Albisteak
Eduki publikatzailea
Atzealdea

KALE BASERRIA

Interesatuak hautatzeko baldintza plegua

2018·03·08


 

ORENDAINGO KALE BASERRIAREN ERABERRITZE  ETA BOST BIZITZA EGITEKO  INTERESATUEK  HAUTATZEA   ARAUTUKO  DUEN   BALDINTZA PLEGUA.

 

AURREKARIAK

 

Orendaingo udala, Kalea izena duen baserriaren jabea da, Tolosako Notaritzaren  aurrean, 2005eko  urriaren 26ean  jasotako eskrituraren arabera.

Kalea baserriak,  245 m2 etako orubea du  teilatu hegalak bere  azpian duena orubea ere kontutan hartuaz, eta  bere inguruan  2305 m2 etako  azalera duen lursaila du . Ondare hau  Tolosako Jabetza erregistroan inskribatua agertzen da,  Orendaingo  1968  - 11-119-435 eta 1º  liburu, tomo eta orrialdeetan.

Baserriaren egoera  kontutan hartuaz eta, bertan bizitza  erosoak egiteko  aukera eskaini daitekeela  ikusita , proiektuaren azterketa lanak egin dira. Horretarako, indarrean dagoen  Arau Subsidiarioen aldaketa , proiektuaren  erredakziorako  lehiaketa , proiektuaren erredakzioa eta zuzendaritza,  promozioaren eraikitze lanetarako  kontratistei deialdia eta  kontratista hautaketa, bestelako promozio lanak, e.a.  udalak burutuak ditu.

Udalak , Kale  baserria  eraberritu eta  bertan bost bizitza  egokitzeko  ondorengo  dokumentuak   onartu eta  deialdi bidez  eskuratuko zaizkie:

            .-Kale baserria eraberritzeko eta  bertan bost bizitza habilitatzeko  exekuzio proiektua

            .-Obra zuzendaritzaren  ordain sariak   zehaztuta.

            .-Obraren exekuzioa: obraren unitate prezioak  eta neurriak. Obraren exekuzioa  burutuko duen kontratista.

            .-Obraren  kontratistarekin sinatu beharreko  hitzarmen pribatua.

            .-Udalak aurrez egindako gastuen  zenbatekoa.

 

Lehenengoa.- Xedea

Agiri honen xedea , Orendaingo  udalaren jabetzako  Kale baserriaren eraberritzea, bost bizitza eraikitzea eta ondoren  lau bizitza  inorenganatzearen prozesurako  interesatuen hautaketa   arautuko duen baldintzak zehaztea da. Eta horretarako,  deialdi   irekia egingo da.

 

Bigarrena.- Ezaugarriak

Era honetako etxebizitzak jabetza erregimenean eskuratzen direnez, etxebizitza horiek ekimen pribatuko  prezio zehaztuko izaera duen bizitzak  izango dira.

Udalak  onartutako exekuzio proiektuaren arabera, bizitzaren ezaugarriak eta prezioak honakoak dira, ondorengo balio osoak kontutan hartuta:

                        Eraikuntza …………..526.856,83 €  + beza  52.685,68….579.542,51€ /4

                        Arkitektoak                    38.256,00 € + beza     8.033,76 …...46.289,76€ /4

                        Eraikuntza eta obra ze.13.171,42 €………………………….13.171,42€ /5

                        Udalaren gastuak        24.726,32€…………………………...24.726,32€/4

                        Foru ogasuneko zerga  2.634,28 € ………………………….   2.634,28 € /5

                        Notaritza gastuak                                                                         /4

                        Jabetza erregistroko g                                                                 /4

                        Seguru decenal                                                                           /4

 

BEHE SOLAIRUKO A BIZITZA:  143.402,90 € beza barne ondoren adierazten den kontzeptuetan:  

Azalera:   azalera erabilgarria, 65,40 m2, baratza eta garaje  plaza

Prezioa:

                        Kontzeptua               Oinarria                     bez.                            Guztira

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Berreraikuntza                111.776,91            11.177,77                 122.954,61€

              Arkitektoak                          9.564,00             2.008,44                     11.572,44€

             Eraikuntza eta obra ze.     2.245,24                                                     2.245,24€  

             Udalaren gastuak               6.181,58                                                   6.181,58€

             Foru ogasuneko zerga         449,04                                                       449,04€

            Notaritza gastuak                                                                                            

            Jabetza erregistroko gastuak                                                                        

            Seguro decenal deritzana                                                                             

 

BEHE SOLAIRUKO  B BIZITZA:    171.068,73  € beza barne  ondoren adierazten diren kontzeptuetan:

Azalera:   azalera erabilgarria, 79,80 m2, baratza eta garaje  plaza

Prezioa:

                        Kontzeptua               Oinarria                     bez.                            Guztira

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

           Berreraikuntza                136.388,35            13.638,83                            150.027,18€

           Arkitektoak                         9.564,00              2.008,44                              11.572,44€

          Eraikuntza eta obra ze.      2.739,60                                                            2.739,60€ 

          Udalaren gastuak               6.181,58                                                           6.181,58€

          Foru ogasuneko zerga         547,92                                                               547,92€

         Notaritza gastuak                                                                                          

        Jabetza erregistroko gastuak                                                                      

        Seguro decenal deritzana                                                                           

 

LEHEN  SOLAIRUKO A BIZITZA:     UDALARI ESKURATZEKO BIZITZA DA .BERE BALIOA BEZA KANPO M, 103,542,01 €                      

 

 

LEHEN  SOLAIRUKO B BIZITZA:   153.777,59  € beza barne ondoren adierazten diren kontzeptuetan  

Azalera:   azalera erabilgarria, 70,80 m2, baratza eta garaje  plaza

Prezioa:

                        Kontzeptua               Oinarria                     bez.                            Guztira

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Berreraikuntza               121.006,20            12.100,62                    133.106,82€

             Arkitektoak                        9.564,00            2.008,44                       11.572,44€

             Eraikuntza eta obra ze.    2.430,62                                                   2.430,62€           

             Udalaren gastuak             6.181,58                                                  6.181,58€

             Foru ogasuneko zerga        486,12                                                     486,12€

             Notaritza gastuak                                                                                          

             Jabetza erregistroko gastuak                                                                      

             Seguro decenal deritzana                                                                           

 

TEILATUPEKO   BIZITZA:  195.007,35   € beza barne  gehi ondoren adierazten  diren kontzeptuetan  

Azalera:   azalera erabilgarria, 92,26 m2, baratza eta garaje  plaza

Prezioa:

                        Kontzeptua               Oinarria                     bez.                            Guztira

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Berreraikuntza                 157.684,08           15.768,40                 173.452,49€

             Arkitektoak                            9.564,00           2.008,44                    11.572,44€

             Eraikuntza eta obra ze.       3.167,37                                                3.167,37€

             Udalaren gastuak                6.181,58                                               6.181,58€

             Foru ogasuneko zerga           633,47                                                  633,47€

             Notaritza gastuak                                                                                          

             Jabetza erregistroko gastuak                                                                      

             Seguro decenal deritzana                                                                           

                                                                                  

 

Udalak onartutako  exekuzio proiektua gauzatu behar da. Obra zuzendariak  eskatuta  arrazoi teknikoren batengatik  izan ezik,  aldaketarik ez da onartuko.

Eraikuntza lanak, udalak aurrez egindako  hautaketa prozesuaren eraginez  irten den kontratistarekin  gauzatu behar da eta hitzarmena sinatu behar da.

 

Hirugarrena.- Etxebizitzen erregimena.

Etxebizitzaren erregimena, babestua izango da. Bizitzaren erregimena hamabost urteetakoa izango da. Udalak  erosteko eta atzera eskuratzeko  eskubidea izango du denboraldi horretan,  obra amaierako eskritura eta  jabe bakoitzaren esleipena  eskritura publikoan jasotzen denetik kontatzen hasiko da.

 

INTERESATUEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK

Laugarrena.- Hautaketa prozesuan parte hartzeko baldintzak.

Interesdun moduan jardun ahal izateko, izaera orokorreko baldintza hauek bete beharko dira:

a) Adinez nagusia izatea, eskaera egiteko unean.

b) Euskal  Herriko  udalen batean erroldatua egotea.

c)  Udalarekin epemuga betetako zorrik ez izatea.

e) Jabetzan beste bizitzarik  ez izatea, eta izango balu, Udalak  notaritzaren aurrean sinatu behar duen  haserako eskritura baino lehen saldua izatea. Horretarako, Gipuzkoako Foru ogasuneko egiaztagiria aurkeztu behar da.

 

Bosgarrena.- Etxebizitza babestuetan  parte hartzeko  bete beharreko baldintzak.

Aurreko  atalean  ezarritako baldintzez gain, etxebizitzetan  parte hartzeko  honako eskakizunak bete beharko dituzte etxebizitza horiek eskuratu ondoren:

Etxebizitzak, titularraren ohiko bizileku iraunkor izan behar du; hau da, ezin izango zaie inolaz ere beste pertsonei laga, edota hutsik eduki, edota bigarren bizileku izan. Era berean, ezin izango da bizitzeko ez den beste zerbaitetarako erabili, berariazko xedea ez duen beste ezertara bideratu ere, gutxienez babesa duen denboraldian, hau da 15 urte.

 

DEIALDIAN PARTE HARTZEKO  PROZEDURA

Seigarrena.- Eskabide eredua.

Etxebizitzak  bereganatu  nahi dituzten pertsonen hautaketan parte hartzeko eskaera:

 

-           …………………………………….. jn/and. (edota, …….. jauna eta ……. andrea) adinez nagusiak, egoera zibila (ezkondua edo ezkongaia) ................... duenak, ..................................(irabazpidezko edo ondasun-banaketa) erregimenean ezkonduak (azken tarte hau soilik ezkonduek bete behar dute), jakinarazpenak egiteko helbidea …………………………………………….. dutenak (NA.: …………… eta NA.: ………………….), Orendaingo udal babeseko etxebizitza  eskuratzeko deialdiaren berri izanik, aitortzen du(te) deialdi horretan parte hartu nahi du(t)ela etxebizitza bat  sustatzeko  asmoz; betiere, baldintza-agiriaren arabera, guztiz onartzen baitu(te). 

Aitortzen du, halaber, ezagutzen duela Orendaingo  Udalak onartu   duen eta deialdi hau arautzen duen baldintza plegua  eta  horren edukia  ere osotasunean.

(lekua, data eta sinadura)

 

Zazpigarrena.- Aurkeztu beharreko agiriak.

Aurreko pasarteetan adierazi diren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, honako dokumentazioa aurkeztu beharko da:

a)        Eskaera, ereduaren arabera egina.

b)        Erroldatua egotearen udal ziurtagiria.

d) Familia-unitatean diru-sarrerak dituzten kide guztien Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan egindako azkeneko bi aitorpenen fotokopia, eta jasotzen duten pentsioaren edota nominaren kopia.

           

Zortzigarrena .- Eskaerak aurkeztea.

Eskaerak aurkezteko epea  Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta   hogei egun naturalean bukatzen da.

Eskaerarekin batera,  aipatutako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

 

AURKEZTU DIRENEN   ARTEKO  BALORAZIOA  ETA ZERRENDAK OSATZEA

Bederatzigarrena .- Balorazioaren  irizpideak

Orendaingo  Udalak kale baserrian eratu behar diren bizitzetarako  sustatzaileak hautatzeko  prozedura  honetara  bideratuko  du hautaketa:

Orendainen erroldatuak , gutxienez  5 urte ……………….….4 puntu  gehienez

Tolosaldeko  eskualdean bizi edo lan egiten duenak …….…2puntu   gehienez

Euskal herriko   udalerri batetan erroldatua izatea…………..1puntu gehienez

Euskera hitz egitea ……………………………………………  1 puntu  gehienez

 

Hamargarrena .- Behin-behineko zerrenda eta erreklamazioak

Eskaeretan jasotako  egiazkotasunari buruz bidezko frogak egin ondoren,Orendaingo  Udalak garaiz eta modu egokian aurkeztutako eskaerak aztertuko ditu, eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik hasi eta gehienez ere 10 eguneko epean, eta behin-behineko zerrenda egingo du baldintza guztiak betetzen dituztenekin.

Behin-behineko zerrenda hori Udaletxeko Iragarki taulan eta udaleko web orrialdean  jarriko dira ikusgai eta horrela, 5 egun naturaleko epean, erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte bai zerrendan azaldu arren kaltetuta sentitzen diren eskatzaileek eta baita, eskabidea baztertu ondoren, zerrendaz kanpo geratu direnek ere.

 

Hamaikagarrena .- Behin betiko zerrenda

Orendaingo  Udalak, aurkeztutako erreklamazioak erabaki ondoren, behin betiko zerrenda egin eta gero, zozketarako eguna eta ordua jarriko ditu ikusgai Udaletxeko Iragarki taulan eta udaleko web orrialdean.

 

Hamabigarrena.- Zozketa

Puntuazio berdina den kasuetan,  zerrendatuen ordena erabakitzeko zozketa egingo da  notarioaren aurrean .Horretarako aurrez  interesatu guztiei  jakinaraziko zaie eguna, ordua eta lekua.

Eta jarraian, emaitzaren ordena errespetatuaz  bizitzen  aurre adjudikazioa   egingo da, eta  azkena geratzen dena  udalarentzat izango da.  

 

Hamahirugarrena.- Argitaratzea eta inpugnatzea

Onartuen  zerrenda eta itxaron-zerrenda Udaletxeko Iragarki taulan eta web orrialdean  jarriko dira ikusgai.

Zerrenda horietako batean edo  zerrendaz kanpo geratu direnek, bidezko erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte, zerrendak argitara ematen diren egunaren biharamunetik hasi eta lau egun naturaleko epean.

 

 SUSTATZAILE IZATEKO  HAUTATUEN   ESKUBIDE   ETA   BETEBEHARRAK

Hamalaugarrena  .-Hautatuen  eskubideak

Lehena.- Orendaingo udalaren  Kale  baserriko  lurzoruaren  jabetza trukaketa   eskritura publikoa sinatzeko  eskubidea izango du,  orubearen bosten bat eskuratuaz. Eta horren  truke,  lau sustatzaileen artean, udalari  bizitza  eraberrituta eta  ezer ordaindu beharrik gabe emango  diote. Horrela jasoko da  eskritura publikoan, eta  eskritura publikoan  esaten den bezala, udalak amaituta bizitza ez badu jasotzen, lurzoruaren  jabetza  izaera erreserbatuko du, udalaren  jabetzara itzuliko delarik .Eta orube honen gain dauden karga finantzieroen aurrean  udalak ez du erantzungo, hau da udalak bere jabetzara itzuliko da  inolako kargarik gabe.

Bigarrena .- Udalak  onartutako exekuzio proiektua eskuratuko dute, notaritzaren aurrean trukaketa  eskritura publikoa sinatzen denean .Horrela, proiektuaren  sustatzaileetako bat  izateko  eskubidea izango du.

Hirugarrena .- Udalak, aurrez eraikitzaile hautaketarako eman duen prozesuaren  berri izatea.Eraikitzaile izango denak egindako proposamen  ekonomikoa, administratiboa, eta hitzarmen pribatuaren  kopiak  eskuratzea eta osotasunaren  ezagutzea izatea.

Laugarrena: Bizitzen izendapena,  zerrendako ordenaren arabera  hautaketa  egingo  da, eta obra amaieran behin betiko  adjudikazioa  egin eta  obra berriaren aitorpena eta banaketa  horizontala deitzen dena  egitea.

Bosgarrena  .-Eraikitze  denboraldian,  aldaketarik ezingo da egin, eta horrela gertatzen bada  obra zuzendariak esan behar du.

 

Hamabosgarrena .-Hautatuen betebeharrak

Lehena.- Udalak  interesatuen arteko behin betiko zerrenda egin ostean, Orubearen parte eskuratzeko  deia luzatuko du  Notaritzara. Eta  Notaritzan  orubearen partea eskuratu ahal izateko, udalak luzatutako gastuen ordainketa egin behar da, ondorengo  kontzeptuengatik:

.- Lehiaketaren prozedura gastuak: 6.181,58€

.-Proiektuaren erredakzio  gastuak: 8.100,95 € ( udalak  orain arte  ordainduak )

Bigarrena.- Udalak  hautatutako eraikitzailearekin  hitzarmen pribatua sinatzea eta  baldintza plegu honetan ezarritako betekizunak  kontutan  hartzea.

Hirugarrena.- Orubearen  jabetza eskuratzen denetik  kontatuta, hiru hilabeteko epean,  exekuzio proiektuaren gauzatze lanei hasera ematea.

Laugarrena.- Obrak hasteko  erreplanteoa  egiten denetik kontatuta   hamabi   hilabetetan  obra amaiera  eman behar da. Eta horretarako obra amaiera egiaztagiria  eskuratzeko  obra zuzendariaren ordainsariak  likidatu  behar  dira, erantsitako agirian azaltzen den bezala.

Bosgarrena.- Tolosako notaritzaren aurrean, obra amaiera eta  bizitza  berriak eskrituratzearekin batera , udalari lehen solairuko A  bizitza eskuratuko zaio, aurreko eskritura jasotako  betekizuna  beteaz,  eta  bakoitzak bere  bizitza  bere jabetzan  izendatuaz  eta dagokion  jabetza horizontala  eginaz. Obra berriaren eskritura egiten denean,  eraikitzaileari, obra zuzendaritzari eta beste  hornitzaileei ere  zor guztiak ordainduak  direla eta  zorrik  ez dela  adierazten duen  egiaztagiria aurkeztu beharko da  notaritzaren aurrean.

Seigarrena.- Obra  garaian  hirugarrengo bati sortu dakiokeen kalteen erantzule  izatetik udala salbu geratzen da. Sustatzaileak, eraikitzailearekin sinatzen duten kontratu pribatuan  erantzukizuna  adostu eta  arautu behar dute.

 

HAUTATUETAKO BATEK  PROZESUAN ZEHAR  UKO EGITEA

Hamaseigarrena .-Hautatuetako norbaitek uko egitea

Orendaingo udalak  hautatuetako norbaitek, hasieran edo prozesuaren jarraian  uko egiteko egoeran aurkitzen bada, honako betekizun hauek izango ditu:

            .- Uko egiten dionak, Udalak zerrendan   duen hurrengo interesatuari  eskualdatzeko eskubidea  emango  dio, beti ere udalaren onarpenarekin.

            .-Udalak zerrendan  inor izango ez balu, bere aldetik  bilatzeko eskubidea izango du, beti ere  baldintza plegu honetan ezarritako baldintzak betetzearen menpe.

            .-Eta,  inor bilatu ezean,  egindako gastuak galdutzat emango dira eta  uko egiten duenaren gain geratuko da, eta  egindako ekarpenak galdutzat emango dira.

 

INTERPRETAZIOA

Hamazazpigarrena.- Ezarritako baldintzak interpretatzea.

Orendaingo  Udalari dagokio honako agiri honetan ezarritako baldintzak interpretatzeko eskubidea, eta kasuan-kasu   gerta daitezkeen desadostasunetan aplikatzea, beti ere udal honek  eraman dituen prozesuen kasuan, eta inoiz ere  ez  eraikitzailea eta  interesatuen artean sinatzen duten  hitzarmenean jasotzen denarekin. 

Eraikitzaile eta sustatzailearen  kontratu pribatuaz gain, sustatzaileak   entitate finantzieroekin hitzartu dezaketena ere udalaren interpretaziotik kanpo  egongo da, baina  bai  eraikitzaileak eta  entitate finantzieroak baldintza plegu honetan  arautzen dena osotasunean  ezagutzen dutela  kontsideratuko da.

 

Orendainen, 2018ko otsailaren 7an.

 

 

 

 

 

 

Eransten den  dokumentazioa:

 

1.-Exekuzio proiektua 

2.-Eraikitzailearen proposamena

3.-Eraikitzailearen  hitzarmen pribatua  

4.-Udalaren  gastuen zerrenda

5.-Obra zuzendariaren  ordain sari  gastuen hitzarmena