Albisteak
Eduki publikatzailea
Atzealdea

Orendaingo Arau Subididarioen 3. Aldaketa

Nekazal instalazioak. Haserako onarpena

2020·01·01


ORENDAINGO UDALA Orendaingo Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala. Orendaingo udalak, 2019ko abenduaren 4eko Osoko Bilkuran hurrengo erabaki hau hartu zuen: 1. Orendaingo Arau Subsiadiarioen 3. aldaketa puntuala jaso tzen duen dokumentuari haserako onarpena ematea eta jendaurre an jar tze a 60 laneguneko epean Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta eskualdeko bes tse hedabide batetan argitara ematea, ondorengo jarraibideak beteaz: a) Erakusketa lekua: Orendaingo Udale txe ko bulegoak eta web orrialdea. b) Dokumentuak azter tze ko eta, hala badagokio, alegazio, iradokizun eta erreklamazioak aurkezteko epea: 60 lanegun, iragarki hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta eskualdeko hedabidean argitara eman eta ondorengo lanegunetik konta tzen hasita. c) Alegazio, iradokizun eta erreklamazioak aurkezteko tokia: Orendaingo Udale txe ko bulegoak. 2. Sektoreko eskumenak dituzten herri-administrazioei hasierako onespenaren berri ematea, ezagutu dezaten eta txos - tena egin dezaten. Orendain, 2019ko abenduaren 18a.—Migel Angel Arsuaga Azurmendi, alkatea. (8074)

 

Ikusi Hemen

 

ORENDAINGO AA.SS.en ALDAKETA PUNTUALA, LURZORU URBANIZAEZINEAN KOKATUTAKO NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO USTIAPENEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK ALDATZEN DITUENA

Dokumentazio deskargatu HEMEN