Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

197. zenbakia Data 2003-10-16 18241 orria

4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GFA - LURRALDE ANTOLAKETA ETA SUSTAPENA
Orendaingo hiri antolamenduko arauen testu bateratua (GHI-015/02-P05).

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

LURRALDE ANTOLAKETA
ETA SUSTAPENERAKO DEPARTAMENTUA

Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia

Orendaingo Hiri Antolamenduko Arauen Testu Bateratua (GHI-015/02-P05).

Diputatuen Kontseiluak 2003ko uztailaren 29ko batzarraldian, erabaki bat hartu zuen eta hori ematen da ondoren argitara:

«Udalak izapidetu ondoren aurkezten da «Orendaingo Hiri Antolamenduko Arauen Testu Bateratua», Foru Aldundi honek behin betiko onespena eman diezaion.

Diputatuen Kontseiluak, 2002ko azaroaren 26ko saioan, eten egin zuen Orendaingo Hiri Antolamenduko Arauen indarraldia, hainbat alderdi tekniko zein legezko behar bezala bideratu arte. Etenaldiari mamia ematen zioten kontuak, besteak beste, honakoak ziren: Antolatutako lur guztiak hiri-lur gisa sailkatu izanaren justifikazioa; 10.G.U.tik 18.G.U.ra bitartekoetan aurreikusitako garapenetarako sarbide izango den bidearen sekzioa handitzea; II.5 «Zonakatze Xehekatua. Hiri Eremua» planoan ezarritako antolamendu xehekatua sarrerei eta arkitektura-oztopoak kentzeari dagokionez indarrean dagoen araudira egokitzea; indarrean dagoen Lurralde Plan Sektorialean «landa eremuko ertzetarako» aurreikusitakoa betetzea Ibiur eta Amezketa errekei dagokienez; Ibiur urtegiaren inguruan babes-zerrenda bat definitzea; erauzketa-jarduerek ukitzen dituzten lurzoru hiritarrezineko zonak identifikatzea edo, hala egokituz gero, erabilera mota hori kentzea; eta azkenik, II.4 «Zonakatze Orokorra. Hiri Eremua» planoan jasotako lurraren kalifikazio orokorra egokitzea planeko Hiri Antolamenduko Arau Orokorretan ezarritako sistematizaziora.

Onespena emateko aurkezten den agiriak oinarritzat du aipatutako etenaldi horren gai izan den antolamendu agiri orokorra; oraingo honen xedea, ordea, 2002ko azaroaren 26ko akordio hartan adierazitako akatsak konpontzea da, antolamendurako zehaztapen berririk jasotzeke.

Behin prestatu eta gero, Orendaingo Udalak onartu egin zuen testu bateratua 2003ko urtarrilaren 14an, eta ondoren Foru Aldundi honi igorri zion espedientea, hain zuzen hemen behin betiko onespena emateko.

Foru Aldundi honetako Hirigintza eta Lurralde Antolamendu Zerbitzuak agiria aztertu duelarik, aditzera eman du agiri berriaren bidez neurri handi batean zuzendu direla Diputatuen Kontseiluak 2002ko azaroaren 26ko akordioan aipatutako akatsak; beraz, bidezkoa da orduan dekretatutako etenaldia amaitutzat ematea, honetarako baldintza ezarriz, betiere, oraindik ere behar bezala jaso ez diren kontuak egoki bideratzea, hain justu honakoak: 10.G.U.tik 18.G.U.ra bitartekoetan aurreikusitako garapenetarako sarbide izango den bidearen sekzioa handitzea; sarrerei eta arkitektura-oztopoak kentzeari dagokionez indarrean dagoen araudira egokitzea; lur hiritarrezinean, «ongi gordetako landaretza duten ibaiertz» gisa jasotako erreka-zatietan mantendu beharreko atzerapenak; II.4 «Zonakatze Orokorra. Hiri Eremua» planoa zuzentzea; eta azkenik, ordenantzetako 11. artikulua osatzea.

Ondorioz, eta izapidetzeari dagokionez indarrean dagoen hirigintzako arautegian aurreikusitako prozedura-arauak bete direnez, aplika daitekeen legedia ikusirik eta Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako foru diputatuak proposatuta Diputatuen Kontseiluak, aurrez eztabaidaturik, hurrena,

ERABAKI DU

Lehenengo: Behin betiko onartzea «Orendaingo Hiri Antolamenduko Arauen Berrikuspenaren Testu Bateratua».

Behin betiko onarpena, dena den, ondorengo baldintza hauekin ematen da:

—Hiri-lurraren mugaketak behar adina lur jaso behar du, Kalea baserriaren paretik igarotzen den bideak, hau da, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 eta 18. Gauzatze Unitateetan altxatuko diren etxebizitzetarako sarbidea izango denak, bete behar duen eginkizunerako sekzio egokia izan dezan.

—Antolamendu orokorra garatuz erredaktatzen diren Hiritartze Proiektuek bete egin beharko dute sarbideei eta arkitektura-oztopoak kentzeari buruz indarrean dagoen araudiak jasotakoa, eta bereziki apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua, honexetan onartzen baitira hiri inguru, espazio publiko, eraikin eta informazio eta komunikazio sistemetako sarbideen baldintzen inguruko arau teknikoak.

—EAEko ibai eta errekatxoetako ertzen Antolamenduari buruzko Lurraldeko Plan Sektorialak «ongi gordetako landaretza duten bazter» gisa kalifikatutako erreka ertzetan landaretza-zerrendaren kanpoaldeko ertzetik 10 metroko atzerapen bat errespetatu beharrak Ibiur eta Amezketa erreken zati batzuei soilik eragiten die; beraz, zehaztapen hori kendu egin beharko da udalerriko beste ibai-ibilguei dagokienez.

—II.4 «Zonakatze Orokorra. Hiri Eremua» planoa zuzendu egin beharko da, agiri bereko ordenantzetan jasotako kalifikazioaren sistematizaziora egokitzeko.

—Ordenantzetako 11. artikuluan jaso egin beharko da «D.30. Lur gaineko urak babesteko zona» izenekoari dagokion arautegia.

Bigarren: Orendaingo Udalak bi hilabeteko epea izango du aurreko puntuan adierazitako akatsak konpontzen dituen dokumentazio osagarria, udalbatzarrak onartua, aurkezteko.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezake interesatuak, zuzenean, Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, erabaki hau argitaratu edo, hala egokituz gero, jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean.

Hala eta guztiz ere, partikularrek berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute, aurrez, Diputatuen Kontseiluan, erabaki hau argitaratu edo, hala egokituz gero, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean. Horrela gertatzen denean, ezin da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu, harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte».

Eranskina: Aipatutako dokumentuan dagoen Hirigintza Arautegiaren testua.

Donostia, 2003ko urriaren 1a.—Segundo Díez Molinero, idazkari teknikoa.

(5147) (10357)

ORDENANTZAK

LEHENENGO ATALA

ARAU SUBSIDIARIOEN APLIKAZIOARI BURUZKO XEDAPEN NAGUSIAK

1. artikulua.Aplikazio eremua.

Antolamendurako Arau Subsidiario hauek, indarrean sartu ondoren, Orendaingo udalerri osoan aplikatuko dira.

2. artikulua.Iraunaldiaren baldintzak.

Honako egitasmo hau 2002ko azaroan Aldundien Biltzar Nagusiak ebatzitako txostenarekin bat dator.

3. artikulua.Arau Subsidiarioen aldaketak.

Aldaketak gauzatzeko oro har interesgarriak izan behar dute eta aurretik horien eduki eta eraginaren deskribapen xehatua burutu beharko da, baita horien justifikazio zehatza ere. Zentzu horretan, beharrezko arretaz aztertuko dira aldaketak Arau Subsidiarioek azpiegiturei, aparkalekuei, bideei, gune libreei, erkidegoaren orotariko eta tokiko ekipamenduari, lanari eta biztanleei buruz xedatutakoan izan dezakeen eragina, betiere aldaketaren izaerak edo ezaugarriak ikusita beharrezkotzat edo egokitzat jotzen bada.

Aldaketa guztiak zerikusia izango dute berauek justifikatzen duten zioekin, agirian ezin izango baita zio horiekin loturarik ez duten antolamenduaren aldaketak, edo burututako justifikazio eta deskribapenetan bereziki aipatzen ez direnak.

4. artikulua.Arauak berrikusteko baldintzak.

Udal Batzarrak Arau Subsidiarioen berrikuspenari buruz har ditzakeen erabakiez gain, lege kontuak direla eta –legeriaren aldaketa; lurralde antolamendua, eta abar– edo kasuan kasuko beharrak/aukerak bultzatuta, berrikuspena burutu egingo da honako kasu hauetan:

a)Orendaingo biztanleriak proiektu honetan azaldutako kopurua %15ean gainditzen badu.

b)Egitasmoan ageri diren etxebizitza berrien %75ari eraikitzeko baimena emanez gero.

c)Hutsik dauden etxebizitzen %60a betetzen bada, proiektu honetan azaldutako irizpideen arabera balioztatuak.

BIGARREN ATALA

LURZORUAREN KALIFIKAZIOA

2.1.HIRIGINTZA ERABILERAREN SISTEMATIZAZIOA ETA HORREN OINARRIZKO EZAUGARRIAK

5. artikulua.Hirigintza erabileren sistematizazioa.

Lurzorua erabiltzean, honako elementu edo alor hauek gauzatu eta garatu daitezke:

—Bizitegiak.

—Lantegiak.

—Hirugarren sektoreko jarduerak.

—Ingurumenaren babesa.

—Landa eta itsasertzaren ustiapenak.

—Komunikabideak.

—Eremu libreak.

—Erkidegoaren ekipamendua.

—Zerbitzuetarako azpiegitura.

Kontuan izan aipatutako erabilera horietatik, industriari dagokiona ez dela agiri honetan aipatzen Orendaingo udalerrian ez baitago erabilera horri egokitutako lurrik, ezta halakorik garatzeko proiekturik ere.

6. artikulua.Hirigintza erabileren ezaugarrien zehaztapena, beroriek gauzatzearren sortutako araudia finkatzeko.

Erabileren garapena arautzean, hiru erabilera mota bereiz ditzakegu: Lagundua, onargarria edota debekatua.

Erabilera lagundua gertatuko da bertan horixe nagusitzen bada, eta hortxe garatzen diren eraikuntza mota ezberdinen tipologia baldintzatu eta ezaugarritzen badu, funtzioa eta eraketari dagokionez.

Era berean, erabilera zehatz bati atxikitako erabileratzat hartuko dira hurrengo artikuluan zehatz-mehatz hala izendatzen direnak, beroriek gauzatzeko baldintzak eta inguruan burututako erabilerengan duten eragina atxiki zaien horienak bezalakoak baldin badira. Horrela, gehienetan, oso antzeko baldintzetan garatzen dira.

Zentzu horretan, beste edozein erabileraren erabilera osagarritzat joko dira aurrekoei zerbitzuren bat eskaini eta gune berean kokatzen direnak, erabilera nagusiaren funtzioarekin bat etorriz.

Bestalde, erabileraren bat autonomotzat hartuko dugu bere kasa ezartzen denean. Horrela, orotariko erabilerarako gune batean edota lursail zehatz batean erabilera bat garatzeko baimena eskain daiteke, baldin eta beste baten osagarri gertatzen bada, baina ez du baimenik izango erabilera autonomorik garatzeko.

Gune zehatz batean erabilera lagundua edo onargarria gauzatzeak zera dakar: Berez horrekin lotutako erabilera osagarriak eta atxikitako bestelakoak gune berean garatzeko baimena inplizitua. Baina badaude salbuespenak zenbait erabilera osagarrien kasuan, besteak beste, araudiak zehatz-mehatz aurkakoa adierazten badu, eraikinak gauza daitezkeen lursail mota ezberdinen erabilera mugatzen duen araudiak alegia.

Gainera, orotariko erabilerarako guneetan, eta Sailkapen Nagusiari dagokion atalean aurkakoa zehatz-mehatz adierazten ez den neurrian, oinarrizko zerbitzuei dagozkien erabilerak onargarritzat joko dira espresuki adierazi gabe.

Beraz, onargarritzat joko dira azpiegitura eta hornidurarekin lotutako erabilerak, gune publikoetan garatuz gero, salbuespenak izan ezik. Horrela, hurrengo atalean izaera hori eskainiko zaie espresuki, besteak beste, honako hauei:

—Ibilgailu eta oinezkoen zirkulazioa.

—Aparkalekuak.

—Eremu libreak.

—Erkidegoaren ekipamendua.

—Zerbitzuetarako azpiegitura.

7. artikulua.Onartutako erabilerek bete beharreko baldintzak.

Hirigintza erabileraren bat onargarritzat edota lagundutzat hartzeak ez du esan nahi horren garapena legeztatuko duen baimena eskuratu aurretik hainbat izapide burutu behar ez direnik erabateko oniritzia erdiestearren.

Zentzu horretan, IGOKA deituriko araudia bete behar duten jarduerek, proiektu honetan halako jarduerak ezartzearren zehaztutako baldintza orokorrez gain, aipatutako araudiaren eskakizunak bete beharko dituzte.

Udal zerbitzu teknikoek euren txostena gauzatu ostean, hainbat instalazioen ezarpena debekatu egin daiteke horien tamaina edota ezaugarri funtzionalen ondorioz behar bereziak eskatzen badituzte, indarrean dagoen planeamenduak finkatutako antolamendu zehatzak konpondu ezin dituen beharrak alegia. Erabilera horiek gauzatzeak hainbat arlotan eragina izan dezake, esaterako, oinezkoen eta ibilgailuen joan-etorria bideratzen duten pasabideak; aparkalekuen ezaugarriak eta baliabideak; zama lanetan aritzeko gune osagarriak; eta antzekoak. Horrela, kokaleku gisa hartu duten gune horretan kalte edo aldaketa ugari sor ditzakete planeamenduak finkatutako antolamendu baldintzekin bat ez etorriz, nahiz eta aipatutako planeamenduak aldez aurretik oro har halako erabilerak ontzat eman baditu ere.

Zenbait kasutan, baimena eman aurretik baldintza bereziak ere bete behar izango dituzte aipatutako arazoak konpontzeko, baimena eman aurretik.

8. artikulua.Aurreikusi ez diren erabilerak.

Goian landutako sistematizazioa eta hurrengo artikuluan burutzen den horren garapena era irekian hartuko dira, eta ez dira bestelako aukerak baztertzen. Horrela, Udalak bertan zehaztu ez diren bestelako erabilerak berariaz finkatu ditzake, hirigintza arloan duten eragina aipatutako erabilerena bezalakoa dela aztertu ostean.

Era berean, antzeko irizpideari eutsiz, gune edo lursail zehatz batean, berariaz debekatu edo onartu ez den bestelako erabilera baten ezarpena onartu edo debekatuko du.

9. artikulua.Hirigintza erabileren edukia.

1.Bizitegiak.

Berez, bizitegiak etxebizitzak lirateke.

Etxebizitza zera litzateke: Pertsonak, familia unitateak edo edozein motako taldeak hartzen dituen bizitokia, gehienez jota 12 pertsona bizitokiko. Familia unitateek kopuru hori gaindi dezakete.

Etxebizitzaren osagarritzat joko dira atariak, trastelekuak, instalazioetarako aretoak, esekitokiak, lorategi pribatuak eta bestelakoak.

Honako hauek ere etxebizitzen elementu osagarritzat joko dira: Garajea edo ibilgailuak gordetzeko tokia, edozein mailakoak izanik, eta etxebizitzak dituen kirol instalazio pribatuak –igerilekua, pilotalekua eta etxebizitzek bakarrik erabil ditzaketen urtutako gas biltegiak–, Etxebizitzak eraikitzeko lursailetan horrelakoak ezartzeko baimena espresuki eman behar izango da.

Era berean, badira etxebizitzari atxikitako bestelako erabilerak ere, esaterako, 1. mailako industria erabilerak, ostatu txikiak –gehienez jota hamabi pertsona hartzeko modukoak–, zerbitzu profesionalak eta bulego txikiak horrelakoak ezartzekotan, etxebizitzak titularraren edota honen legezko ordezkariaren ohiko etxebizitza iraunkorra izan behar du, eta gehienez jota lokalaren azalera erdia edo 125 m² erabil dezakete.

Familia osatzen ez duen taldeak, 12 pertsona baino gehiago dituen taldeak alegia, lokalen bat bizitoki gisa hartuz gero, berau jabegoa pribatua izanik, etxebizitzari atxikitako erabileratzat joko da, baldin eta laguntza eskaintzeko xedea ez badauka eta ez baditu hirugarren sektoreko erabilerek dituzten ezaugarriak betetzen, esaterako, zahar-etxeak, unibertsitateko ikasleentzako harrera etxeak, ikastetxe nagusiak, aterpeak, eta abar.

2.Industria erabilerak.

Honako jarduera hauek sar ditzakegu sail honetan:

—Edozein motako produktuak eraldatu eta eskuratzeko lantegiak.

—Produktuak banatu, gorde eta zaintzeko biltegiak, produktu horiek handizka eta txikizkako saltzaile, instalatzaile, fabrikatzaile edota banatzaileei zuzenduak direlarik. Oro har, horiek jendeari zuzenean saltzea debekatuta dago.

—Edozein motako ikerketa edo ekoizpenerako laboratorioak. Landutako osagaiek eta garatu beharreko ekintzek inolako kalterik eragiten ez badute, bulego gisa erabiltzen diren guneekin pareka daitezke.

—Ibilgailuak, makinak eta edozein motako tresneria konpontzeko tailerrak.

—Edozein motako garajeak eta ibilgailuentzako hornitegiak eta garbiketarako guneak.

—Saltzekoa den errekina gordetzeko edozein motako biltegiak.

—Garraioa errepidez burutzen duten agentziak, eta kamioiak, autobusak eta bestelako ibilgailuak gordetzeko aterpeak.

—Nekazaritza lantegiak, baldin eta nekazaritza ekoizpenerako jarduerak ez badira zuzenean burutzen jarduera bera kokatuta dagoen esparruan. Horien garapenak dituen ezaugarriak eta baldintzak direla eta, Lur Hiritarrezinean kokatu behar dira.

Adibidez, aipatutako baldintzak betetzen dituzten nekazaritza ekoizpenerako lantegiak, zerrategiak, landare eta loreak lantzeko eraikin finko eta mugiezinak, landaketa bera esparru horretan burutzen ez denez, ez baitute loturarik azken horrekin.

—Oro har, erabili, eraldatu edo landutako gaiak, edo erabilitako baliabide teknikoak direla eta, pertsonei oztopoak edo eragozpenak eragin eta arriskuan jarri edo ondasunetan kalteren bat sor ditzaketen jarduera guztiak.

—Edozein motako meatzaritzako lantegiak, lur hiritarrezinean koka daitekeelarik.

—Materialak, ibilgailuak, txatarra eta makineria gordetzearren estalperik gabe eraikitako biltegiak, landa lurren ustiapenaren ondorioz eskuratutako produktu zuzenei dagokien biltegiak izan ezik.

—Industriako lurzoruan garatutako erabilera osagarriak, hots, bulegoak, laboratorioak, kalkulu-zentroak, zerbitzuetarako azpiegiturak, eta hondakinak arazteko instalazioak eta abar. Guarda edo zaindariaren etxea ez da inolaz ere arlo horretan sartuko, berez planeamenduak espresuki eskaini beharko baitu baimena horrelakoak ezarri ahal izateko.

Industria erabilerak sailkatu egingo dira ingurumenan izan dezaketen eraginaren arabera, hau da, sor ditzaketen eragozpenak, kalteak eta arriskuak.

Honako sail edo maila hauek ditugu:

—Lehen maila:

Norberak edo familiak burutzen dituen ekoizpen jarduerak lirateke. Instalatutako indar mekaniko finkorik gabe burutzen dira eta ez dute inolako eragozpen edo arriskurik sorzen. Horrela ez dira Jarduera GOKAei buruzko Araudiaren menpe. Jarduera gauzatzearren erabilitako azalerak beti gehienez jota 125 m² (su) izango ditu. Halako erabilerak etxebizitzei, hirugarren sektoreko jarduerei eta erkidegoaren ekipamenduei atxiki diezazkiokegu, azken horiek garatzeko hartutako lursail eta lokaletan garatuz.

—Bigarren maila:

Etxebizitzekin, hirugarren sektoreko jarduerekin edo erkidegoaren ekipamendurako instalazioekin bat datozen industria erabilerak lirateke, izan ere, ez dira arriskutsuak –Jarduera GOKAei buruzko Araudiaren arabera–, eta ez dute ondoko erabileretan eragina izango duten eragozpenik edo oztopo itzelik sorrarazten –usain txarra, gasak, hautsa, zarata, bibrazioak, eta abar–. Berez, erabilitako makina eta motor bakoitzak gehienez jota 4 BZ-eko potentzia izango du eta instalatutako potentzia dentsitateak ezin izango du 0,135 m²/BZ (e) gainditu.

Sail honetan ere sartzen dira motorrak eta automobilak konpontzen dituzten tailerrak –inolaz ere ez txapa eta pintura, ibilgailu astunak edo makineria automobila konpontzen dutenak–, betiere erabilitako azalerak 250 m²-ak gainditzen ez dituelarik.

Ibilgailuak konpontzeko tailerren artean ere konponketa bizkorrerako tailerrak bereiziko ditugu. Tailer horietan erabilitako azalerak ez ditu 100 m²ak gainditzen eta gehienez bi langile izaten dituzte. Zenbait kasutan, arau bereziak xedatzen dira halako tailerrak bideratzeko.

Bigarren mailako industria erabilerak merkataritza erabileren baliokidetzat hartuko dira, azken horiek garatzeko lursail eta lokaletan koka daitekeelarik.

—Hirugarren maila:

Tamaina txiki edo ertaineko industria erabilerak lirateke, eraikinak har dezakeen lursailaren azalera gehienez jota 3.600 m²-koa (po) izanik eta estalpean eraikitakoa 5.000 m²-koa. Erabilera hauek ezin izango dira lehen edo bigarren mailian sartu ez dutelako beharrezko eskakizunen bat betetzen edo, oro har, nahiz eta neurri bereziak hartu, etxebizitzetan eragozpenak eta arazoak sor ditzaketelako eraikin berean edo ondoko batean kokatu ezkero.

Sail honetan sartzen dira honako hauek: Kanpoaldean eraikitako biltegi eta gordailuak; txapa eta pintura konpontzen duten tailerrak; ibilgailu astunak eta makineria automobilak konpontzen dituztenak; hornitegiak; errekina banatzeko guneak; eta atari zabalean dauden automobilak garbitzeko instalazioak. Azken horiek, bigarren mailako industria erabileratzat ere har daitezke 2. mailako konponketa-tailer edota garaje gisa erabiltzen badira, betiere lokal horien barnealdean burutu behar direlarik.

3. mailako industria erabilerak, jarraian aipatutako salbuespenak izan ezik, industria erabilerarako eremuetan garatuko dira.

Xedatutako baldintza bereziak betetzen dituzten nekazaritza arloko industriak landa eremuetan garatu ahal izango dira, horretarako baimena duten esparruetan soilik.

Hornitegiei dagokienez, automobilak garbitzeko instalazioak horiei atxikitako erabileratzat joko dira. Bestetik, errekina banatzeko unitateak honako lursail hauetan ezarri ahal izango dira: Lur Hiritarrezintzat hartutako esparruetan eta bide sistema nagusietan edota horien ondoko lursailetan.

—Laugarren maila:

Tamaina ertaineko eta handiko industria jarduerak sartzen dira sail honetan, eraikinak har dezakeen lursailaren azalera gutxienez 3.600 m²-koa (po) izanik, edo estalpean eraikitakoa 5.000 m²-koa. Txikiagoak gertatzen diren jarduerak ere sail honetan sar daitezke hainbat arrazoi direla medio, esaterako: Ondoko beste industria jarduerekin bat ez datozelako; eremu libreen erabilera dela eta, elkarren arteko arazo funtzionalak sortzen direlako; nahiz eta neurri bereziak hartu, kalte, eragozpen eta oztopoak sorrarazten dituztelako; edota zama lanetan aritzean eta osagaiak biltzean, aparkatzeko eta lanerako jarduera ugari burutzen dituztelako. Jarduera horiek ezin izango dira lehen edo bigarren sailean sartu ez dutelako beharrezko eskakizunen bat betetzen edo, oro har, nahiz eta neurri bereziak hartu, etxebizitzetan eragozpenak eta arazoak sor ditzaketelako, eraikin berean edo ondoko batean kokatu ezkero.

Sail honetan ere 2.000 m²-tik (s) gorako azalera duten nekazaritzarako industriak sartzen dira. Ez ordea, euren ezaugarriak direla eta, nekazaritza eta abeltzaintzako zenbait industria eta antzekoak, azken horiek 5. mailan sartzen baitira.

Lantegiek erabil ditzaketen lursailetan ezarriko dira, eta nekazaritzako industriei dagokienez, landa lurretan kokatuko dira, horretarako baimena duten lurretan alegia. Hau da, bereziki xede horretarako gorde diren lursailetan. Bertan jarduera hori bakarrik garatu ahal izango da, osagarriak gertatzen diren ekintzekin batera, adibidez, estalperik gabeko biltegiak, zama lanetarako guneak, aparkalekuak eta antzekoak. Beti kasu bakoitzari dagozkion baldintza bereziak bete behar direlarik.

Industria mota hauen osagarritzat hartuko da instalazioko guardaren etxea (etxe bakarra lursaileko).

—Bosgarren maila:

Sail honetan sartzen diren jarduerak kokapen berezia behar dute eragozpenak, oztopoak eta arriskuak sortu edota ekoizpenerako lurrazalera handia behar dutelako –lursailak 20.000 m² baino gehiago behar ditu–.

Horien garapena industriarako gune berezietan burutuko da, eta nekazaritzako industriei dagokienez, baimena duten landa lurretan. Halakoak ezartzean, 4. mailako industriek bete beharreko baldintzak kontuan hartuko dira eta behar izanez gero neuri bereziak hartuko dira sor daitezkeen eragozpen, oztopo eta antzekoak zuzentzeko.

Industria mota hauen osagarritzat hartuko da instalazioko guardaren etxea (etxe bakarra lursaileko) –berez, egoera hori Arau berezian edota planeamendu xehatuan azaldu beharko da–.

Industria jardueraren bat industriarako lurzoru zehatz bati egokitzeko, oro har jarraian aipatutako ondorioak kontutan hartuko dira, instalatutako potentziaren mugekin batera:

*  Eragozpenak:

Zarata (lokaletik kanpokoak eta auzokidea molestatzen duena).

Hautsa.

Hondakin-urak.

Industria hondakinak.

Garraioa eta zamalanak.

Ageriko instalazioak eta biltegiak.

Langileen pilaketa.

Beroa.

Bibrazioak.

Aparkatzeko tokia.

*  Ondasunetan eta osasunean eragindako kalteak:

Gasak eta elementu kutsagarriak.

Hondakin urak.

Osagai toxikoak eta horien eskuztatzea.

Erradiazioak.

Isurketak eta zaborrak.

Osasunkaitzak, toxikoak edo kutsakorrak gertatzen diren osagaien ekoizpena.

*  Arriskua:

Errekin eta osagai sukoiren eskuztatze eta sailkapena.

Presio arriskutsupean burututako ekoizpen prozesuak eta ontziraketak.

Lehergaiak.

Osagai kimikoen isurketa.

Ezarritako potentzia mugak aplikatzeko, kontuan izango da, bereziki, industria ekoizpenerako zuzen zuzenean egokitutako potentzia; eta hori neurtzeko, ez dira kontuan hartuko zamagailu, igogailu, aire-egokitzaile eta berogailuek funtzionatzeko behar duten potentzia, ezta lokala egokitzeko, mantentzeko edo ezar daitezkeen elementu egokitzaileak funtzionatzeko behar den potentzia ere.

Sor daitezkeen zaretei dagokien mugak, kasu bakoitzean horretarako ahalmena duen Administrazioak ezarriko ditu.

Industria jardueraren bat sail zehatz bati egokitzeko, zama lanerako estalpeko guneak kontuan hartuko dira, edota ibilgailuak hartzeko guneak horrelakoak konpontzen dituzten tailerren kasuan. Aldiz, ez dira kontuan hartuko, garaje gisa erabilitako lokalen azalera.

3.Hirugarren sektoreko erabilerak.

Berez, honako sail hauek bereiz daitezke:

—Ostalaritza.

—Merkataritza.

—Bulegoak.

—Aisialdia.

—Osasun eta Sorospen zerbitzuak.

—Hirugarren mailako bestelako jarduerak.

—Turismorako kanpamentuak.

—Ostalaritzaren alor honetan irabaziak eskuratzearren pertsonei ostatu ematen dien edozein jarduera sartzen da, esaterako: Hotelak, ostatuak, hotel-egoitzak, motelak, pentsioak eta aparthotelak.

Ostalaritzari atxikitako erabilera osagarritzat hartuko dira garajea eta etxebizitza, ostatu instalazio bakoitzeko, kasuan kasuko araudia izango dutelarik.

Era berean, alokatzeko apartamentuak, aparthoteltzat hartzeko beharrezkoak diren sektore-araudiak zehaztutako baldintzak betetzen ez dituztenean, etxebizitzatzat joko dira baimena ematerakoan, hau da, bizitegi gisa erabiliko dira.

—Merkataritza arloan hainbat jarduera ditugu, besteak beste, era guztietako gai edo produktuak jendeari saltzen dituztenak, salmenta hori handizka edo txikizkakoa izan daitekeelarik; ostalaritzari dagozkion jarduerak: Tabernak, kafetegiak, pub-ak, jatetxeak eta sagardotegiak; jendeari eskaintzen zaizkion era guztietako zerbitzuak eta horiek osatzeko erabiltzen diren bestelako ekimenak. Dena den, berez merkataritzan erabili behar ez den lursaila batean garajeak gauzatu ahal izateko –merkataritzako jardueraren bat osatzearren–, arau bereziak behar dira, horietatik apartekoak.

Merkataritza arloko jarduerak honako sail hauetan bereiz ditzakegu hainbat ezaugarri kontuan izanik, besteak beste, bertaratuko den jendearen kopurua, beharrezkoak dituen aparkalekua eta zamalanerako guneak.

—1. maila:

Gehienez jota 25 m²-ko azalera erabilkorra duten saltoki txikiak, behin behineko eraikinetan kokatuak eta gune publikoaren ohiko erabilerarekin bat datozenak –espaloiak, lorategiak, oinezkoen pasabideak eta bestelakoak; horregatik berauek garatzeko baimena eman daiteke–, planeamenduan horrelakoak espresuki zehaztu ez badira ere. Era berean, horretarako prestatu diren gune pribatuetan ere burutu ahal izango dira.

—2. maila:

Azalera erabilkorrari dagokionez, 25 m² (e) baino gehiago, baina 250 m² (e) baino gutxiago dituzten merkataritzako jarduerak ditugu sail honetan. Bat etorri behar dute etxebizitza, industria, hirugarren mailako jarduera edo erkidegoko ekipamenduarekin, eta horretarako bereizi diren lursailetan garatu ahal izango dira, aldez aurretik aparteko neurririk hartu gabe.

—3. maila:

Azalera erabilkorrari dagokionez, 250 m² (e) baino gehiago, baina 750 m² (e) baino gutxiago dituzten merkataritzako jarduerak ditugu sail honetan. Horrelakoak etxebizitzak, industria jarduerak edo hirugarren mailako jarduerei dagozkien lursailetan gauzatu ahal izateko, arau zehatz batek, xehatutako planeamenduak, edo Udalak berak baimena ematean, baldintza bereziak jar ditzakete honako arlo hauei dagokienez: Jendearen-tzako pasabideak, salgaiak, aparkalekuak eta zamalanerako guneak. Edozein kasutan, lokal hauek sarrera zuzena izango dute, berorientzako aproposa eta bakarra. Halere, gerta daiteke bestelako merkataritza instalazioek ere kaletik, toki publikoetatik sarrera bera izatea.

—4. maila:

Sail honetako merkataritzako jarduerek, azalera erabilkorrari dagokionez, 750 m² (e) baino gehiago izango dituzte, estalpeko azalerak gehienez jota 2.000 m² (s) izango ditu. Lokalen barnealdean sarrerako, salgaientzako eta zama lanetarako beharrezkoa gertatzen den lekua izan beharko dute. Era berean Arau Zehatz batek, xehatutako planeamenduak, edo Udalak berak baimena ematean, aparkalekuaren ezaugarriei dagozkien baldintza bereziak jar ditzakete.

Era berean, badira bestelako jarduerak 2., 3. eta 4. mailako merkataritzako jarduerei atxiki diezazkiokegunak kasuan kasu, esaterako, 1. eta 2. mailako industria jarduerak, bulegoak, aisialdi edo gastronomiako ekimenak, lokal itxietan bildutako kirol ekipamenduak, –gimnasio, sauna eta antzekoak, publikoak edo pribatuak izan daitekeelarik–, ikastetxeen eta administrazioaren ekipamendua, bai eta sorospena, kultura, aisialdia eta erlijioari dagokien ekipamendua ere, publikoak edo pribatuak izan daitezkeelarik. Gerta daiteke kalifikazio nagusian edo xehean merkataritzarako lursailetan horien ezarpena debekatzea.

Zenbaitetan merkataritzako jarduerek euren ezaugarrien ondorioz eta erabili, eskuztatu edo bildutako baliabideen eraginez eragozpen nabariak sortu, osasunerako kaltegarriak gertatu eta ondasun eta pertsonak arriskuan jar ditzakete. Horrelakoetan industria jarduerei dagokien araudiaren menpe egongo dira, Jarduera GOKAei buruzko Araudia ere bete behar badute ere.

Oro har, badira baimen berezia behar izango duten merkataritzako zenbait jarduera, hots, bideetan arazoak sortzen dituztenak, ibilgailuentzako aparkaleku handiak behar dituztenak edo jarduera bera osatzeko eremu libre handiak behar dituztenak. Halere, AA.SS.ek proposatutako antolamenduaren xedeekin bat etorri beharko dute.

Espresuki debekatzen da merkataritza jarduerak gauzatzean edozein motako lokala garaje gisa erabiltzea, horretarako baimena berezia behar izango baita.

—Bulegoak izeneko sailean honako jarduera hauek sar daitezke: Administrazioko jarduera pribatuak eta edozein motako enpresen ordezkaritzak eta administrazio egoitzak; banketxe, aseguru-etxe eta burtsaren bulegoak, gestoria eta bulego profesionalak, kalkulu zentroa eta laboratorioak, aurrekoekin eta antzekoekin bat datozenak alegia, eta guzti horiei atxiki diezaieketen jarduera osagarriak.

—Olgetarako jardueren artean, erkidegoan bertan burututako hainbat ekimen pribatu ditugu, denek aisialdia bete nahi dutelarik. Halako ekimenen irabazi nahia dela eta, ezin dira erkidegoaren ekipamenduaren barnean sartu. Hona hemen jarduera horietako batzuk: Jolas etxeak, elkarte gastronomikoak, zinema aretoak, antzokiak, dantzalekuak, kasinoak, lokal itxietako kirol instalazioak, gimnasioak, igerilekuak, kanpoaldeko jolas parkeak eta kirol guneak.

—Sorospena eta laguntza eskaintzea xede duten jarduerak, hots, gaixoei tratamendua eta ostatua eman eta antzeko ekimenak gauzatzen dituzten jarduerak. Denak irabaziak erdietsi nahian burututakoak izango dira gehien bat. Erietxeak, klinikak, geriatrikoak eta sendagile eta abeltzainen kontsultategiak.

—Jarduera kulturalak eta soziopolitikoak, olgetarako zerbitzuekin batera, denak pribatuak izanik, hirugarren mailako erabilerei dagokien sailean sartzen dira, erkidegoaren ekipamenduan espresuki sartzen ez badira behintzat. Esaterako, alderdi politiko, elkarte edo sindikatuen egoitzak, erakusgela pribatuak, akademia pribatuak eta bestelakoak.

—Turismorako kanpamenduen artean, irabaziak erdiestearren pertsonei ostatua ematen dieten jarduerak ditugu, betiere behin behineko baliabideak erabiltzen direlarik, eta ez finkoak, adibidez, kanpin-dendak, karabanak, eta abar.

Era berean, azken atal honetan osagarritzat hartuko dira beste hainbat ekimen edo jarduera, esaterako, langileen etxebizitzak (bakarra), bulegoak, ostalaritzako zerbitzuak, premiazko osagaien salmenta, bertakoek erabil ditzaketen kirol eta jolaserako instalazioak. Azken horiek eraikin sendo eta finkoetan ezar daitezke. Baina etxola, bungalow edo antzekorik eraikitzea debekatuta dago, horiek ostalaritzako jardueretan sartzen baitira.

4.Ingurumenaren babesa.

Sail honetan ere azpisailak ditugu:

—Ingurumenaren zainketa lanak.

—Ingurumenaren hobekuntza.

Babesa gauzatzearren ekimen ugari burutu daiteke: Egungo ezaugarriak eta egoera bere horretan utzi, gizakiak bertan esku hartu gabe, edo zientzia edo kultura izaerako esku hartzeak soilik burutu, edo egungo erabilerarekin jarraitu, gizakiak modu aktiboan parte hartuz garapen sostengarriko dinamika batean gainerako kasuetan.

Ingurumena hobetzeko esku hartzeak, aplikatzen direneko eremua bere jatorrizko egoerara edo balio handiagoko oreka egoera batzuetara bideratzeko gauza izango dira. Hobekuntza hori era ezberdinetakoa izan daiteke, esleitzen zaien unitateen kasuistika partikularraren arabera.

5.Landa lurren erabilera.

Sail honetan sartzen dira lurraldearen oinarrizko baliabideak ustiatzeko helburu duten jarduerak. Berez, honako hauek bereiz ditzakegu:

—Nekazaritza.

—Berotegiak.

—Abeltzaintza.

—Basoak.

—Nekazaritza industriak.

—Nekazaritza: Laboreak bideratzeko lurra prestatzea helburu duten jarduerak; horrez gain, laboreak bildu, aukeratu eta sailkatu egiten dira eta jarraian biltegiratu edo kontsumitzeko garraiatzeko moduan antolatzen dira. Jarduera horietan ureztatzea eta ureztatze-sailen edo berotegiko nekazaritzaren kasuan aprobetxamendu-intentsitate handiagoa gertatzen dela kontuan hartu beharrekoa da. Honako hauek sail honetan ditugu: Tresnak, laborantza-lanabesak eta nekazaritza produktuak biltegiratu eta kontserbatzeko eraikuntzak; nekazaritza-produktuen ekoizpena, erauzketa eta sailkapena eta produktuak merkaturatzeko beharrezkoa den lehen transformazioa edo hauen artisau-transformazioa; eta ureztatze-sailetarako edo berotegiko nekazaritzarakobeharrezkoak diren obra eta instalazioak. Nekazaritza edo abeltzaintzako ustiapen bati lotutako nekazariaren familia bakarreko edo bi familientzako etxebizitzak barne hartzen dira, zuzeneko ustiapenari hertsiki loturik badaude eta aldez arretik horien beharra frogatu bada.

—Berotegiak: Instalazio iraunkorrak, sartzen errazak eta laboreak bizkortu edo babesteko itxituraz hornituak, bertan laboreen zikloetako fase guztiak edo batzuk gara daitezkeelarik. Jarduerari lotutako eraikuntzak onartzen dira nekazaritzari buruzko atalean azaldutako baldintzetan.

—Abeltzaintza: Oro har, larreak eta bazka-laboreak lortzea eta larreratzeko lurra prestatzea helburu duten jarduerak. Abeltzaintzako erabilera zabaleko edo erdizabaleko ustiapenei loturiko eraikuntzak onartzen dira nekazaritzari buruzko atalean azaldutako baldintzetan. Oso kasu berezietan lur mugimenduak eskatzen dituen eraikinak onartuko dira. Larreratzeari zuzenean loturiko eraikuntzak baino ez dira onartuko (bordak eta abeltzaintzarako eraikuntza txikiak, uraskak eta abar).

—Basoak: Zuhaitz-espezieen landaketa edo ereintza barne hartzen du, bai babes ekologiko edo paisajistikoa helburu berezia duenarekin, bai helburu batez ere babeslearekin. Dena den, bi helburuok konbinatu eta bateratu egin behar direla ulertzen da, basozaintzako erabilerak burutzean aprobetxamendu ekonomiari uko egin gabe, batez ere ekimen horien helburu nagusiak erabilerak babestea eta antolatzea, eta zuhaitzen multzoen aprobetxamendu sendoa erdiestea. Horretarako ere beharrezkoak diren instalazioak erabiliz, baita baso-ustiapenari loturik dauden eraikuntzak ere, nekazaritzari buruzko atalean azaldutako baldintzetan.

—Nekazaritza Industriak: Ukuiluratze iraunkorreko erregimenpeko abeltzaintza-ekoizpen intentsiboetara destinatutako eraikuntzak eta ustiategi bati zuzenean loturik ez dauden lehen transformazioko nekazaritzako elikagaien industriak.

6.Komunikabideak.

Berez, honako alor hauek bereiz ditzakegu:

—Ibilgailuentzako bideak.

—Aparkalekuak.

—Garajeak.

—Oinezkoen bideak.

—Trenen zirkulazioa.

—Ibilgailuentzako bideak, eremu horretan onartu eta sustatutako jarduerentzako beharrezkoak gertatzen diren aparkalekuak eta oinezkoen pasabideak, beti oinarrizko zerbitzuak izan beharko dira, eta orotariko erabilerarako esparruetan onartuak gertatuko dira egoera hori berariaz adierazi gabe.

—Aparkalekua zera litzateke, esparru pribatu edo publikoetan atari zabalean ibilgailuak biltzeko gunea. Aldiz, garajeak ibilgailuak gordetzeko guneak lirateke, baina itxita daude eta estalkia ere badute. Azken horretan bi sail edo garaje mota ditugu, bakoitzak duen azaleraren arabera:

1. saila: 400 m² baino gehiago (s).

2. saila: 400 m² baino gutxiago (s).

—Era berean, garajeek bi izaera izan ditzakete, berez pribatuak eta publikoak izan baitaitezke. Garaje pribatutzat joko dira jabeek bakarrik, edo beraiek baimendutako lagunek erabiltzen dituztenak; eta garaje publikotzat hartuko dira jende guztiak erabil ditzakeenak, edozeini irekia egongo delarik, bai dohainik bai eta sarrera ordainduz ere.

Azken horretan ere sartzen dira honako hauek: Komunak, instalazioetarako gelak, ibilgailuak garbitzeko instalazioak eta konponketa bizkorreko tailerrak. Aldiz, ez dira sail honetan sartzen errekinak banatzeko unitateak, hornitegiak eta bestelako tailerrak.

Garajeak eta aparkalekuak, oro har, etxebizitza, industria, erkidegoaren ekipamendu eta hirugarren sektoreko jardueren osagarritzat hartuko dira, baina horrelakoetan lursailean gauzatu beharreko garaje edo aparkalekuko tokia jarduera horrek eskaintzen duen zerbitzuak behar duenarekin bat etorriko da.

—Trenen erabilerari dagokionez, alor hauetan oinarritzen da: Trenbideen eta geltokiaren erabilera, eta azken horren «osagarrien» erabilera. Halere, trenetako materiala konpontzeko tailerrak eta maniobrak burutzeko eremuak arau bereziak bete beharko dituzte.

7.Eremu libreak.

Eremu libreak esparru publikoak dira, bertara sartzeko eragozpenik ez baitago. Aldi berean, bertan ez da inolako eraikinik gauzatzen –oso kasu berezietan izan ezik–, eta komunikazio sarearen osagairik ere –errepideak, espaloiak, eta antzekoak– ez dira esparru horretan kokatzen.

Sail edo mota hauek berezi ditzakegu:

—Hiriko eremu libreak.

—Landa lurretako eremu libreak.

—Lurralde elementuak.

—Hiriko eremu libreak, izenak berak adierazten duenez, hiri aldean aurki ditzakegun eraikinik gabeko esparruak lirateke. Berez, jendearen aisialdirako mugatuak dira, bai eta landareak eta zuhaitzak landatzeko ere. Adibidez, plazak, oinezkoen alderdiak, jolas-tokiak, pasealekuak, lorategiak eta parkeak. Horiez gain, azpiegiturak edo eraikinak babesteko mugatu dituzten esparruak eta euren ezaugarriengatik eraikinik hartzeak ezin duten guneak ere sail honetan sartzen dira.

Era berean, horiekin lotutako zenbait zerbitzu eta jarduera sail honi dagozkio, besteak beste, lorazaintza –materiala, tresnak eta makineria gordetzea– eta jendearentzako beharrezkoak diren bestelako zerbitzuak –komunak eta antzekoak–.

Hiriko eremu libreak erabiltzean beti oinarrizko zerbitzuren bat eskaintzearren burutuko da eta zuzen zuzenean baimena izango du orotariko erabilerarako esparruetan halako egoera berariaz adierazi gabe.

—Landa lurretako eremu libreak erabiltzean, jendearen aisialdirako landa giroko lursail publikoetan gauzatutako jarduera berak burutuko dira.

—Lurralde osagaiak erabiltzea, azken finean lurralde horretan naturak eskaintzen dituen osagai edo elementuak erabiltzea besterik ez da, naturako osagaiek giza jarduera gainditzen dutelarik. Esaterako, ibaien ubideak, mendi gailurrak, mendi garaietako eremuak, natura-ezaugarri berezietako eremuak eta antzekoak. Bertan ez da ekoizpen jarduera nabarmenik garatzen, ez eta giza ekimenik ere.

8.Erkidegoaren ekipamenduaren erabilera.

Erkidegoaren ekipamenduari dagokionez, jendeari zerbitzuak eskaintzearren antolatutako jarduerak lirateke, erakunde publiko edo pribatuek irabaziak eskuratzeko asmorik gabe gauzatuak.

Zentzu horretan, Udalak erakunde pribaturen batek burututako jarduerari dagokion kalifikazioa alda dezake jarduera bera erkidegoaren ekipamendutzat hartuz, jarduera horrek jendeari eskainitako zerbitzua oinarrizkoa eta irabaziak eskuratzeko asmorik gabekoa izanik.

Jarduera horren helburua irabaziak eskuratzea bada, hirugarren sektorean sartuko da, edota etxebizitza gisa erabilitako lursaila izango dugu.

Erkidegoaren ekipamenduari, dagokionez sail hauek bereiz ditzakegu:

—Ikastetxeen ekipamendua.

—Kirol ekipamendua.

—Erakundeen ekipamendua.

—Sorospena eta laguntza eskaintzeko ekipamendua.

—Kultura eta gizarte ekipamendua.

—Olgetarako ekipamendua.

—Erlijio ekipamendua.

—Zerbitzu publikoen ekipamendua.

—Ikastetxeen ekipamenduaren erabilera irakaskuntzan datza, edozein motakoa delarik, publikoa edo pribatua, bai eta horrekin batera garatutako ekimen osagarriak ere.

—Kirol ekipamenduak erabiltzea kirola egitea eta prestaketa fisikoa hobetzea litzateke, edozein motako kirola edo ekintza burutuz, bai eta kirola bera irakastea ere, eraikinetan zein bereziki egokitutako eremu libreetan. Horiekin batera garatutako ekimen osagarriak ere sail honetan sartzen dira, publikoak edo pribatuak izan daitezkeelarik.

—Erakundeen ekipamendua erabiltzea jendeari zerbitzuren bat eskaintzearren erakunde eta administrazioen jardueretan datza, besteak beste, polizia-etxeak eta postetxeak, baldin eta inguruko beste erabilera edo jarduerekin bat etortzen badira. Horiekin batera garatutako ekimen osagarriak ere sail honetan sartzen dira.

—Sorospen eta laguntza eskaintzeko ekipamendua erabiltzea gaixoei tratamendua eman eta beroriek hartzen dituzten etxeak erabiltzea litzateke (kontsultategiak, erietxeak eta antzekoak), edota babes berezia behar duen jendeari bestelako zerbitzua eskaintzen diotenak, zahar-etxeak eta zaharren egoitzak. Irabaziak erdiesteko asmorik ez duten jarduerak lirateke, publikoak eta pribatuak.

—Kultura eta gizarte ekipamendua erabiltzen ari direla diogu sorpen artistikoa eta kultura ekoizpenak sustatu eta ezagutzera emateko ekimenak burutuz gero. Horrelakoak gauzatzeko hainbat gune ditugu, besteak beste, kultur etxeak, liburutegiak museoak, erakusketa-aretoak, musika-aretoak, antzokiak, eta abar. Horiekin batera garatutako ekimen osagarriak ere sail honetan sartzen dira.

—Erlijioarekin zerikusia duen ekipamendua erabiltzeak parrokiako zentro, kapera, ermita eta elizetan burutzen diren gurtzarako jarduerak garatzea suposatzen du, besteak beste, erlijio katolikoarenak eta baimendutako bestelako erlijioenak, horien erabilera osagarriekin batera.

—Olgetarako ekipamenduen erabilerari dagokionez, bertan ditugu zinema aretoak, antzokiak, jolas-parkeak eta aisialdirako beste jarduerak, denak ere irabaziak eskuratzeko asmorik gabe gauzatuak.

—Zerbitzu publikoen ekipamenduaren sailean, aurreko sailetan aipatu ez diren bestelako jarduerak ditugu, jendeari zerbitzuren bat eskaintzearren garatutakoak alegia. Oso izaera ezberdineko jarduerak dira, esaterako, suhiltzaileak, polizia, merkatuak, postetxeak, hilerriak, aterpeak, turismoko kanpamenduak eta antzekoak –horien osagarriekin batera–, baina denak Administrazio Publikoak burutuak lirateke eta euren ezaugarri funtzionalen ondorioz, ez datoz bat bestelako jarduerak gauzatzeko mugatu diren lursail edo esparruekin. Hori dela eta, kasuan kasuko araudi berezia behar izango dute.

9.Zerbitzuetarako azpiegituren erabilera.

Zerbitzuetarako azpiegiturak oso izaera ezberdina daukate, esaterako:

—Ur hornidura.

—Hondakin-uren arazketa.

—Elektrizitate hornidura.

—A motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoen azpiegituren erabilera.

—B motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoen azpiegituren erabilera.

—Erregaien hornidura.

—Ur hornidura gauzatzearren hainbat elementu erabili behar dugu, besteak beste, urtegiak, urak arazteko zentroak, ur hornidurari dagozkion hodi nagusiak, ura banatzeko biltegiak –horien osagarriekin batera–, eta banaketa sareak.

—Hondakin-uren arazketa ere osagai ezberdinen erabileran oinarritzen da: Arazketa eta tratamendu zentroak, arazketa-sareak, euri- eta hondakin-urak biltzen dituzten hodiek osatuak, eta horien osagarriak, hau da, ponpaketa-estazioak, gainezkabideak, ekaitzetarako tankeak, torlojoak, erpinak eta abar.

—Elektrizitate hornidurarako azpiegitura osatzen duten osagaiak honako hauek dira: Banaketarako estazioak eta azpiestazioak, transformazio zentroak, banaketa eta hornidurarako lurpeko eta airetiko sarea eta herriko argiak.

—A motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoen azpiegituren erabilerak instalazio multzo zabala barne hartzen du: Aire zabaleko azalera handiko ibilgailuentzako aparkalekuak, ura edangarri bihurtu eta tratatzeko plantak, urtegiak edo ur-biltegi handiak, energia elektrikoa produzitzeko zentralak; 100 m²tik gorako azalerako transformazio-estazioak; gasa hartu edo produzitzeko zentralak; araztegiak eta hondakin solidoak tratatzeko plantak eta ingurune fisikoan antzeko eragina duen herri-onurako beste edozein instalazio.

—B motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoen azpiegituren erabilerak hainbat instalazio barne hartzen ditu: Dorreak, antenak eta irrati eta telebistarako satelite bidezko komunikaziorako emisore eta hargailuak; faroak, irrati-faroak eta antzeko eragina duen bestelako komunikazio-instalazioak.

—Erregaien hornidura gauzatzearren baliabide anitz erabili behar da, besteak beste, gasbideak, jendeari zuzenean gasa eskaintzen dieten hornidura-sareak eta gasa bera bildu, tratatu eta ekoizteko instalazioak. Era berean, sail honetan sartzen dira erabiltzaileek zuzenean darabiltzaten erregaien biltegiak, azken horien artean urtutako gasak eta petroliotik eratorritako produktu astunen biltegiak, gas-olioa edo fuel-olioa alegia.

Edozein motako erregaiak ekoiztu edota biltzeko azpiegiturak, denak ere salmenta dutela helburu, industriako erabileren artean kokatuko dira.

Edozein motako hornidura-sareak –ura, saneamendua, elektrizitatea, telefonoak, gasa eta bestelakoak–, ur hornidurarako ponpaketa-estazioak, hondakin-uren bideratzea, elektrizitatearen transformaziorako zentroak eta petroliotik eratorritako produktuen biltegiak –gas-olioa edo fuel-olioa– oinarrizko zerbitzutzat joko dira, orotariko erabilerarako gune guztietan ezar daitezkeelarik baimen berezia eskuratu gabe.

Aldiz, urtutako gasen biltegiek, bestelako jardueren osagarriak izanik ere, planeamenduaren baimen berezia eskuratu behar izango dute.

Zerbitzuetarako azpiegituren sareetako elementuak esparruetan agertuko dira lursail hori nagusiki eta derrigorrez erabili behar badute eta horiez gain bestelako jarduera edo erabilerarik gauzatu ezin badaiteke.

2.2.LURZORUAREN KALIFIKAZIOA

2.2.1.Kalifikazio nagusia

10. artikulua.Kalifikazio nagusiaren sistematizazioa.

1.Kalifikazio nagusia orotariko erabilerarako gune ezberdin hauen arabera mugatzen da:

A.Etxebizitzentzako guneak.

B.Industriarako guneak.

C.Hirugarren sektorerako guneak.

D.Landa guneak.

E.Komunikazioen Sistema Orokorra.

F.Eremu libreen Sistema Orokorra.

G.Erkidegoaren Ekipamenduaren Sistema Orokorra.

H.Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra.

2.Orotariko erabilerarako guneak eta proiektu honen bitartez zehaztutako alorrean bereizten diren horien aldaerak honako hauek dira:

A.Etxebizitzentzako guneak.

A.10.Etxebizitzentzako guneak.

D.Landa guneak.

D.10.Ororen Landa guneak.

D.20.Nekazaritza eta Paisajea babesteko guneak.

D.30.Lurrazaleko uren babesa.

E.Komunikazioen Sistema Nagusia.

E.10.Errepideak.

F.Eremu libreen Sistema Nagusia.

F.10.Eremu libreak.

G.Erkidegoaren Ekipamendurako Guneak.

G.10.Erkidegoaren Ekipamendua.

11. artikulua.Eraikuntzari buruzko legeria eta orotariko erabilerarako gune ezberdinen erabilera.

11.1.Etxebizitzentzako Lursailak.

·  A.10.Etxebizitzentzako lursailak.

—Eraikuntzarako baldintzak:

Etxebizitzak gauzatzearren mugatutako lursailak, beroriek bananduta egongo direlarik eta eraikinik gabeko lurrak ere eduki ditzakete inguruan.

A.10 eremuko eraikinei dagokien araupidea eta, kasuan kasuko salbuespenak alde batera utzirik, bertan garatutako eraikuntza guztiek bete beharreko xedapenak zehaztasunez biltzen dira sailkapen xehatuaren garapen urriko Eraikinei buruzko A.10 Etxebizitzentzako Lursailak atalean.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Bizitegiak.

*Erabilera onargarriak:

Oro har, A.10 Lursailetan onargarritzat jotzen diren erabilerak, Arau Subsidiario hauetan finkatutako baldintzen arabera.

Bestelako lursail eta eremuetan:

Erkidegoaren ekipamendua: Lagundutako erabilerekin bat datozen erabilera motak.

*Erabilera debekatuak:

Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

11.2.D. Landa Guneak.

Landa guneek, oinarrizko baliabideen ustiapena helburutzat izanik, hirigintza-erabilerak garatzen dituzten lurrak hartzen dituzte, horien jabetza kontuan izan gabe.

Horrela, sail honetatik at geratzen dira asfaltatutako pista publikoak egiteko Lur Hiritarrezin guztiak, ibaien ubideak eta trenbideak.

·  D.10.  Ororen Landa guneak.

—Eraikuntzarako baldintzak:

Ohiko abeltzaintza, nekazaritza edo landa jarduerak garatzeko erabiltzen diren lurrak.

Antolamendutik at geratzen dira industria jarduera guztiak, Lur Hiritarrezinean ezartzeko baimena dutenak ezik.

Lur Hiritarrezinari dagokion hirigintza-araudia landa lurretan baimendutako erabilera eta eraikinak argitasun handiz arautuko ditu. Halere, bizitegiei dagokienez, ustiapena berriei erantsitako etxebizitzen eraikuntza baimenduko da soil soilik, edo betebehar berriekin bat datozen lehengo etxebizitzak.

Egungo baserriak euren onera ekartzeko lanek lehentasuna izango dute, jarraian horiek etxebizitza gisa erabili ahal izateko. Arau hauetan baserriko 4 etxebizitza eraikitzeko eskubidea xedatzea proposatzen da, horretarako Araudi berezian irizpideak finkatzen dira –egungo eraikinaren azaleraren eta gutxienezko lursailaren zabaleraren arabera–, banaketa gauzatu ahal izateko.

Ustiapena berriei dagokienez, ustiapena horri atxikitako etxebizitza gauzatu ahal izango da kasu horietan ezarritako baldintza orokorrak betetzen badira (aurretik ustiapena bera gartu beharra, horren bideragarritasuna), baina betiere sor daitezkeen arazo bereziak kontuan hartzeko aukera ematen digun malgutasunez, Orendain bezalako udalerrian ditugun ezaugarriak kontuan izanik zalantzarik gabe halakoak sortuko baitira.

Horrez gain, landa lurren erabilerarekin loturarik ez duen bizitegia sendotzen da. Erabat hondatuta dagoela erabakitzen bada, eraikin hori antolamendutik kanpo geratuko da eta ezin izango da berreraiki, aplika daitekeen hirigintzako araudiaren arabera.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenak.

Basoen erabilera.

Eremu libreak, hain zuzen, landa lurretako eremu libreak eta lurraldeko elementuak.

*Erabilera onargarriak:

Bizitegiak: Eraikuntzen araubideari buruzko atalean aipatutako baldintzen arabera.

Nekazaritza industria.

Hirugarren sektoreko jarduerak: Alegia, ostalaritza, olgeta, kirola, sorospena eta laguntzarekin lotutakoak, bertan dauden eraikinetan garatuak. Horrelakoak landa lurretan garatzeko jarduerek egokiak eta gizarte mailan jendearentzat baliagarriak izan behar dute.

Erkidegoaren ekipamendua, landa lurretako ingurunearekin bat etortzen badira eta horien ezarpena egokia bada eta gizarte mailan jendearentzat baliagarriak badira.

A eta B motako zerbitzuetarako azpiegiturak: Landa lurretako ingurunean horien ezarpena egokia bada eta gizarte mailan jendearentzat baliagarriak badira.

Beharrezkoa gertatzen den Plan Berezia eratu ostean, jendearentzat eta gizarte mailan baliagarriak diren eraikin berriak gauzatu ahal izango dira –ekipamenduak, aipatutako hirugarren sektoreko erabilerak, kanpinak edo turismorako kanpamenduak, eta abar–, denak ere landa ingurunean kokatuko direlarik. Plan Berezi hori erabilera, eraikuntza eta ustiapenen baldintza zehatzak finkatuko ditu. Testuinguru horretan etxebizitza osagarri berri bat eraikitzeko baimena ematen da.

*Erabilera debekatuak:

Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

·  D.20.  Nekazaritza eta paisajea babesteko guneak.

Berez, gune horiek nekazaritza eta paisajea dela eta garrantzi handikoak dira eta babestu egin behar dira.

Nekazaritza eta paisajea dela eta garrantzi handikoak dira eta II.2 planoan ikus daitezke.

—Eraikuntzarako baldintzak:

Ezin da eraikin berririk gauzatu inola ere.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Nekazaritza jorratzeko erabilerak.

Ingurumena babestea eta berau hobetzea helburu duten erabilerak

*Erabilera onargarriak:

Abeltzaintzako erabilera zabalak.

Lurraldeko osagaien erabilera.

B motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoen erabilera.

Basoen erabilerari dagokionez, Aurretik Nekazaritza eta Paisajea babesteko lurretako Landaketei buruzko Plan Berezia onartu behar da eta bertan azaldutako baldintzak bete behar dira.

*Erabilera debekatuak:

Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

·  D.30.  Lurrazaleko uren babesa.

Sail honetan udalerriko eta honen babesgune guztietako erreka, errekasto eta ibai guztiak sartzen dira.

—Eraikuntzarako baldintzak:

Sektore horri buruz indarrean dagoen legeriak baimendutako eraikinak soilik gauzatu ahal izango dira lursail horietan.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Lurraldeko elementuak (ibaien ubideak).

*Erabilera onargarriak:

Sektore horri buruz indarrean dagoen legeriak baimendutakoak.

*Erabilera debekatuak:

Beste guztiak.

11.3.E. Komunikazioen Sistema Orokorra.

·  E.10.  Errepideak.

—Eraikuntzarako baldintzak:

Gune horietan ez da eraikuntzarik baimentzen. Errepideei berez dagozkien erabilera osagarriak eta elementu funtzionalak bakarrik ezar daitezke.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Oinezko eta ibilgailuen zirkulazioa.

Aparkaleku publikoak.

*Erabilera onargarriak:

Erabilera lagunduen osagarriak autobusen geltokiak, sorospen-postuak, hornitegiak, errekin unitateak eta antzekoak.

Zerbitzuetarako azpiegiturak: Betiere sestrapekoak.

*Erabilera debekatuak:

Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

11.4.Eremu Libreen Sistema Orokorra.

·  F.10.  Eremu libreak.

Jabari eta erabilera publikoko guneak sartzen dira sail honetan, esaterako, parkeak, gune berdeak, jolaserako eta olgetarako guneak.

—Eraikuntzarako baldintzak:

Honako hauek eraikitzeko bakarrik emango da baimena: Eraikuntza apaingarriak eta eraikin finkoak edo behin behinekoak eremu libreen erabilera publiko zein pribatuen osagarritzat izatekotan, eta horiei dagozkien lurpeko zerbitzuetarako azpiegituren instalazioa ere. Hiritartze lan «biguna», zuhaitz multzo trinkoak eta belardiak dituzten inguruneak nagusitzen direlarik.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Hirigunetako eremu libreak.

*Erabilera onargarriak:

Hirugarren sektorekoak, 1. mailako merkataritza erabilerak –kioskoak, eta abar–, behin behinekoak direlarik.

Erkidegoaren ekipamendua, eremu libreekin batera eman daitezkeen kasuetan bakarrik.

*Erabilera debekatuak:

Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

11.5.Erkidegoaren Ekipamendurako Guneak.

·  G.10.Erkidegoaren Ekipamendurako Guneak.

—Eraikuntzarako baldintzak:

Erkidegoaren ekipamenduetarako gorde diren guneak, landu beharreko Arau Bereziek eraikuntza bereziei buruz araututakoa bete beharko dutelarik.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Erkidegoaren ekipamendu ezberdinak, Arau Bereziek kasu bakoitzean xedatutakoaren arabera ezarriak.

*Erabilera onargarriak:

Etxebizitzak: Ekipamenduaren erabilera osagarri gisa (etxebizitza 1).

Ekipamenduaren beste erabilera osagarriak edo beroni atxikitakoak.

*Erabilera debekatuak:

Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

12. artikulua.Kalifikazio nagusiko xedapenei dagozkien salbuespen onargarriak eta arauekiko uztardura.

Lur hiritarrezinean antolamendu bereziek eta lan proiektuek zerbitzuetarako azpiegituren eta komunikazioen Sistema Orokorretako osagaiei dagozkien eremuen banaketa aldatu egin ahal izango dute, horien kokapena eta osagaien eraketa zehaztasunez berrantolatzearren.

Honako proiektu honetan eremuen antolamendu orokorrari buruz aurkeztu diren aldaketak, aurreko ataletan bilduta agertzen ez badira, Arau Subsidiarioen aldaketatzat joko dira edozein xede dela eta. Horrela, aurretik ezaugarri horiek biltzen dituen txostena aurkeztu beharko da.

Arau Bereziek egun zutik dauden eraikinak bere horretan utz ditzakete, inguruko eremuko eraikinei eta erabilerei buruzko arauekin bat ez baldin badatoz ere.

2.2.2.Kalifikazio zehatza

13. artikulua.Kalifikazio zehatzaren sistematizazioa erabilera zehatza duten oinarrizko eremu mota aintzat hartuz.

a.Etxebizitzentzako lursailak.

b.Industriarako lursailak.

c.Hirugarren sektorerako lursailak.

e.Komunikazio sistemak.

f.Eremu libreak.

g.Erkidegoaren ekipamendurako lursailak.

h.Zerbitzuetarako azpiegiturak.

Aurreko atalean aipatutako erabilera zehatzeko eremuak, jarrian azaltzen diren aldaeren arabera garatuko dira. Eremu bakoitzaren erabilera eta zehaztasunari buruzko arau berezia dagokio.

a.Etxebizitzentzako lursailak.

a.10.Garapen urriko eraikuntzarako etxebizitzentzako lursailak.

e.Komunikazio sistema orokorra.

e.10.Hiriguneko Errepideak (ibilgailu eta oinezkoentzat).

f.Eremu libreak.

f.10.Hiriguneko eremu libreak.

f.20.Ororen eremu libreak.

g.Erkidegoaren ekipamendurako lursailak.

g.10 Erkidegoaren ekipamendurako lursailak.

14. artikulua.Erabilera eta eraikuntzari buruzko araudia erabilera zehatzeko eremuetan.

a.  Etxebizitzentzako lursailak.

·  a.10.  Garapen urriko eraikuntzarako etxebizitzentzako lursailak.

—Eraikuntzarako baldintzak:

Etxebizitzak gauzatzearren mugatutako lursailak dira. Berau bloke bananduak edota moduluak aldeetatik itsatsita osatutako etxebizitzak izan daitezke. Bertara sartzeko sarbide bertikal bakarra eratuko da edo aitzitik bakoitzak bere sarbidea izango du. Zenbait kasutan eraikinik gabeko lurrak ere eduki ditzakete inguruan. Behe solairuko lokalak bizitegia ez den beste erabileraren bat izan dezakete, baina halakoetan kaletik beste sarrera bat eduki behar dute.

Eraikinen egitura arautzearren beroien lerrokadura eta ezaugarriak aintzat hartuko dira. Era berean, eraikin berrien arteko egituraketa lursailei buruzko aginduen bitartez zehaztuko da, horiek Arau Berezietan finkatuko direlarik.

Eraikin horien antolaketa irekia izango da eta horien barnealdean ezin izango da patiorik gauzatu etxebizitzaren gela nagusiak aireztatzearren.

Eraikinaren profila, lursailaren erabilera, lerrokadurak eta sestrak lursail bakoitzari dagokion araudian xedatutakoak izango dira.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Bizitegiak: Soto eta erdisotoak ezin izango dira inolaz ere etxebizitza gisa erabili, baina bizitokiekin lotutako bestelako erabilerak gauzatu ahal izango dira. Estalpeko guneak etxebizitza handitzeko erabil daitezke, betiere horri dagokion beheko etxebizitzarekin lotuta baldin badaude.

*Erabilera onargarriak:

Industria erabilerak (1. mailakoak soilik eta baimendutako azalera erabilgarriak gehienez 125 m² izan behar ditu). Betiere soto eta erdisotoetan kokatuak.

Hirugarren sektoreko erabilerak: Bereziki horri dagokion araudian zein planeamendu xehatuan, erabilera horretarako egokitu diren lursailetan.

Garajeak: Soto, erdisoto eta beheko solairuetan bakarrik. Jada bertan izanik garajerik ez duten etxebizitzen kasuan, berau gauzatu ahal izango da kasu bakoitzean aurretik Udalak finkatutako irizpideak aintzat hartuz.

Erkidegoaren ekipamendua: Lagundutako erabilerekin bat datozen erabilera motak.

Landa lurretan: Baratzak eta abereentzako ororen lurrak.

*Erabilera debekatuak:

Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

e.Komunikazio Sistema Orokorra.

·  e.10.  Hiriguneko Errepideak (ibilgailu eta oinezkoentzat).

—Eraikuntzarako baldintzak:

Gune horietan ez da eraikuntzarik baimentzen, errepideen erabilera osagarriak eta elementu funtzionalak ezarri daitezke bakarrik.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioa.

Aparkaleku publikoak.

*Erabilera onargarriak:

Erabilera lagunduen osagarriak: Autobusen geltokiak, sorospen postuak, hornitegia, errekin unitateak eta antzekoak.

Zerbitzuetarako azpiegiturak: Betiere sestrapekoak.

*Erabilera debekatuak:

Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

f.Eremu Libreak.

·  f.10.  Hiriguneko eremu libreak.

Eremu hauetan gehienetan zoldura egongo da, jolaserako lekuak eta plazak izango dira, lorategi eta zuhaitzekin, eta berez bertan ezin izango da eraikinik gauzatu.

—Eraikuntzarako baldintzak:

Honako hauek eraikitzeko bakarrik emango da baimena: Eraikuntza apaingarriak eta eraikin finkoak edo behin behinekoak erabilera publiko zein pribatuetarako, denak kontzesio gisa garatzen direlarik, eta lurpeko zerbitzuetarako azpiegituren zentroak. Hiritartze lan «bigunak», zuhaitz ugari eta belardiak nagusitzen direlarik.

Konketa Publikoak eta Hiriko Zerbitzuen Azpiegiturentzako zentroak bezala erabili beharreko Sestrapeko eraikinak.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Hirigunetako eremu libreen erabilera, hots, oinentzakoen eremuak, jolaserako eremuak eta parkeak.

*Erabilera onargarriak:

1. mailako merkataritza erabilerak –kioskoak eta abar–, behin behinekoak direlarik.

Ekipamenduaren erabilera, baldin eta eremu libreekin bat etortzen badira eta behin behinekoak badira.

Zerbitzuetarako sareen guneak.

*Erabilera debekatuak:

Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

·  f.20.  Ororen eremu libreak.

Halako eremuen jabegoa publikoa da eta edozeinek erabil ditzake, esaterako, parkeak, gune berdeak eta jolas eta olgetarako eremuak.

—Eraikuntzarako baldintzak:

Honako hauek eraikitzeko bakarrik emango da baimena: Eraikuntza apaingarriak eta eraikin finkoak edo behin behinekoak erabilera publiko zein pribatuetarako, denak kontzesio gisa garatzen direlarik, eta lurpeko zerbitzuetarako azpiegituren zentroak. Hiritartze lan «bigunak», zuhaitz ugari eta belardiak nagusitzen direlarik.

Sestrapeko eraikinak konketa publikoak bezala erabiltzeko eta Hiriko Zerbitzuen Azpiegiturarentzako Guneak.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Hirigunetako eremu libreen erabilera, hots, parkeak eta lorategiak.

*Erabilera onargarriak:

1. mailako merkataritza erabilerak, behin behinekoak direlarik.

Ekipamenduaren erabilera, baldin eta eremu libreekin bat etortzen badira eta behin behinekoak badira.

Zerbitzuetarako sareen guneak.

*Erabilera debekatuak:

Aurreko ataletan aipatu ez diren beste guztiak.

g.Erkidegoaren Ekipamendurako Lursailak.

·  g.10.  Erkidegoaren ekipamendurako lursailak

—Eraikuntzarako baldintzak:

Erkidegoaren ekipamenduetarako gorde diren lursailak, landu beharreko Arau Bereziek eraikuntza bereziei buruz araututakoa bete beharko dutelarik.

—Erabilerarako baldintzak:

*Erabilera lagunduak:

Erkidegoaren ekipamendu ezberdinak, Arau Bereziek kasu bakoitzean xedatutakoaren arabera ezarriak.

Erkidegoaren ekipamendu batzuk zehaztu ostean, besteak beste lursail baten erabilera lagundua edo lagunduak, bertan bestelako ekipamenduak kokatu ahal izango dira baldin eta aurretik esleitutako osagaiek nahikoa hornidura eskaintzen dute, edota gizarte interesak eta erabilgarritasun zioak direla medio beharrezkotzat jotzen bada. Lehenengo kasuan, gai hori dela eta bestelako erakunde eskudunei –publikoak zein pribatuak– txostena eskatuko zaie, halako erakunderik balego behintzat.

*Erabilera onargarriak:

Etxebizitza: Ekipamenduaren erabilera osagarri gisa (etxebizitza 1).

Ekipamenduaren beste erabilera osagarriak edo berori atxikitakoak.

Garajeak: Honen maila guztietan eta Hirigintzari buruzko Arau Bereziak hala eskatuz gero.

Zerbitzuetarako azpiegiturak.

*Erabilera debekatuak:

Etxebizitzak: Berariaz azaldutako baldintzez gain.

Industriarekin lotutako erabilerak.

Hirugarren sektorea: Berariaz azaldutako baldintzez gain.

HIRUGARREN ATALA

3.1.LURZORUAREN SAILKAPENA

Lur Antolamenduari buruzko Araudiaren 92.b artikuluak, 6/98 Legearen 8. artikuluak eta 1976ko TR-aren 81 artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz, Orendaingo lurraldean honako lur mota hauek aurki daitezke:

—Hiri Lurra: Izaera hori izango du honako ezaugarri hauek dituen lurrazalerak: Ibilgailuentzako sarbidea, ur hornidura, ur hustuketa eta energia elektrikoa, edota lurrazalera horren erdia gutxienez eraikinen batek sendotutako eremuan kokatuta egon beharko du.

—Lur Hiritarrezina: Sail honetan udal barrutiko gainontzeko guneak sartzen dira.

Proposatutako Hiri Lurraren mugaketa dokumentu honen II.3 planoan ikus daiteke.

3.2.HIRI LURRAREN HIRIGINTZA ARAUBIDEA

3.2.1.Baimena eskuratzeko prozedura

15. artikulua.Baimena behar duten jarduerak.

Edozein eraikina gauzatzeko udal baimena beharrezkoa izango da.

Era berean, lurzoruan eta lurpean gauzatutako ekimenek ere derrigorrezko baimena jaso behar izango dute. Esate baterako, lur mugimenduak, oin berriko eraikinak, egungo eraikinen kanpo aldeko itxura edo egituraketa aldatzeko, eraikinen lehenengo erabilera zehazteko eta erabilerak aldatzeko, eraikinen eraispena, kaletik ikus daitezkeen propagandarako horma-irudiak jartzeko eta planoetan azaltzen diren beste hainbat ekintza. Eraikuntza lanak eta lurzoruaren erabilera norberak garatuz gero jabari publikoko lursailetan, baimena beharrezkoa izango da, jabari publikoko lursailen jabea den erakundeak emandako baimenak edo esku-emateak kontuan izanik.

Aipatutako kasu horiez gain, Hirigintza Diziplinari buruzko Araudiaren 1. artikuluan azaldutako jarduerek ere baimena behar izango dute.

Administrazioaren erantzuna jaso ez izanak ez du esan nahi baimena eskuratu denik, inolaz ere ez. Batez ere, garatu beharreko ekintzak bat ez baldin badatoz Lurzoruari buruzko Legearekin edo behin betiko onarpena duten udal Planeamendurako Arau Subsidiarioekin.

Aurreko lerroaldean azaldutakoa gertatuz gero, hots, baimena eskatu duenak egitasmoan azaldutakoa gauzatzen badu, ez da inolako kalte-ordainik eskainiko jarraian lana eten edo eraikitakoa eraistea erabakitzen bada.

16. artikulua.Baimenak emateko ahalmena.

Dagokion Udal organoarena da baimenak emateko ahalmena; Lurzoruari buruzko Legean eta horren Araudietan zehaztutako kasuetan izan ezik.

Baimena ukatuz gero, erabakian arrazoia azaldu beharko da.

Udalak kontuan izango du hirigintzako baimenek arauekin bat etorri behar dutela. Baina baimenak ukatu ahal izango ditu, gauzatu beharreko lanak, instalazioak edo ekimenak lurzoru edo ondareak publikoak baldin badira, ondare publikoa berreskuratu eta babestea bere esku baitago.

17. artikulua.Baimenen izapideak.

1.Udal baimena eskatzeko.

Aipatutako lanetako bat burutu nahi duen promotoreak baimena eskatu beharko dio Orendaingo Udalari.

Eskariarekin batera, burutu beharreko lanaren egitasmoaren hiru ale aurkeztu beharko ditu, teknikari gaituak idatzia eta dagokion elkargoak izenpetua.

Zuzendu daitekeen akatsen bat sumatuz gero, eskatzaileari horren berri emango zaio baimena ukatzeko edo onartzeko epea bukatu baino lehen, 15 eguneko epea izango duelarik zuzenketa burutzeko.

2.Udal baimena eskuratzean.

Orendaingo Udalak baimenaren eskaria onartu edo ukatu egingo du kontuan izanik aurkeztutako egitasmoak indarrean dagoen araudia betetzen duen ala ez.

Baimena ematean lanak bukatzeko epea finkatuko da.

Udal zergen behin behineko kitapena zehaztuko da eta egitasmoan agertzen den lursailari dagozkion hirigintzako lanak burutuko direla bermatzeko, abala edo fidantza eskudirutan ordaindu beharko da. Fidantza hori lanak burutzean instalazio eta komunikabideetan gerta daitezkeen kalteak konpontzeko ere erabiliko da.

Orendaingo Udalak finkatuko ditu bai udal zergak, bai eta bermeak ere, aurkeztutako egitasmoaren aurrekontuaren ehunekoa hartuz.

Lanak burutzeko baimenari dagokion ezetza edo baietza jakitera emango da Udalean eskaria aurkezten den egunean hasiko den bi hilabeteko epearen barruan. Epe hori etenda geratuko da akatsak zuzentzeko hamabost egunetan.

Bi hilabete horiek igaro ondoren, akatsak zuzentzeko epea barne, inolako erantzunik jakitera eman ez baldin bada, baimenari dagokion ezetza edo onarpena Tokiko Udalbatzaren Zerbitzuei buruzko Araudiaren 9.1.7. atalean xedatutakoaren arabera finkatuko da.

Baimenak ez du baliorik izango udal erabakian azaldutako baldintzak bete arte. Horrez gain, pertsona gaituak edo udal teknikariak zuinketari dagokion akta formalizatu eta egiaztatu beharko du.

3.Baimenen iraungitzea.

Baimena ematean honako hauek zehaztuko dira: Lanari ekiteko epea, gehienezko geldialdia eta lanen amaiera eguna, bete beharreko legeriarekin bat etorriz.

Eraikina burutzeko eskubidea galdu egingo da finkatutako epeak ez badira betetzen. Horren adierazpen formala espediente baten bitartez egingo da, interesdunari audientzia emanaz.

Eraikina burutzeko eskubidea galdu ondoren, interesdunak ezin izango dio inolako lanari ekin baliorik ez duen baimen horretaz baliatuz. Baina Administrazioaren agindua edo baimena jasoz gero, ondare eta pertsonen segurtasuna eta dagoeneko burututako eraikinaren balioa bermatzearren beharrezko lanak gauzatu beharko ditu.

Orendaingo Udalak, osoko bilkuran, oro har, eraikinak burutzean edo hiri planeamendua garatzean udalerri osorako edo hainbat gunerako epeak ez betetzeagatik lursail horien desjabetzea edo derrigorrez salgai jartzea erabaki dezake:

a)Kasu horretan, Administrazioak lursail horiek eskuratuko ditu desjabetzearen bidez, burututako lanekin batera, edo derrigorrez salgai jarriko ditu. Salneurria zehazteko, baimena eskuratzean lursail horiek zuten hirigintza ustiapenarako balioaren %50a eta lanen kostua hartuko dira kontuan.

b)Osoko bilkuran akordiorik lortzen ez baldin bada, hirigintza mailan dituzten eginbeharrak betetzen ez dituzten jabeei Udalak aprobetxamenduaren murrizketa aplikatu ahal izango die (%50).

—Lanari ekiteko epea.

Lan nagusiak burutzeko baimenak bere balioa galduko du ez baldin bazaie lanei ekiten sei hilabeteko epearen barruan. Epe hori baimena ematen den egunean hasten da. Baimenak ez du bere balioa galduko ezinbestean edo Udalak berak aginduta lanak eteten badira.

Epe hau hiru hilabetekoa izango da lan txikiagoetan.

—Etenaldietarako epea.

Lanak burutzeko baimenak bere balioa galduko du hasi ondoren sei hilabetez etenda geratzen baldin badira, lan nagusiei dagokienez, eta hiru hilabetez lan txikiagoetan.

Baimenak bere balioa galdu ondoren eta Udalak ezeztapenaren berri ematen duenean, promotoreak baimen berria eskatu behar izango du berriro lanei ekiteko eta horiei hasiera emateko.

Obrak gelditzea erabakitzen bada, zuzendariak edo jabeak Udalari geldiketa horren berri eman beharko dio, Udalak eraikinaren egoera zein den jakin dezan eta horren arabera ondare publikoaren babeserako egokitzat jotzen duen neurriak har ditzan.

—Bukatzeko epea.

Udal korporazioak, baimena ematean, lanak bukatzeko epea finkatu ahal izango du. Epe hori lanak bukatu gabe igaroz gero, jabeari ohar bat igorriko zaio lanak bukatzeko epe berri bat proposatuz. Promotoreak ez baldin badu epe berri hori betetzen, baimenak bere balioa galduko du eta Udalak hala eman behar du jakitera.

Edozein jarduerari ekiteko beharrezkoa den baimenak bere balioa galduko du, baimena eman ondoren hiru hilabete igaroz gero jarduerari ekin gabe.

4.Lehenengo erabilerarako baimena eskatzeko.

Lanak bukatu eta gero, promotoreak lehenengo erabilerarako baimena eskatu behar izango du.

Eskariarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:

a)Memoria eta aldatutako planoak, horrelakorik balego.

b)Lanak bukatuta daudela ziurtatzen duen agiria Lanen Zuzendariak edo Zuzendariek izenpetuta eta lanei dagozkien Elkargoen oniritziarekin.

c)Hiri Kontribuzioan alta hartu dutenaren ziurtagiriaren fotokopia (HK4-HK5).

d)Etxaurrearen argazkia.

e)Eguneratutako kartografiako planoa, 1: 500 eskalan.

f)Lanaren benetako kitapena, Zuzendariak izenpetua eta Elkargoaren oniritziaz.

—Lehenengo erabilerarako baimena ematea.

Udalak bere teknikarien bitartez eraikinak eta hiri lanak behar den moduan gauzatu dituzten aztertuko du.

Era berean, instalazio, bide eta errepide publikoak konpondu dituzten aztertuko du, eraikina gauzatzean kaltetuak suertatu baziren.

Lan guztiak akatsik gabe gauzatu baldin badira, Orendaingo Udalak lehenengo erabilerarako baimena emango du eta erabakia hartzen den unetik hasita gehienez jota hiru hilabeteko epea izango du jarritako fidantza eta abalak itzultzeko.

Promotoreak ez baldin baditu beharrezkoak diren konpontze lanak burutzen, Udalak berme eta fidantzak erabiliko ditu suertatuko kalteak konpontzearren.

3.2.2.Eraikinak burutzeko araudia

18. artikulua.Hirigintzarako lursailak Hiri Lurrean.

Hiri Lurrean ezin izango da inolako eraikinik gauzatu, Planeamenduan azaldutako mugez gain lursaila orubetzat hartu arte behintzat.

19. artikulua.Kontzeptuen terminologia.

Honako Arau subsidiario hauek aplikatzerakoan, jarraian azaltzen diren kontzeptuek honako esanahi hau izango dute:

—Orubea:

Orube bezala hartuko dira eraikitzeko gai diren hiri lurrak, ezaugarri hauek betetzen dituztenean:

Bertan, Arau Subsidiario hauek xedatutakoaren arabera, hiritartze lanak burutuak daudenean.

Lursailetako lerrokadura eta sestretako mugaketa egokia denean.

—Lursailaren lerrokadura:

Hiritartze lanak jasan dituzten lurretan, lur azaleran gainean bertan, lursailen muga zehazten duen lerroa da, berau beste lursailetatik edo esparru publikoetatik bereiziz.

—Eraikinaren lerrokadura:

Hiritartze lanak jasan dituen lur azaleraren gainean, baimendutako eraikinaren gehienezko hedapena mugatzen duen lerroa da, sestrapean zein sestra gainean.

—Erretiroa:

Plano horizontalean neurtuta, lursailaren lerrokadurako edozein puntutik gertuen dagoen eraikinaren puntura doan tartea litzateke, hegalkinak ere sartuta, baina teilategalak ez.

—Etxaurrearen azalera:

Eraikinaren lerrokaduran hasita gorantz neurtu daitekeen azalera da.

—Retranqueo:

Etxaurrearen azaleratik barnealdera egiten duen etxaurreko edozein puntutik horren azaleraraino doan tartea litzateke.

—Artekorma:

Bi eraikinena izaten den lursailaren lerrokaduran hasita gorantz egiten duen azalera litzateke, itsatsitako bi eraikinak bereiziz.

—Eraikinaren altuera:

Eraikin baten etxaurrearen azalerak izaten duen altuera litzateke, kasu bakoitzean finkatutako irizpideen arabera neurtuta.

—Estalitako guneen altuera librea:

Eraikin bateko estalki bukatuaren behe aldeko puntu zehatz batetik zoru bukatuaren azalerara doan tarte txikiena da.

—Eraikinaren profila:

Eraikinak dituen solairuen kopurua, sestrapean zein sestra gainean.

—Estalkiaren isurkia.

Etxaurrearen azaleraren goi aldean estalkiaren baimendutako tamaina eratzen duen isurkia.

—Estalkiaren profila:

Estalkiaren baimendutako tamainak duen inguruaren sekzioa, plano bertikalean neurtuta eta etxaurrearen azalerara perpendikularra.

—Sotoko solairua:

Sestrapean kokatzen den solairua, lurpean, sarbideari dagokion gunea ezik.

—Erdisotoko solairua:

Zatiren bat lurpean duen solairua, horren zorua hiritartutako lurren sestratik 0,80 metrora baino gehiago baitago, eta honen sabaia lerro horretatik 1,20 metrora baino gehiago dago. Erdisototzat jotzeko, bi neurri horiek azalera osoaren %60an baino gehiago bete behar dira.

—Beheko solairua:

Sestra gaineko lehen solairua, sotoaren edo erdisotoaren gainean.

—Goiko solairua:

Beheko solairuaren gainean dagoen solairua.

—Estalkipekoa:

Estalkiaren oholtza edo forjaren behealdean zuzenean topatzen dugun gunea litzateke.

—Etxaurrea:

Eraikinaren kanpoaldea ixten duen planoa edo parametroa.

—Hegalkinak:

Etxaurrean kanpoalderantz ateratzen diren elementuak lirateke, bertan bizi edo horiek hartu egin baitaitezke. Itxita edo irekita egon daitezke.

Hegalkinaren sakontasuna zera litzateke: Etxaurretik gehien ateratzen den zati edo elementutik puntutik etxaurrera bertara doan tartea.

—Teilategalak:

Etxaurrearen planotik at estalkiak mugatzen dituzten elementu hegaldatuak lirateke.

—Patioak:

Eraikien barnealdean kokatzen diren guneak lirateke, etxebizitzen bizigarritasun baldintzak bermatzearren.

—Ganbara:

Gehigarrizko solairu edo forja, beheko solairuetan ere mena daitekeena; ezin dira inola ere horietatik banandu lege eta funtzioari so eginez; honen azalera ezin da kontuan hartu aprobetxamendua edo eraikinaren profila zehazterakoan.

20. artikulua.Eraikinaren aprobetxamendua finkatzeko irizpideak.

Oro har, eraikinaren erabilera nolakoa den zehazteko honako gune edo esparru hauek aintzat hartuko dira:

—Estalpeko gune itxiak, baldin eta horien altuera librea 1,80 metrokoa baino handiagoa bada –altuera hori gainditzen duten lekuak bakarrik hartuko dira–.

—Eraikinaren osagai mardulak.

—Patioak eta instalazioetako hodiak, horien diametroak 1,50 metro gainditzen ez badu.

—Igogailuen tartea.

—Balkoiak, zabaltzak, etxe-eguterak eta edozein motako ataripeak, baldin eta estalperik ez badute eta nolabaiteko erabilera publikoa ez badaukate. Azaleraren %50a kontuan hartuko da.

—Estalpeko guneetan, goian aipatutako eremuak eta osagaiak aintzat hartuko dira, lursailaren erabilera lagunduak edo onargarriak bideratzeko erabiltzen direnak alegia; erabilera lagungarriak bideratzearren erabiltzen diren eremu edo osagaiak izanik ere –zerbitzuetarako instalazioak edo trastelekuak–, erregistroan horiek hartzen dituzten lokalekin batera unitate banaezina osatzen ez badute, kontuan izango dira; trastelekuen kasuan, baldintza hori betetzeaz gain, erabiltzeko moduko espazioak lokaleko 15,00 m² baino gehiago baldin baditu.

Aitzitik, eraikinaren erabilera neurtzerakoan ez dira kontuan hartuko honako gune eta osagai hauek:

—Soto eta erdisotoak, salbuespen hauekin:

Sestra gaineko aprobetxamendutzat joko da etxaurrea edukirik lurzoruaren sestratik gorantz egiten duen erdisoto horien zatia. Berau kalkulatzeko, etxaurrean neurtuta 1,20 metro baino gehiago duen inguruenari dagokion portzentajea aplikatuko zaio erdisoto osoaren azalera osoari.

—Estalpeko gune itxiak, horien altuera 1,80 metrokoa baino txikiagoa izanik.

—Patioak eta instalazioen hodiak, horien diametroa 1,50 metrokoa baino handiagoa izanik.

—Erabilera publikoa duten behe solairuko ataripeak.

—Ganbarak, industriarako eraikinetan oro har baimena duten ganbarak alegia.

21. artikulua.Eraikinaren profila zehazteko irizpideak.

Sestra gaineko solairutzat hartuko dira eraikinaren behe solairua eta goiko solairuak.

Horrela, estalpeko solairua eraikinaren profila finkatzerakoan ez da solairu gehigarritzat jotzen, aitzitik, aurreko artikuluan zehaztutako irizpideekin bat datorren eraikinaren erabileratzat hartuko da.

Sestrapeko solairutzat joko dira sotoak eta erdisotoak.

22. artikulua.Eraikinaren altuera eta etxaurrean eraikinaren solairu ezberdinen altuera neurtzeko irizpideak.

Eraikinaren altuera neurtzerakoan behe aldean abiapuntu gisa etxaurrearen punturik baxuena eta hiritartutako zoruak bat egiten duten puntua hartuko da. Goiko aldean, erreferentzia etxaurrearen azalerak duen punturik altuena izango da, edota etxaurreak estalpearekin bat egiten duen puntua. Salbuespena baimendutako ganbarak izango dira, horiek ez baitira aintzat hartuko.

23. artikulua.Lerrokadurak eta sestrak.

Hiri Lurrean ezarri beharreko lerrokadura eta sestrak Arau Subsidiario hauetan azaltzen direnak dira. Sestra eta lerrokadurek lursailaren gehienezko azalera mugatzen dute baina ekimen ezberdinetan dena hartzea ez da derrigorrezkoa.

Kasu guztietan aipatutako lerrokadura finkotzat hartuko da, hots, bertan dugun errepidearen lerrokadura paraleloa.

Jada bertan dauden eraikinetan, horiek aldatu edo ordezkatu behar izanez gero, egungo lerrokadurak inguruaren gehienezko neurritzat joko dira. Sestrak aldatu ahal izango dira, baldin eta eraikinaren bolumena aldatzen ez bada.

24. artikulua.Profilak eta altuerak.

Eraikin berrien profilak eta altuerak Hirigintzari buruzko Araudi Bereziko fitxetan ikus daitezke. Profil horiek gehienezkoak badira ere, beste irtenbideak gauza daitezke finkatutako gehienezko inguruarekin bat baldin badatoz.

Jada bertan dauden eraikinetan, gehienezko altuera eraikin horrek egun duena izango da. Hori aldatzen bada ere, jatorrizko bolumena mantenduko da.

25. artikulua.Eraikinen bolumena.

Egitasmoko eraikinen bolumenak trinkoak izango dira eta lurrean finkatuta egongo dira, eskualdeko beste eraikinak bezala.

Jada bertan dauden eraikinetan, berauek aldatu edo ordezkatuz gero, egungo bolumena izango da eraikin berriak gorde beharreko gehienezko neurria.

26. artikulua.Estalkiak.

Eraikin guztietan estalkia ezarriko da eta berau bakarra izango da bi, hiru edo lau isurialde izan ditzakeelarik. Ezin izango dira estalki lauak burutu, ez eta bestelako egituraketa duen estalkirik ere.

Estalkien gehienezko isuria %35ekoa izango da. Estalkiaren gehienezko altuera aurka jarrita dauden bi etxaurreetako teilategaletatik abiatzen diren bi lerro inklinatuen loturak zehaztuko du.

Edozein etxaurretako teilategalaren hegalkina gehienez metro 1-ekoa izango da, etxaurre nagusien kasuan izan ezik, horietan1,20-koa izan baitaiteke.

Egungo eraikinak zaharberritzean, ezin izango dira egungo estalkien itxura eta egituraketa aldatzen dituzten lanak burutu.

27. artikulua.Estalkiaren gaineko osagaiak.

Estalkien gainean bakarrik tximiniak eta instalazioetako osagaiak, hau da, antenak, tximistorratzak, eta abar jarri ahal izango dira.

28. artikulua.Irtenuneak (Hegalkina).

Eraikin guztietako etxaurreak lauak izango dira.

Hegalkin itxiak gauzatu ahal izango dira baldin eta horiek ingurunearen baldintza estetikoekin bat egiten badute (esaterako, egurrezko behatokiak). Hala eta guztiz ere, irizpide nagusiari helduz, horien zabalera etxaurrearekin alderatuz, ezin izango da etxaurrearen luzera osoaren %40 baino handiagoa izan.

Eraikinek ezin izango dute hegalkin itxirik eduki. Hegalkin irekiak edo balkoiak jarri ahal izango dira eta irtenune horien luzera gehienez metro 1-ekoa izango da etxaurretik neurtuta.

Ezin izango da inolako hegalkinik ezarri kale gainean, baldin eta sestra eta hegalkinaren behealdearen artean ez badago gutxienez 2,80 m-ko altuera.

29. artikulua.Solairu bakoitzaren gutxieneko altuera librea.

Bizitegietan solairu bakoitzaren gutxieneko altuera libreak hauek dira:

—Soto eta erdisotoak: 2,5 m.-koa izango da. Sabaian ezarritako instalazio edo egiturari dagozkion osagaien altuera gehienez jota 2,30 m.-koa izango da.

—Beheko solairua: 2,60 m.-koa izango da. Altuera hori 2,30 m.-koa izan daiteke komuna, bainugela, atondo eta korridoreetan, beheko solairuak etxebizitza gisa erabiltzen badira.

—Goiko solairua: 2,60 m.-koa izango da, aurreko lerroaldean aipatzen diren salbuespenekin.

Industriako eraikinetan altuera librea gutxienez 4 metrokoa izango da, bulego gisa erabilitako aretoetan izan ezik, horietan 2,50 metrora jaisteko aukera izango delarik.

30. artikulua.Eskailerak.

Etxebizitza bat baino gehiagok erabiltzen duen eskailerari dagokionez, honako baldintza hauek zehaztu dira:

—Gutxieneko tartea eskaileretako kutxen parametroen artean, 2,20 m.

—Eskailerako arrapalaren gutxieneko zabalera erabilgarria, 1,00 m.

—Mailagainaren gutxieneko zabalera, hegalkina hartu gabe, 27 zm.

—Maila bakoitzaren gehienezko altuera, 18 zm.

—Gehienez jota eskailera zati batek izan ditzakeen mailak: 18.

—Eskubandaren gutxieneko altuera zati horizontal eta okertuetan, 95 zm.

—Eskubandako osagai edo balaustreen arteko gehienezko tartea 12 zm.-koa izango da.

Norberaren erabilerarako eskailerak, etxebizitzen barnealdean, gutxienez 80 zm.-ko zabalera eduki ahal izango dute.

31. artikulua.Etxebizitzetako garajeei dagozkien baldintzak.

Garaje bakoitzean erabil daitekeen gutxieneko azalera 20 m²-koa izango da ibilgailuko, espaloiak, maniobratzeko pasabideak, eta abar barne direlarik.

Garaje baten gutxieneko neurriak, sarbideak eta abar alde batera utzita, honako hauek dira: 2,20 m zabaleran eta 4,50 luzeran.

Garajeen sarbideak gutxienez 3 metroko zabalera izango du 1. mailako garajeen kasuan eta 5 metrokoa 2. mailakoetan. Arrapala zuzenek gehienez %18 aldapa izango dute eta buelta emateko arrapalek %15 aldapa. Azken horietan ardatzean neurtutako kurbaduraren erradioa gutxienez 6 metrokoa izango da.

Garaje gisa erabilitako lokalen aireztatze naturala edo behartua era egokian antolatuko da bertan gas eta lurrinik pila ez dadin. Gutxienez honako sistema hau izango du: 20 toki baino gutxiago dituzten garajeetan 30 x 30ko zabalera duen hodi bat edukiko dute estalperaino edo bestela gutxienez 0,30 m²ko azalera duen leiho bat tokiko.

32. artikulua.Etxebizitzen gehienezko kopurua.

Hiri lurraren mugetan zehaztu diren eta jada bertan dauden eraikin bakoitzari dagokion etxebizitzen kopurua hirigintzako fitxan agertze dena izango da.

Jada bertan ditugun eraikinetan etxebizitzen kopurua bere horretan mantentzen da.

3.2.3.Bizigarritasun baldintzak

33. artikulua.Etxebizitzen egituraketa eta osaketa.

Etxebizitza guztiek gutxienez honako osagai hauek izango dituzte:

—Sukaldea edo sukalde-jangela edo sukalde-egongela.

—Bi logela, bata bikoitza.

—Bainugela osoa, 1,20 m.-ko bainuontzia, konketa eta komuna.

34. artikulua.Gela eta osagaien gutxieneko neurriak.

—Egongela: 11 m².

—Jangela: 7 m².

—Jangela-egongela: 16 m².

—Sukaldea: 7 m².

—Sukalde-jangela: 9 m².

—Sukalde-jangela-egongela: 21 m².

—Logela nagusia: 10 m².

—Logela bikoitza: 10 m².

—Logela xumea: 6 m².

—Bainugela osoa: 3 m².

—Ataria (gutxieneko zabalera): 1,10 m².

—Korridorea (gutxieneko zabalera): 0,90 m².

—Arropentzako esekitokia: 2 m²ko azalera.

Aipatutako azalerak azalera erabilgarriak edo zanpagarriak dira, bukatutako parametroen artean neurtuak. Alde batera utzi dira bestelako osagaiak, esate baterako, hormak, tabikeak, egituraren osagaiak eta 100 zm² baino gehiago dituzten ubide edo hodi horizontalak.

Bizitzeko egokiak diren gela guztiek punturik baxuenean 1,50 metroko altuera librea izan behar dute.

35. artikulua.Bizitzeko egokiak diren gelen argiztapena eta aireztapena.

Etxebizitzako bizitzeko egokiak diren gela guztiak argiztapen eta aireztapen naturala izango dute etxaurrean irekitako leiho baten edo gehiagoren bitartez.

Gela horien argiztapen azalera gutxienez solairuaren azaleraren hamarrena izango da.

Aireztapen azalera argiztapenaren heren batera murriztu daiteke gehienez jota.

Bainugelak aireztapenerako hodi berezien bitartez aireztatu ahal izango dira. Horien azalera librea 150 zm²-koa izango da. Aireztapenerako hodiaren hasieran sareta egonez gero, beti gutxienez 100 zm²-ko irekidura bermatu behar da.

Etxebizitza guztiek aireztapenerako hodia izango dute sukaldean, gela horretan sortzen diren kea, gasak eta lurrina behar den bezala kaleratu ahal izateko.

Etxebizitzetan trasteleku edo jakitokirik eginez gero, horiek ere aireztapenerako hodiak eduki beharko dituzte.

Ezin izango da aireztapena edo argitzapena gauzatu estalpean egindako zuloen bitartez, teilatura daramaten sarbideak izan ezik (bat etxebizitzako).

36. artikulua.Eskailera-kaxaren aireztapena eta argiztapena.

Etxebizitza bat baino gehiago duten eraikinetako eskailera-kaxek, zuzeneko argiztapena eta aireztapena izango dute solairu guztietan. Argiztapenaren gutxieneko azalera 1 m²-ekoa izango da eta aireztapenarena 400 zm²-ra murriz daiteke.

Egun udalerrian aurkitzen diren eraikinetan, hain txikiak izanik, eskailera osoarentzako argiztapen eta aireztapen nagusia onartuko da. Horretarako sabaileihoak erabiliko dira eta horien azalerak gutxienez, eskailera-kaxaren 2/3koa izan behar du. Kasu horretan, bao nagusia aske geratuko da altuera osoan eta bertan 1,10 m.-ko diametroa duen zirkulua jarri ahal izango da.

3.2.4.Egituraketa eta baldintza estetikoak

37. artikulua.Etxaurreak.

Eraikin berrietako etxaurreen egituraketak Orendainen egun dauden eraikinenarekin bat etorri behar du.

Eraikina gauzatzeko baimenak ezetza jaso dezake estetikazko arrazoiak direla eta, nabaria denean etxaurrea ez dela batere egokia kokaleku horretarako.

Etxaurretan arroparentzako esekitokiak egonez gero, horiek estalkiren bat eduki beharko dute kanpoaldetik arropa ikus ez dadin eta estalkiaren diseinuak eraikinaren etxaurre osoarekin bat etorri beharko du.

Etxaurreetan kokatutako errotuluak, iragarki argidunak edo osagai apaingarriak gehienez jota 0,20 metroko luzera izango dute kanpoaldera begira eta gutxienez lurretik 3 metrora jarriko dira. Etxaurre osoaren egituraketarekin bat etorriko dira, berau aldatu edo nahastu gabe. Ezin izango dituzte etxaurreak beheko solairuan berezkoak dituen osagaiak erabili edo hartu, eta ezin izango dira elkarzutik ezarri.

38. artikulua.Eraikinetan erabili beharreko materialak.

Eraikin berrietan edo egun dauden eraikinak zaharberritzean erabili beharreko materialak udalerriko ohiko materialak izango dira:

– Etxaurreak: Harria edo adreiluz edo pintatutako eta kanpotik zarpeatutako blokeez egindako itxitura egingo da. Ez da bistako adreilurik onartuko, ez eta zeramikaz, beiraz edo marmolez egindako xaflaztadurarik ere, horren azalera etxaurre osoaren %30a baino gehiago baldin bada. Etxaurreko zenbait osagaitan harri itxura duten hormigoizko blokeak erabili ahal izango dira, etxaurrearen egituraketak nekazaritza giroko ohiko itxurarekin bat etortzen bada.

– Estalkiak: Hauek osatzeko zeramikazko teilak erabiliko dira euren kolore naturalarekin, edo, horien ordez, zeramikazkoen itxura eta kolore beretsua duten hormigoizko teilak. Ezin izango dira honelakoak erabili: Fibroporlanazko plakak, asfaltozko materialak, arbela, metalezko xaflak, eta abar.

– Arotzeria: Kanpoko arotzeria egur naturala edo tonu ilunetan pintatutakoa izango da. Tonu iluneko PVC-ezko arotzeria ere onartuko da, bai eta metalezkoa ere, tonu ilunetan pintatua edo lakatua. Inoiz ez dira erabiliko merkatuan aurki daitezkeen hainbat tonu anodizatuak.

– Karelak, barandak: Zuloak izango dituzte eta egurrezkoak eta metalezkoak izango dira, inoiz ez fabrikazkoak. Plastikoak, beira edo antzeko materialik ere ez da erabiliko.

39. artikulua.Lursailen itxitura.

Lursail pribatuen itxitura harrizko hormaz burutuko da eta horien gehienezko altuera metro batekoa izango da. Itxitura landareak ezarriz ere egin daiteke eta kasu hauetan 1,50 m-ko gehienezko altuera izango dute.

Egurrezko hesolez eta alanbrez egindako behin behineko itxituren altuera gehienez 1,20 m.-koa izango da.

Lursailetan ezarritako gune loredunak lorategiei dagokien tratamendua jasoko dute, euren azaleraren %50ean gutxienez.

3.2.5.Hiri lurraren kudeaketarako baldintzak

40. artikulua.Lurraren jabaria.

Hirigintzari buruzko Arudi Berezian antolamenduaren arabera pribatutzat jotzen den lurzorua zein den zehazten da, eta horrekin batera, jabari publikoari dagokion jarduera unitate bakoitzerako lagapenak ere zehazten dira.

41. artikulua.Hiri Lurraren kudeaketarako sistema.

Guztira 11 jarduera unitate proposatzen dira, denak bizitegiak gauzatzeko.

Unitate bakoitzari dagokion araudian esku hartzea burutzeko sistema finkatzen da, baita kasu bakoitzean aprobetxamendu eta espazioari dagozkion zesio edo emateak ere.

Ordainketak bideratzeko sistemari dagokionez, interes orokorra dela eta Udalak egokitzat jo duen unerako jabeak ez baldin baditu hiritartze lanekin eta lagapenarekin lotutako betekizunak burutu, Administrazioak esku hartzeko sistema alda dezake.

42. artikulua.Hiri Lurrean gauzatutako lur-zatiketak.

Hiri Lurrak osatutako esparruan, Arau Subsidiario hauetan xedatutakoa betetzeko beharrezkoa geratuz gero, lurrak batu eta zatitu egin ahal izango dira.

43. artikulua.Antolamendutik at dauden eraikin eta eraikuntzak.

Hiri Lurtzat hartutako lurzoruari dagokion esparruan bi eraikin (2) geratzen dira antolamendutik at:

Mutxe etxea eta Udaletxearen ondoko garajeak (II.6 eta II.7 planoak).

44. artikulua.Hirigintzako lanen finantzaketa.

Hiri Lurrean burutu beharreko jarduera unitate berriei dagokien hirigintzako lanen finantzaketa jarduera unitate horiek hartzen dituzten lursailen jabeen esku geratuko da euren lursailen azaleraren arabera.

Jarduera unitate baten jabeen esku geratzen den hirigintzako lanen zenbatekoak H.E.A.-aren 59.1 atalean xedatutako kontzeptuak hartuko ditu.

Jabari publikotzat hartutako lurzoruan burutu beharreko hiritartze lanen finantzaketa Orendaingo Udalari dagokio. Beste Erakunde Publikoek ere esku har dezakete.

3.3.LUR HIRITARREZINAREN HIRIGINTZA ARAUBIDEA

3.3.1.Lur Hiritarrezinari dagozkion orotariko xedapenak

45. artikulua.Definizioa.

Lur Hiritarrezina udal barrutiaren gainontzeko lurrazalera da, Arau hauetan Hiri Lurra sailean sartzen ez dena alegia.

46. artikulua.Debekatutako erabilerak.

Lur Hiritarrezinean ezin izango da inolaz ere hiri erabilerarik garatu. Batez ere, industria-erabilerak, baso eta nekazaritzarekin lotutako industria izan ezik. Azken horien ekoizpenak euren lursailen erabilerarekin lotuta egon behar du eta Nekazaritza Sailaren baimena lortu behar dute.

47. artikulua.Kokalekua finkatzeko baldintzak.

Udalak eraikinen kokalekua finkatzeko baldintzak ezar ditzake, arau hauetan azaltzen diren baldintzez gain, eraikinek paisajean eta ingurumenan izan dezaketen eragina murriztearren.

48. artikulua.Eraikuntzari buruzko baldintzak.

—Eraikinen tamaina edo bolumena eta horien egituraketa nagusia jada Orendainen dauden eraikinen ezaugarriekin bat etorriko dira. Horien bolumena sinplea izango da, estalkia 2, 3 edo 4 uretara okertua eta gehienez jota %35ko aldaparekin.

—Estalki horren gainean tximiniak eta bestelako osagaiak gauzatu ahal izango dira, azken horien altuera gehienez 1,20 metrokoa izanik.

—Eraikinak gehienez jota sestra gaineko bi solairu izango ditu, baina sotoak eta erdisotoak gehigarri gisa gauza daitezke –sestrapeko solairu bakarra gehienez–, eta estalkipeko guneak ere erabili ahal izango dira.

—Eraikinaren gehienezko altuera 7,5 metrokoa izango da horizontalki eratutako hegalkinetan eta 9,5 metrokoa goialdean. Bi kasuetan neurri horiek eraikinak lurrarekin bat egiten duen puntuan hasita neurtuko dira. Neurri horiek ez dira aplikatuko landa esparruetan erabilitako instalazio eta eraikinetan, berauen funtzioa dela eta neurri horiek derrigorrez gainditu behar baitituzte.

49. artikulua.Eraikinen kanpoalde tratatzeko baldintzak.

—Oro har, inguru honetako ohiko eraikinetan erabili izan diren materialekin bat ez datozen osagaiak baztertzen saiatuko dira, euren kolorea, itxura eta ehundura dela eta, ezberdinak gerta baitaitezke.

—Etxaurreetan material gisa entoka pintatua eta harria erabiliko dira. Espresuki debekatzen da itxurazko hormigoizko blokeak eta itxurazko adreiluak erabiltzea, azken hori erabili ahal izango delarik betiere etxaurrearen azaleraren %25a gainditzen ez badu.

—Estalkiaren materiala zeramikazko teila erabiliko da, lehentasuna izango du, baina antzeko ehundura eta kolorea duten materialak ere erabili ahal izango dira.

—Eraikin berriak burutzean ingurunearekin moldatzeaz gain jada jabego eta lursail berean dauden eraikinekin bat etorri bera izango dute.

50. artikulua.Ingurunea jorratu eta hiritartze lanak burutzeko baldintzak.

—Lurzoruaren sail honetan, lursailak ez ixtea gomendatzen da, itxitura zaharrak mantentzea edo eraberritzea hobe delarik, batez ere landarezkoak edo harrizko hormatxoak direnean.

—Itxitura gauzatzekotan, honako hauek lehentasuna izango dute: Harrizkoak, zarpeatuak eta pintatuak, metalezkoak, alanbre eta hesolazkoak, eta landarezkoak. Ezin izango dira kalitate gutxiko hormigoizko hormak eraiki, ez eta zarpeatu gabeko hormigoizko blokeak erabili ere.

—.Dena dela, itxitura itsuen altuera, zuhaitz trinkoak dituztenak barne, gehienez jota 1,20 metrokoa izango da. Landarezko itxiturak 1,80 metrokoa izango dira gehienez. Era berean, lursailen itxitura guztiak horien mugen gainean gauzatuko dira, bide publikoen ondoko tokietan izan ezik, bertan 1994ko azaroaren 25eko Gipuzkoako Bide eta Errepideei buruzko Foru arauak finkatutako tartea ezarriko delarik.

—Eusteko hormak bistak harri-hormez burutuko dira, kalitatezko bukaera duen hormigoia erabiltzeko aukera dagoelarik azalera murritzetan.

—Eraikin berriek paisajean izan dezaketen eragina murriztearren, Udalak bertako zuhaitzak landatzea agindu dezake eraikinaren inguruan, hots, eraikinaren 20 m²ko zuhaitz bat.

—Eraikin berriak har ditzaketen lursailek, –profesionalak ez diren nekazaritza erabilerei eta zerbitzuen azpiegitura eta ekipamenduari dagozkienak izan ezik, horietan betebehar hau ezinbesteko gertatzen baita– honako osagai hauek eduki beharko dituzte: Ibilgailuentzako sarbidea, ur hornidura, hondakin uren arazketa sistema eta horiek bideratzeko sistema, elektrizitatea eta argiak kanpoaldean. Zerbitzu horietakoren bat ez edukiz gero, ed beharrezko baldintzak ez baditu betetzen, eskatzaileak bere kabuz horren konponketa burutuko du, Udalak hala gertatzen ez bada baimena lortzeko eskariari ezezko erantzuna eman baitiezaioke.

51. artikulua.Errepideak eta landa bideak.

Sail honetan proiektu honen II.2 planoan ageri diren errepide eta landa bideak sartzen dira.

Halako bideren batek bukaeran irtenbiderik ez balu, ibilgailuentzako toki nahikoa utzi beharko da bertan maniobra dezaten. Era berean, eta berez ezinezkoa gertatzen ez bada, 300 metrotan behin zabalguneak ezarriko dira zentzu bakoitzean bertatik 2 ibilgailu igaro daitezen.

Udalak egun dagoen errepide eta landa bideen sarea hobetu eta zabaldu egin dezake (ohiko lanak bideratzeko proiektuen bitartez, horiek lan publikotzat hartu ostean hartzen dituzten lurrak desjabetuko direlarik), edo sare hori erabiltzen duten erabilera eta eraikin berriek garapena baldintzatu dezake, aurretik ez badute berau handitzen edo hobetzen.

Landa guneetan erabilerarik garatu behar ez duten eraikin berriek, Lur Hiritarrezinean gauzatu beharrekoak alegia, aipatutako errepide edo landa bideren batetik sarbidea izan beharko dute. Sarrera hormigoizko edo asfaltozko bideetatik izan behar dute eta horren zabalera gutxienez 4 metrokoa izango da.

Bide eta errepide berriak egitekotan, gizarte eta jendearentzat interesgarriak diren edo ez aztertu ondoren baimena emango da. Bertako eraikin partikularretan sartzeko badira ere eta horiek antolamendutik at ez badaude, baimena izango dute. Beti honako baldintzak hauek beteko dira:

Lur mugimenduetan, ezpondak okertuta egon beharko du hormak eraiki ez ditzaten.

Burutu beharreko ezponda eta betetzeei amaiera emateko, belarra landatuko da inguruko lursailekin parekatzeko.

Hormak eraikitzea ezinbestekoa gertatuz gero, harria erabiliz egingo dira. Ezin izango dira inolaz ere porlanezko hormak begi bistan utzi. Harriz betetako sareak erabiliz egindako hormak landare igokariez estaliko dira.

Hainbat errepide zati baztertuta gera daitezke, bideetan gauzatutako zuzenketak direla-eta. Zati horietan bidezorua altxa, zuhaitzak landatu eta belarra ereingo da.

Dena dela, errepide eta landa bide horiek guztiak Gipuzkoako Bide eta Errepideei buruzko 1994ko azaroaren 25eko Foru Arauak xedatutako irizpideen arabera arautuko dira.

52. artikulua.Ibilgailuentzako pistak.

Ezin ezingo dira bide berriak egin Lur Hiritarrezinean, aldez aurretik ez baldin bada frogatzen bide edo pista hori beharrezkoa dela landa inguruko ustiapenetarako edo aurretik baimena jaso duen eraikin edo lan batentzako.

Irtenbiderik gabeko pistetan zirkulu antzeko guneak eratu beharko dira, horien erradioa 12,5 metrokoa izanik, 1000 metrotan behin, eta azken muturrean.

53. artikulua.Airetikako hariek bete beharreko baldintzak.

Orendaingo Udalak baldintzak ezar ditzake airetikako telefono eta elektrizitateko harien egituraketa eta eraketari buruz, baita A eta B motako zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoen azpiegiturei buruz ere, horien eragina murriztearren paisajean eta baso eta nekazaritza ustiapenetan.

Instalazio elektrikoek bete beharreko arau nagusia 1955/2000 Errege Dekretua da, horrek enegia elektrikoaren garraioa, banaketa, salmenta eta hornidura arautzen baitu, baita horrekin lotutako instalaizoen baimenak esakintzeko prozedura ere.

Aipatutako hariak mendietako magalean kokatuko dira eta inoiz ez gailurretan zehar, horien inpaktua gutxitzearren.

Goi-tentsio eta tentsio ertaineko zutabeek honako neurri hauek izan behar dituzte:

—Pertsonek iritsi ditzaketen tokietan: 3,3 + U/100 m., gutxienez 5 m.

—Pertsonek iritsi ez ditzaketen tokietan: 3,3 + U/150 m., gutxienez 4 m.

U = Hariaren tentsioa KWtan.

54. artikulua.Bizigarritasun baldintzak.

—Lur Hiritarrezinean gauzatu daitezkeen eraikinei dagokienez, Hiri Lurrari buruzko ataletan aipatutakoa aplikagarria izango da, hau da, antzeko guneak direla eta, aretoen gutxieneko neurriei, aireztatzeari eta argiztatzeari buruzko bizigarritasun baldintzak beteko dira.

—Hori horrela izanik, abereak edukitzeko eraikinak edo ukuiluak, landetxeak barne, industriako erabilerei atxikitako lantokitzat joko dira.

55. artikulua.Lursailen gutxieneko erabilerarako neurriak.

Gutxieneko lursailak, bere erabileraren arabera, neurri hauek izango ditu:

—50.000 m² (5 Ha): Nekazaritzako ustiapena arruntak.

—50.000 m² (5 Ha): Jarduera erauzleak.

—50.000 m² (5 Ha): Gizarte eta jendearentzako instalazio eta eraikinak.

—10.000 m² (1 Ha): Jada bertan dauden eraikinetako etxebizitza autonomoak

—5.000 m²: Landetxeak eta abeltzaintzako ustiapena trinkoak.

—5.000 m²: Lurraldearen ustiapenarekin loturarik gabeko nekazaritza industria (zerrategiak, haztegiak).

—2.500 m²: Nekazaritzako unitate bereziak (berotegiak).

—2.500 m²: Profesionalak ez diren nekazaritza jarduerak (baratzeak).

56. artikulua.Lur Hiritarrezinaren zatiketak.

Landa lur baten banaketa edo zatiketa baliozkoa izango da baldin eta ekintza horrek ez baditu landaketan aritzeko lursailen gutxieneko neurriak baino txikiagoak diren lursailak sortzen. Berez, Gipuzkoako Lurralde Historikoan, uztailaren 8ko 168/1997 Dekretuaren 7. Artikuluak xedatutakoaren arabera, halako lursailek gutxienez Ha. 1 izan behar dute (10.000 m²).

Dena den, bi salbuespen ere finkatzen dira. Horrela, zatiketaren ondorioz 10.000 m² baino gutxiago dituzten lursailak sor daitezke honako kasu hauetan:

—Baldin eta zatitutako esparrua ondoko lursailaren jabeen esku geratzen bada. Halere, zatiketa horren ondorioz, jatorrizko lursaila zein esparru berria hartzen duena ezin izango da landaketan aritzeko lursailen gutxieneko neurriak baino txikiagoa izan.

—Zatitutako esparruan hurrengo urtearen buruan behin betiko edozein eraikin gauzatzen bada; edota bestelako erabileraren bat egiten bada. Halere, aurretik hirigintzari buruzko araudiak xedatutako baimena lortu behar da eta eraikina baimenak zehaztutako epean bukatuko dela ziurtatu, araudiarekin bat etorriz.

Hala ere, zatiketak burutu daitezke lursailak Herri Ardularitzari edo bestelako erakundeei, Sistema Orokorrak ezartzeko asmoz eskualdatzen zaizkienean.

Dena dela, lursailen zatiketek baldintza hauek bete beharko dituzte:

—Basozaintza edo nekazaritza ustiapenekin zerikusia dutenean, gertatzen diren lursailak banandutako esparruek osa ditzakete.

—Prozeduran sartzen diren lurrak bestelako erabilera izanez gero, gertatzen diren lursailek unitate osoa eta etenik gabekoa osatuko dute.

—Jada gauzatutako eraikinetan eta etxebizitza autonomoen kasuan (70. art.), 10.000 m²ko (1 Ha.) gutxieneko lursailaren zatiketa baimenduko da, berori erroldan aipatutako eraikinari lotuta egonez, betiere, lursailaren lur guztia nekazaritza ustiapena bati lotura gertatzen bada edo gutxieneko lursailari dagozkion neurriak betetzen baditu.

57. artikulua.Lur hiritarrezinaren antolamendutik at dauden betiko eraikinak.

Babesteko Lur Hiritarrezinean dauden eraikin guztiak antolamendutik at geratzen dira, esparru bakoitzean erabilera lagunduekin eta onargarriekin lotuta dauden eraikinak izan ezik, horiek baimena jaso baitezakete.

Beste Lur Hiritarrezin guztian jada bertan ditugun eraikinak sendotzen dira, baita 50.000 m²-ko edo hori baino gutxiagoko azalera duten lursailak ere, azken horiek ezin izango dira inola ere zatitu.

58. artikulua.Landaketei buruzko orotariko arauak.

—Araupidetza honek ez ditu bere gain hartzen ubide eta bide bazterretan dauden lerrokadura sinpleak osatzen dituzten landaketak, edo haizea mozteko ezarritakoak, edo apaingarri gisa jarri direnak, baldin eta banakako orpoak badira.

—Fruta-arbolen landaketak ez dira zuhaitz-multzoei dagokien sailean kokatzen.

—Bertako landaredia errespetatuko da, batez ere ibar eta ibai ertzetan.

—Ahal den neurrian, ez da lerrokadura zuzenik gauzatuko landaketen mugak zehazterakoan, ez espezie ezberdinak erabiltzen direnean ez eta zuhaitzak moztean eta bestelako jardueretan ere.

—Baso-ustiapenaren ondorioz, lursail, ubide, azpiegitura edo bideek jasandako kalteak ustiapenaren gauzatzaileak konpondu beharko ditu. Konponketak burutzeko epea, gehienez jota, sei hilabetekoa izango da, ustiapena bukatzen den unetik hasita.

—Dena den, oro har, Gipuzkoako Mendiei buruzko ekainaren 8ko 6/1994 Foru Araua bete beharko da.

59. artikulua.Eraikin mugikorrak edo aurrefabrikatuak.

Aurrefabrikatutako eraikinak, mugikorrak edo finkoak, karabanak edo gela edo etxe gisa edo olgetarako erabil daitekeen bestelako osagaiaren bate era egonkorrean ezartzean, eraikin berriak balira bezala hartuko dira eta Lur Hiritarrezinen eraikinek bete beharreko baldintza guztiak bete beharko dituzte. Gainera, Orendaingo Udalak halako eraikinak kentzeko eska dezake horrelakoen erabilera justifikatuta ezpalego.

60. artikulua.Bestelako orotariko xedapenak.

Udalak Lur Hiritarrezinean eraiki behar diren eraikin eta instalazioetarako Egitamu Berezia onartu beharra dagoela erabaki dezake, eraikin eta instalazio horiek gizarte intereserako edo erabilpen publikokoak direnean.

Era berean, Egitamu Berezia onartua izatea eska daiteke paisajea, ingurumena edo babes berezia eskatzen duen beste edozein gunek izan ditzakeen baloreak defendatzeko beharrezkoa balitz.

Debekatzen da zaborrak edo obra hondakinak botatzea, legearen araberako zabortegietan izan ezik.

Gune irekietan sua egitea debekatzen da, aisialdia, abeltzaintza eta baso ustiapenekin lotutako ekintzei dagokien salbuespenak izan ezik eta erakunde eskudunak hala onartzen badu.

Sute bat gertatu ondoren, ezin izango da inolaz ere lurraren erabilera aldatu, aurretik zuhaitzik gabe zeuden lursailak oihaneztapena izan ezik.

3.3.2.  Baimenak eskuratzeko prozedura

61. artikulua.Baimenak behar duten jarduerak.

Ekainaren 26ko 1/1992 Errege Dekretu Legegilearen 242.1 artikuluan eta Hirigintzako Diziplina Araudiaren 1. artikuluak aurkeztutako jarduerez gain, honako hauek ere udal baimena behar izango dute:

—Pista edo bide berriak egiteko, bai eta egun daudenak aldatzeko edo berritzeko ere.

—Lursailen itxiturak burutzeko.

—Asentamenduak burutzeko, egonkorrak ez badira ere –betiko kanpinak, karabanak, eta abar, eta olgeta eta aisialdirako eraikin pribatuak– igerilekuak, jolaserako guneak, eta abar.

62. artikulua.Baimena emateko ahalmena.

Orendaingo Udalari dagokio baimenak emateko ahalmena.

63. artikulua.Lur Hiritarrezinari dagozkion baimenen izapidea.

Lur Hiritarrezinari dagozkion baimenen izapidea Hiri Lurrari buruzko ordenantza hauetako 14. artikuluan xedatutako prozeduraren arabera burutuko da.

Lursailaren xedearekin bat datozen lanak eta instalazioak gauzatzeko baimena eskatzeko, Udalean proiektu teknikoa aurkeztu behar da, besterik gabe, elkargoaren oniritzia –lanen izaerak hala eskatzen badu– eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren baiespenarekin.

Dena den, lanen ezaugarriak eta izaera kontuan hartuz, udalaren iritziz ez baldin bada beharrezkoa egitasmo teknikoa idatziz aurkeztea, eskariarekin batera lekunea eta kokalekua zehazten duten planoak ekartzea nahikoa izango da, aipatutako eskala erabiliz. Horrez gain, Udalak, bidezkotzat jotzen badu, Erakunde eskuduneko Nekazaritza Sailaren txostena aurkezteko beharra ere bazter dezake.

Lur hiritarrezinean burutu beharreko jarduera edo lanei dagokien baimen guztietan, eskariarekin edo proiektuarekin batera, eremuaren planoa aurkeztu beharko da 1:5.000 eskala izanik.

Ez da baimenik emango pistak edo bide berriak egiteko, aldez aurretik teknikari gaitu batek burututako txostenak ez baldin badu frogatzen bide edo pista hori beharrezkoa dela baso edo nekazaritza ustiapenetarako.

Lursailen itxitura eraikitzeko eta egonkorrak ez diren asentamenduak burutzeko, ez da beharrezkoa izango egitasmorik aurkeztea. Baina memoria bat aurkeztu behar izango da honako hauek azalduz: Itxiturei dagokienez, burutu beharreko lanak edo ekimenak zein diren eta horien aurrekontua, asentamenduetako instalazioen hedadura eta moztu edo bakandu beharreko zuhaitzen kopurua.

Egonkorrak ez diren asentamenduak desagertzean lursailen hasierako egoera berreskuratuko dela, edo zuhaitzak moztu eta bakantzean kaltetuak suerta daitezkeen instalazio, bide eta pistak konponduko direla bermatzearren, eskudirutan abala edo fidantza ordaindu behar izango da, eskatutako baimenari dagokion jardueraren izaeraren arabera.

Bermeak edo fidantzak itzuli egingo dira, jarduera bukatu ondoren. Aldez aurretik Udalak aztertu egingo du kaltetuak suertatu diren instalazio, bide, pista eta errepideak konpontzeko lanak burutu diren. Abala eta fidantzak itzultzeko epea hiru hilabetekoa izango da Udalak azterketa burutzen duen unetik hasita.

Gizartearen intereserako eta erabilpen publikorako izan daitezkeen instalazioak edo eraikinak gauzatzeko baimena emateko prozedura honako hau izango da:

a)Interesdunak baimena eskatuko dio Orendaingo Udalari honako hauek aipatuz:

—Izen deiturak edo, zenbait kasutan, eskatzen duen pertsona fisiko edo juridikoaren helbidea eta izena.

—Eraikina gauzatu behar den lursailaren kokalekua eta azalera, 1:5.000-eko eskala duen planoan islaturik.

—Burutu beharreko instalazio edo eraikuntza lanen egitasmo teknikoa, teknikari gaituak egina.

—Gizartearen intereserako edo erabilpen publikorako baliagarria gertatuko den instalazioa edo eraikina dela ziurtatzen duen agiria, eta nekazaritza ingurunean ezartzea beharrezkoa dela frogatzen duena.

b)Udalak eskaria hartu eta espedientea aurkeztuko dio Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Politika Sailari.

c)Foru Aldundiak espedientea ezagutzera emango du publikoki probintziako hiriburuan hamabost egunez.

d)Epe hori bukatu ondoren, botere edo erakunde eskudunak behin betiko erabakia hartuko du. Erabakia hartzean, kontuan izango dute instalazio edo eraikinaren baliagarritasuna edo onura, aipatutako baliagarritasuna edo onura ez baldin bada gertatzen eraikin horri dagokion legeria aplikatzean. Era berean kontuan izango dira nekazaritza ingurunean kokatzeko beharra mugatzen duten arrazoiak.

Aipatutako izapidea burutu ondoren, Udalak baimena baietsiko du.

Naturarekin eta landetxearen xedearekin zerikusia izanik, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenak garatzeko eraikinei dagokien baimena eskariarekin batera Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailaren onespena ere aurkeztu beharko da.

3.3.3.  Ororen Lur Hiritarrezinari dagokion araudia

64. artikulua.Orotariko Baldintzak.

Ororen Lur Hiritarrezina babes neurri bereziak ez dituena litzateke.

Bertan egungo jarduerak mantentzea proposatzen da, hots, baso, nekazaritza eta abeltzaintzarekin lotutakoak, espresuki debekatzen baitira jarduera horiek aldatu edo deusezta ditzaketen lan, eraikin edo jarduerak.

65. artikulua.Baimendutako eraikinak.

Ororen Lur Hiritarrezinean honako eraikin hauek gauza daitezke:

a)Baso ustiapena, abeltzaintza eta nekazaritzarekin lotutako eraikin edo instalazioak, besteak beste:

—Egungo baserrien eraberritzea eta birgaitzea.

—Egungo baserrien ordezkapena.

—Baserri berrien eraikuntza.

—Nekazaritzako ustiapenentzako instalazio eta eraikin osagarriak.

—Landetxeak eta abeltzaintzako ustiapena trinkoak.

—Nekazaritzako unitate bereziak (berotegiak, haztegiak).

—Nekazaritzako unitate ez profesionalak (baratzak).

b)Baso eta nekazaritza industriak, lurpeko baliabideen ustiapenarekin zerikusia ez dutenak (zerrategiak).

c)Etxebizitza autonomoak.

d)Lurpeko baliabideak ustiatzearren gauzatutako eraikinak edo instalazioak, esaterako, harrobiak, meategiak, eta abar.

e)Lan publikoak burutu, jorratu eta lantzearren burututako eraikuntza eta instalazioak.

f)Administrazioak jendearen onurari begira eginiko eraikin edo instalazioak, landa ingurunean kokatutakoak.

g)Bestelako eraikinak, esaterako, aterpetxeak, hotelak, kanpinak, landetxeak, sagardotegiak, eta abar.

Hori dela eta, ezin izango da Ororen Lur Hiritarrezinen familientzako etxebizitza bilakatuko den eraikin bakanik gauzatu nekazaritza, abere edo baso ustiapenarekin lotuta ez baldin dago.

66. artikulua.Nekazaritza ustiapena: Definizioa.

1.Nekazaritza ustiapena eta nekazaria (nekazaritza ustiapenaren jabea) kontzeptuak honako hauen arabera mugatuko dira: Uztailaren 4ko 19/1995 Nekazaritza Ustiapenen Modernizazioari buruzko Legearen 2. artikulua; eta uztailaren 8ko 168/1997 Dekretuaren 2.1.1. eta 2.1.2. artikuluak. Azken horien bidez Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Lehentasunezko Nekazaritza Ustiapenak arautzen dira eta EAE-ko Lurralde Historiko ezberdinetan nekazaritzan aritzeko lursailen gutxieneko neurriak finkatzen dira.

Horrela, nekazaritza ustiapena zera izango da, jabeek nekazaritza ekoizpenerako enpresa gisa antolatutako eskubide eta ondareen multzoa. Xede nagusia merkatu mailan etekinak erdiestea litzateke. Aldi berean, nekazaritza ustiapenak teknologia eta ekonomia mailan batasuna agertu behar du eta ekoizpenerako baliabide berdinak erabili behar ditu. Kudeaketa ere bakarra izan behar du.

2.  Honako jarduera hauek nekazaritza jardueratzat joko dira:

—Nekazaritzako jarduerak, hauek barne: Lorezaintza, perretxikogintza, haztegiak eta laborantza hidroponikoak.

—Basozaintzako jarduerak. Honako hauek sartzen dira sail honetan: Egurgintza, baso haziak edo fruituak eta landareak biltzea edo/eta lantzea eta mendiaren magalean burutzen diren erauzketa lanak, meategi eta ur zuzkidurarekin lotutakoak izan ezik.

—Abeltzaintzako jarduerak. Esaterako, hegazti hazkuntza, untxi hazkuntza, erlezaintza eta espezie zinegetikoak landu, edo larrugintzarako animaliak hazi, edo egun bakarreko oiloak sortzeko arrautzak inkubatzen dituzten landetxeak.

3.Ez dira nekazaritza ustiapenetzat jotzen:

—Nekazaritza enpresa laguntzaileak. Lurrik ez dute, baina nekazaritza ekoizpenari laguntza luzatzen diote tresnak utziz, edozein dela ere kontratuaren izaera, edo halako ustiapenek behar izaten dituzten zerbitzuak eskainiz.

—Zalditegiak, lasterketarako edo ibiltzeko zaldiak direla ere. Bertan zaldiak hazi egiten badituzte, onartuko dira.

—Gurdi edo lanerako abeltzaintza. Bertan abereak hazi egiten badituzte, onartuko dira.

—Zakurtegiak, animalien salerosketarako guneak, hiltegiak eta antzekoak.

—Edozein eratako parke zoologikoren ustiapena, animaliak aske edo kaiolatan badira ere, eta animali erakusketak.

—Lagunarteko abereak hazteko etxeak.

—Arrain haztegiak eta itsas laboreak.

4.Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurugiro eta Nekazaritza Sailak baserri bateko baso, abere edo nekazaritza jarduera Gipuzkoako Kondaira Lurraldeko Nekazaritza Ustiapenen Erroldaritzan izena eman duen ziurtatuko du, baserri hori legez nekazaritza ustiapenatzat jo dezaten.

67. artikulua.Egungo baserrien eraberritzea eta birgaitzea.

Baserrien eraberritzeak eta birgaitzeak lehentasun osoa izango dute bertako landa eraikinarekin lotutako lanak burutzean.

1.Oro har, baserriak eraberritzean eta birgaitzean horien ezaugarri nagusiak errespetatu egin beharko dira.

2.Kanpoko osagaiei dagozkien lanak.

Kanpo aldean baserriak jatorriz zuen itxura mantenduz burutuko dira, hau da, bolumenak, estalkiak, hegalkinak, etxaurreko baoak, eta abar.

Eraikinean aurki daitezkeen balio bereziko osagai arkitektoniko edo artistiko guztiak mantenduko dira, esaterako, armarriak, ateburuak, etxaurrearen egituraketa, eta abar.

Kanpoko materialek arau hauetako 49. artikuluak xedatutakoa bete beharko dute. Kanpoko zenbait osagai alda daitezke, hots, arotzeria, estalkia, eta abar. Baina jatorriz baserriak zituen osagai bereizgarriak eta egituraketa nagusia mantendu behar izango dira.

3.Baserriaren birgaitze osoa burutzean ondoko txabolak eta estalgarriak kendu egingo dira, eraikinaren funtzionaltasuna hobetzearren, nekazaritza ustiapena eta horren kanpoko itxura kontuan hartuz.

4.Etxebizitzen gehienezko kopurua.

Eraberritutako baserriak gehienez jota 4 etxebizitza izan ditzake, eta behin horiek gauzatu ostean, horien izena Jabegoaren Erroldan aurkeztu beharko da nekazaritzako ustiapenari erantsitako eraikin gisa, edo horri itsatsia, betiere honako irizpide hauen arabera jokatuz:

—Baimendutako etxebizitzen gehienezko kopurua: 4 etxe.

—Etxebizitza bakoitzean gutxienez eraikitako azalera: 150 m²(a).

Kopuru horiek zehazterakoan ez dira aintzat hartuko eraikin berean dauden etxebizitzak, baina erroldan ustiapen horrekin lotuta ez daudela agertzen den kasuetan.

5.Jatorrizko baserria handitzeko lan bereziak.

Birgaitzearekin lotuta egonez gero, baserria handitzeko lanak burutu ahal izango dira, baldin eta eraikuntza berria baserriari itsatsita gelditzen bada eta jatorrizko eraikinaren ezaugarriekin bat badator. Erantsitako eraikuntzen gehienezko azalerak, gehi jada bertan dugun azalera, ezin izango du 300 m² (a) baino gehiago izan.

68. artikulua.Egungo baserrien ordezkapena.

1.Zenbait arrazoien ondorioz eraikin zehatz bat eraberritu edo birgaitzeko baldintza egokiak gertatzen ez badira, berau ordezkatzeko aukera ere badago beste eraikin berria gauzatuz aurrekoa zegoen toki berean.

2.Eraikin berriaren azalera eta bolumena aurrekoak zituenekin bat etorriko da.

3.Ordezkatu beharreko eraikinak elementu horietakoren bat zehaztea uzten ez badu (guztiz hondatuta balego), baserri berrien kasuan betetzen diren neurriak bete beharko dira.

4.Eraikinak izan ditzakeen etxebizitzen kopurua agiri honen 67. artikuluan xedatutakoaren arabera zehaztuko da.

5.Bestelako baldintzak, esaterako, instalazio eta eraikin gehigarriak, hondakin uren isurketa eta arazketa, bizigarritasun baldintzak, estetika eta hiritartze lanak, 3.3.1. atalean azaldutakoa bete beharko da, hots, Lur Hiritarrezinari dagozkion orotariko xedapenak, baita egungo baserrien eraberritzea eta birgaitzeari buruzko xedapenak ere (67. art.).

69. artikulua.Baserri berrien eraikuntza.

1.Udalak, lanak gauzatzeko baimenari buruzko erabakia hartu aurretik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren halabeharrezko txostena eskatuko du.

2.Gutxieneko lursaila. Laborantza ustiapena berria gauzatzeko lursailak gutxienez bost hektarea (5 Ha.) izan beharko ditu, baso, abere eta nekazaritza ustiapenei dagokienez. Dena den, Gipuzkoako Foru Aldundiak, zioak azalduz, aipatutako azalera handiagoa edo txikiagoa muga dezake aurkeztutako ustiapenaren ekoizpenaren bideragarritasuna eta baldintza ekonomikoak aintzat hartuz.

Ez da beharrezkoa lur azalera osoa lursail bakar batean bilduta egotea, baina kasu guztietan, eraikina duen lursailaren gutxieneko azalera 3.000 m² koa izango da.

3.Gehienezko etxebizitza kopurua.

Ustiapenan edo baserrian gehienez jota bi (2) etxebizitza gauza daitezke. Hori eraiki ondoren, Jabego Erroldaritzan izena eman beharko dute, ustiapenari uztartuta eta horrekiko inolako bereizketarik ez duela adieraziz.

4.Eraikuntza berriko oin bakoitzaren gehienezko erabilera.

Eraikuntza berrian, oin bakoitzari dagokionez, erabil daitekeen gutxieneko eta gehienezko azalerak honako hauek dira: 150 m² eta 300 m².

5.Mugetarako tarteak.

Eraikuntza berria eta instalazio osagarriak lursailaren mugetatik zortzi (8) metrotara ezarriko dira gutxienez.

6.Gehienezko altuera eta oin kopurua.

Eraikinak gehienez jota 2 solairu izango ditu sestratik gora (Beheko solairua, lehenengo solairua), soto edo erdisotoa ere gauza daitekeelarik, baita estalpean gerta daitezkeen guneak erabili ere.

Eraikuntza berriaren gehienezko altuera 7,5 metrokoa izango da hegalkin horizontaletan eta 9,5 metrokoa goihabeetan, biak ere inguruko lurra eta eraikuntzaren artean tarte gehien dagoen tokian neurtuak. Udalak behar den bezala justifikatu ostean (aldapa handiko lurrak) neurri horiek handi ditzake.

70. artikulua.Laborantza ustiapenen instalazio eta eraikin osagarriak.

1.Sail honetan sartzen dira laborantza ustiapenei zuzenean uztartutako edo horien jarduera gehigarri eta osagarriei erantsitako eraikin finko eta egonkorrak –ukuiluak, lastategiak, siloak, makineria gordetzeko biltegiak, eta abar–, etxebizitzak izan ezik.

2.Eraikin horiek ahal izanez gero baserriari erantsita gauzatuko dira eta horrekin bat datozen materialak eta eraketa arkitektonikoa erabiliz.

3.Topografia, funtzioa edo garbitasuna dela eta, edo etxe nagusiaren jatorrizko itxura gordetzearren, arrazoi historiko-artistikoen ondorioz, edo bestelako zioei so eginez ezinezkoa balitz eraikin osagarriak baserriari eranstea, horiek Udalak egokitzat jotako lekuan kokatuko dira, interesdunaren proposamenak aztertu ostean.

Azken kasu horretan, eraikin berriek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

—Lursailaren mugetatik 8 metrora kokatuak.

—Bestelako lursailetan dauden landa girokoak ez diren eraikinetatik 50 metrora.

Gehienez jota 1.500 m² erabiliko dira nekazari batek baino gehiagok osatutako elkarteen eta kooperatiben kasuan. Pertsona bakar baten kasuan, gehienez jota azaleraren 1.000 m² erabili ahal izango ditu.

4.Laborantza ustiapenari dagokion unitatearen barruan isolatutako landetxeak eta abeltzaintzako ustiapena trinkoak ezar daitezke, baldin eta 71. artikuluan bestelako eraikinekiko tarte, hondakin uren arazketa, instalazio, material eta neurriei buruz azaldutako baldintzak betetzen badira. Era berean, haztegiak eta berotegiak ezarri ahal izango dira 72. artikuluan xedatutako betez gero.

5.Baimena emango da baserriari ura emango dion biltegia ezartzeko, horiek ere erabat itxita egon behar dutelarik eta sail honi buruzko legeria beterik.

Kanpoaldean aurretik ere bestelako biltegiak egonez gero, baserri horietan burutu beharreko edozein lana burutzean, biltegi horien inguruan landarez eginiko itxitura ere gauzatu beharko da paisajean izan dezaketen eragina murriztearren. Itxitura horrek ezin izango du 1,80 metro baino gehiago eduki, eta gutxienez metro bateko altuera izango du.

71. artikulua.Landetxeak eta abeltzaintzako ustiapena trinkoak.

Abeltzaintzako ustiapena eta landetxeen eraikuntzak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

a)Gutxieneko lursaila: 5.000 m² onibar bakar batean.

b)Azalerari dagokionez, gehienez jota 1.500 m² erabiliko dira nekazari batek baino gehiagok osatutako elkarteen eta kooperatiben kasuan. Pertsona bakar baten kasuan, gehienez jota azaleraren 1.000 m² erabili ahal izango ditu.

c)Lursailaren ezaugarriak. Eraikina hartu behar duen lursailak bide nagusiren baten aurrean egon behar du, gutxienez 30 metrora, baldin eta ez bada nekazaritza ustiapenekin lotutako landetxea.

d)Tarteak.

—Hirigunetik 250 metrora, Jarduera Arriskutsu, Kaltegarri, Osasungaitz eta Nekagarriei buruzko Araudiak tarte handiagoa eskatzen ez badu.

—Landetxekoa ez den beste edozein etxebizitzatik 100 metrora gutxienez.

—Lursailaren mugatik 8 metrora.

Jada bertan dauden ustiapenen kasuan, berauek handitzeko lanak bertan gauzatu ahal izango dira, nahiz eta aurretik aipatu ditugun tarte horiek betetzen ez badituzte ere. Hala eta guztiz ere, tarte horiek ezin izango dira txikiagoak izan eta eraikin horiek ezin dira antolamendutik kanpo geratu.

e)Profila: Beheko solairua + estalpekoa.

f)Eraikinaren altuera: 7 m.

g)Materialak. Eraikina gauzatzean, Lur Hiritarrezinari buruzko Araudi Nagusiaren 49. eta 50. artikuluetan xedatutakoa bete beharko da.

h)Arazketa. Hondakin eta gorozki urak arazteko instalazioa jarri beharko da derrigorrez. Hala azalduko da landetxea burutzeko aurkeztu behar den egitasmoan. Era berean, Arau hauek prestatu aurretik jada bertan zeuden landetxeetan ere halakoak ezartzea derrigorrezkoa gertatuko da.

i)Instalazioak eta eraikuntza osagarriak. Osagarri gisa landetxeetan biltegiak, siloak eta abar, eraiki daitezke. Horiek ere eraikinaren proiektuan azaldu behar dira eta, materialei dagokienez, agintarauen 49. artikuluan xedatutakoa bete beharko dute.

72. artikulua.Nekazaritzako unitate bereziak.

Sail honetan sartzen dira berotegien bidez baratzeko ekoizpena sustatzen duten landaketa bereziak lantzen aritzen diren nekazaritza ustiapena guztiak.

Nekazaritzako unitate bereziak baserri baten zatiak izan daitezke edo baserritik bananduak sor daitezke.

a)Gutxieneko lursaila: 2.500 m², beraien kasa sortzen direnean.

b)Tarteak:

—Lursailaren mugatik: 5 m.

—Beste onibarretako eraikinetatik, landa girokoak ez direnak: 20 m.

c)Berotegiak behin behineko eraikinak izango dira; horrela horiek erabiltzeari utziz gero instalazio osoa kendu egingo da.

73. artikulua.Nekazaritzako erabilera ez profesionalak.

Nekazaritzako erabilera ez profesionaltzat jotzen dira nekazaritzako ohiko ustiapena gisa hartzeko ekoizpenerako askatasun eta bideragarritasun baldintzak betetzen ez dituzten nekazaritza ustiapenak. Berez, honako baldintza hauek bete behar dituzte:

a)Horik garatu eta ezartzeko ez da beharrezkoa gertatuko Gipuzkoako Foru Aldundiaren txostena.

b)Gutxieneko lursaila. Txabola bat izanik, etengabe lantzen eta jorratzen den baratzak edo lursailak gutxienez 2.500 m² izango ditu.

c)Eraikuntzarako baldintzak: Lursaileko txabola bakarra eraiki ahal izango da tresnak gordetzeko.

Abereen babeserako aterpeak eraiki ahal izango dira, baldin eta alboetan irekita badaude.

d)Eraikitako gehienezko azalera: 8m² lanabesak gordetzeko txabolei dagokienez eta 100 m² aterpeen kasuan.

e)Baimenaren baldintzak. Udal baimena beti prekariokoa izango da. Jabe berak ingurune berean kokatutako bi lursail edo gehiago landuko balitu, txabola edo etxola bakarra gauzatzeko baimena emango zaio.

74. artikulua.Lurraldearen ustiapenarekin loturarik gabeko nekazaritza industria.

Sail honetan sartzen dira Lur Hiritarrezinean kokatu beharreko nekazaritza industriak, nekazaritza ustiapenari uztartutako erabilerak lirateke alegia. Esate baterako, zerrategiak eta loreak eta landareak sortzeko haztegiak, landaketa lurrean zuzenean egiten ez denean.

a)Gutxieneko lursaila: 5.000 m².

b)Gehienezko erabilera:

—Eraikin egonkorren %10.

—Biltegi edo maniobratzeko guneen %30.

c)Gehienezko altuera: 7 m.

d)Tarteak:

—Hirigunetik 500 metrora, Jarduera Arriskutsu, Kaltegarri, Osasungaitz eta Nekagarriei buruzko Araudiak tarte handiagoa eskatzen ez badu.

—Landetxekoa ez den beste edozein etxebizitzatik 100 metrora gutxienez.

—Lursailaren mugatik 10 metrora.

75. artikulua.Etxebizitza autonomoak.

Betiere honako proiektu hau onartu aurretik jada bertan gauzatu diren eraikinetan kokatuko dira, horiek antolamendutik at geratzen ez badira eta erabilera horiek onartzen dituzten eremuetan ezartzen badira.

Eraikin hori hartu behar duen lursailak gutxienez 10.000 m² (1 Ha.) izango ditu, erroldan ere eraikin horrekin duten lotura hala adieraziko delarik. Lursail hori sortzeko ezin izango da zatiketen bidez eratu, horren ondorioz gutxieneko azalera ez duten lursailak sortzen badira edo jada bertan dauden nekazaritza ustiapenei lotuta ez baldin badaude.

Baimena eskuratzeko guztiz beharrezko gertatuko da Lur Hiritarrezinari buruzko Araudi Nagusian xedatutako baldintzak eta 59. artikulua betetzea, egungo baserrien eraberritzeari buruzko artikulua alegia.

76. artikulua.Lan publikoak burutu, mantendu eta jorratzeko instalazioak eta eraikuntzak.

1.Sail honetan sartzen dira komunikazio sistemen mantentzea eta ustiapena bideratzeko erabilera eta eraikin osagarriak, baita hornitegiak ere, edo sustapen eta jabego publikoko zerbitzuen azpiegiturak, landa lurretan kokatu beharrekoak, azken horien izaera sistema orokortzat jo ez bada arau Subsidiario hauetan.

2.Izapidea:

—Baimena eskatu aurretik Udalari kontsulta luzatuko zaio, honek, Erabaki baten bitartez, lursaila ekartzeko baldintzak, eraikigarritasunari eta aparkalekuen tokiei buruzko baldintzak, eta beharrezkoa balitz, aurretik Plan Berezia eratzea adieraziko du.

—Dena den, aintzat hartuko dira Administrazio eskudunak, bere ahalmen eta funtzioen arabera, prestatutako proiektu eta txostenetan bildutako xedapenak.

3.Gutxieneko tarteak:

—Lursailaren mugatik: 5 m.

—Inguruko etxebizitzetatik: 50 m.

77. artikulua.Administrazioak bideratutako interes publikoko eraikin edo instalazioak, landa ingurunean kokatu beharrekoak.

Sail honetan sartzen dira hirugarren sektoreko jarduerak eta erkidegoaren ekipamendua, jabego pribatua zein publikoa izanik, eta zerbitzuen azpiegiturak, landa lurretan kokatuak eta gizarte interesekoak eta erabilera publikokoak direla era egokian justifikatuz.

Proposatutako jarduera ezin baldin bada jada gauzatutako eraikin batean garatu, eraikin berriak burutzeko baimena emango da jarduera horiek garatzearren, baldin eta, besteak beste, honako baldintza hauek betetzen badituzte:

a)Baimena eskuratzeko guztiz ezinbestekoa izango da proposatutako jardueraren eta eraikinaren kokalekuaren egokitasuna eta gizarte intereserako eta erabilera publikorako dela justifikatzen duen Plan Berezia prestatzea eta onartzea.

b)Arau hauetan zehaztutako irizpide orokorrak.

c)Hartutako lursailaren gutxieneko neurriak: 50.000 m², etenik gabe eta gune bakarrean, eta eraikinarekiko lotura erroldan adierazita izan beharko du.

d)Eraikuntzarako baldintzak:

—Lursailaren mugatik: 10 m.

—Beste onibarretako eraikinetatik: 250 m.

—Eraikuntzaren teilatupearen azalera: 0,20 m³/m²ko.

e)Aparkalekuak: Toki 1/eraikitako 100 m²ko.

f)Etxebizitza osagarria: Instalazioak zaintzen dituzten pertsonentzako izango dira eta eraikin nagusiri uztartuta gauzatuko dira.

78. artikulua.Bestelako eraikinak, esaterako, aterpeak, hotelak, kanpinak, eta abar.

Turismoari dagokionez, alor hori hauen bitartez arautuko da: Martxoaren 16ko Turismoari buruzko 6/1994 Legea, azaroaren 8ko 295/1988 Dekretua, landa turismoko establezimenduk arautzen dituena, eta maiatzaren 28ko 128/1996 dekretua, nekazaritza ustiapenekin duten loturaren arabera landa lurretako ostatu turistikoak arautzen dituena alegia.

Sagardotegiei dagokienez, IGOKAei buruzko Araudia betetzeaz gain, nekazaritza ustiapenarekin lotuta izan beharko dute eraikin berria gauzatu behar izanez gero. Kokalekuari, eraikuntzari, kanpoaldeari, instalazioei eta abarrei dagokienez, Araudi Nagusian xedatutako baldintzez gain, eraikinari erantsita kokatuko dira. Etxebizitzatik bereizita egongo dira horma baten bitartez, lurzorutik teilaturaino doan horma baten bidez alegia. Arrazoitzen den kasuetan, eraikuntza bakan batetan instalatu ahal izango da, betiere, gauzatu beharko diren saneamendu, arazketa eta hondakin uren isurketari dagozkion instalazioei soluzio egokiak emanaz.

3.3.4.Paisajea eta nekazaritza babesteko Lur Hiritarrezinean aplikatzeko Arauak

79. artikulua.

Eremu hori II.2 planoan ageri diren lurrek osatzen dute.

80. artikulua.

Erabilera eta eraikuntzarako baldintzak jada Lurzoruaren Kalifikazio Orokorrari buruzko II. Ataleko 11.2. artikuluan xedatutakoak izango dira. Orendaingo Udalak Egitasmo Berezia prestatuko du Nekazaritza eta Paisaje babesteko lurretan egin beharreko landaketei buruz. Horrek, indarrean dauden legeekin bat etorriz, gaur egun landaketek sortutako arazoei aurre egingo die.

81. artikulua.Baimendutako eraikinak.

—Bordak mantentzeko eta zaintzeko lanak, baldin eta azken horiek abereentzako edo mendizaleentzako aterpe gisa erabiltzen badira.

—Behin behineko eraikinak, epe zehatz baterako, baldin eta basoaren ustiatzea bermatzen bada, eta horiek erabili ostean bota egingo dituztela aginduz gero horretarako konpromisoa adieraziz, horien hondakinak zabortegira eraman behar direlarik.

—Instalazioen Sistema Orokorrak ezartzeko beharrezkoak gertatzen diren lanak edo eraikinak, B motako zerbitzuen instalazioak edo lurpekoak izan daitezkeelarik.

82. artikulua.

Jarduera lagunduak edo onargarriak garatzean edozein motako azpiegituretan, basoetan, ubideetan eta lurretan sor daitezkeen kalteak egileek konpondu beharko dituzte.

3.3.5.Sistema Orokorrek hartutako babes bereziko lur hiritarrezinari buruzko jarduera arauak

83. artikulua.Xedapen orokorra.

Dokumentu honetan azaldutako araupidetzaz gain, beste hauek ere bete behar izango dira gerta daitezkeen jardueretan: Gipuzkoako Bide eta Errepideei buruzko azaroaren 25eko 17/1994 Foru Araua, Gipuzkoako landa bideak zaintzeko, babesteko eta erabiltzeko Foru Araudia, Urari buruzko abuztuaren 2ko 29/1985 Legea, Uraren Herri Eraentza eta Ur Planeamenduari buruzko Araudia, eta Jabari Publikoko Urari buruzko Araudia.

Instalazioen Sistema Orokorrak ezartzean eta mantentzean, indarrean dagoen instalazio bakoitzari dagokion araudia bete beharko da.

84. artikulua.Errepideak eta babesguneak.

Aipatutako errepideei dagozkien babesguneetan aurki ditzakegun lursailak Gipuzkoako Bide eta Errepideei buruzko azaroaren 25eko 17/1994 Foru Arauaren arabera arautuko dira.

Zenbait eraikin eta instalazio errepidetik hurbilegi baldin badaude, hots, Gipuzkoako Errepideei buruzko Foru Arauak legez onartutako gutxieneko neurriak betetzen ez badituzte, lerrokaduratik at geratuko dira. Eraikin horietan garatutako ekintzak, lanak edo obrak eraikina bera eraberritu, mantendu edo konpontzeko izango dira, baina ezin izango dute ez euren bolumena handitu, ez eta euren lerrokadura eta irispideak aldatu. Azken kasu horretan trafikoaren segurtasuna hobetzeko baldin bada, lanak gauzatu ahal izango dira.

Egun dauden bide eta pistetarako irispideak hobetu egingo dira. Irispide berriak egiteko, Gipuzkoako Bide eta Errepideei buruzko Foru Arauaren 43. eta 44. atalek xedatutakoa bete beharko da.

Babesguneetan kokatutako lursailen itxiturak, gutxienez galtzadaren kanpoko ertzetik hiru metrotara ezarriko dira. Eta ezin izango da alanbre arantzaduna erabili itxitura gauzatzeko.

Gertuago dauden itxiturak egin ahal izango dira bide ertzetan gutxienez metro bateko altuera duen lubakia edo itxiturak galtzadaren altuera gainditzea eragozten duen lubeta egonez gero. Kasu guztietan errepide edo bide ondoko itxiturak beti galtzadaren ertzetik gutxienez metro batera jarriko dira eta lur berdinketaren ertzetik at.

Errepide berriak gauzatzean edo egun daudenak berritzean, jada 51. artikuluan azaldutako Arau Nagusia aplikatuko da.

85. artikulua.Landa bideak.

1.Landa bideak dira natura eta nekazaritza ingurunean topatzen ditugun bideak, komunikazioa garatzeko, hainbat tokitara iristeko eta zerbitzuak gauzatzeko erabiltzen diren lur gaineko bideak alegia. Ez dira kontuan hartzen bide horiek egitean izandako baldintza teknikoak eta zolaketa. Landa bideek baso, abere eta nekazaritza ustiapenekin lotutako erabilera, funtzio eta jardueren azpiegitura edo euskarria osatzen dute.

2 Orendaingo udalerriko landa bideak bi sailetan banatzen dira: Nekazaritza bideak eta basoko pistak. Erabilera eta baldintza teknikoak (neurriak, materialak, azpiegitura, eta abar) horiei dagokien foru arauak eta Arau hauetako Lur Hiritarrezinerako araudi Nagusien 50. eta 51. artikuluek zehazten dituzte.

3.Jabari publikoko landa bideen osagaiak honako hauek dira: Batetik, jabari publikoko esparrua daukate, bertan lur berdinketako egiturak, hormak, fabrikako lanak eta bestelako osagaiak biltzen direlarik; bestetik, bi babesgune dituzte, bide ertzetik hasita 10 metroko zabalera duten babesguneak alegia.

Babesguneetan ezin izango da lanik gauzatu, ez eta bestelako erabilerarik garatu, ez baldin badira bat etortzen bideko segurtasunarekin. Era berean, aldez aurretik Administrazio eskudunaren baimena eskuratu behar izango da.

Eraikinak: Bidearen ondoko hiru metroko lur zerrendan ezin izango da inolako eraikinik gauzatu.

Lursailen itxitura: Araudi Nagusian xedatutakoa bete beharko dute (39. Artikulua).

86. artikulua.Ubide publikoak eta babesguneak.

1.Abuztuaren 2ko 29/1985 Urari buruzko Legea, horren garapenerako ondoko Araudiak eta EAEko erreka eta ibaien ertzak antolatzeko ALPa, egun berau prestatzen ari badira ere, bete behar izango dira.

2.Horien arabera, Orendaingo udalerriko ubide ezberdinek honako sailkapen hau izan dezakete:

—Oria ibaia, IV. maila.

—Amezketa ibaia, I. eta II. maila.

—Ibiur erreka, I. maila, bertako urtegia hasten den lekuraino.

—Larunbe erreka eta Erdiko erreka, 0 maila.

—Bestelakoak, 00 maila.

Maila horiek aintzat hartuz, eraikinak eta hiritartze lanak burutzeko gutxieneko baldintza hauek bete beharko dira, betiere kontuan izanik udalerrian dauden tarte guztiak «landa inguruko tarteak» direla:

—Ibiur Urtegia Urtegiaren gehienezko edukieratik gutxienez 50 m.-ko tartea, eta babeserako 200 metroko lur zerrenda, urtegiaren gehienzko maila abiapuntutzat hartuta.

—IV. maila ubidearen ertzetik gutxienez 50 m-ko tartea, eta beste 10 metroko tartea landaredia hasten den mugaraino.

—II maila ubidearen ertzetik gutxienez 30 m-ko tartea.

—I maila ubidearen ertzetik gutxienez 30 m-ko tartea.

—0 maila ubidearen ertzetik gutxienez 15 m-ko tartea.

—00 maila Urari buruzko Legan xedatutakoa.

3.Ibai eta erreken ertzetan, horien luzera osoan zehar, honako baldintza hauek bete behar izango dira:

—Bost metrotako zabalera duen zerbitzu gunea erabilera publikorako.

—Ehun metrotako zabalera duen uren xahutasuna bermatzeko esparrua.

a)Zortasun gunea.

Zortasun gunean zuhaitzak landatu eta erein ahal izango dira, baldin eta ez badute 1986ko apirilaren 11ko Jabari Publikoko Urari buruzko Araudiaren 7. atalak xedatutako bidea oztopatzen.

Zerbitzu gunean ezin izango da inolaz ere eraikuntza berririk gauzatu. Erakunde eskudunen baimena izanik, egun dauden eraikinak mantentzeko lanak burutu ahal izango dira.

b)Uraren xahutasuna bermatzeko esparrua.

Xahutasunerako esparru horren zabalera ehun metrokoa izango da, ubidetik hasita horizontalki neurtuta. Esparru horretan Arroari dagokion Erakundearen baimen administratiboa behar izango da edozein lan burutzeko, esaterako:

—Lurzoruak berez duen erliebean eginiko funtsezko aldaketak.

—Sedimentuen erauzketa.

—Edozein motako eraikinak, behin betikoak edo behin behinekoak badira ere.

—Uholdeak gertatuz gero, korrontearen bidea oztopatu dezakeen beste edozein erabilera edo jarduera, edo Jabari Publikoko Uraren narriadura edo degradazioa dakarren edozein erabilera edo eraikuntza.

Ezin izango dira inolaz ere aipatutako errekak estali. Bakar bakarrik, bideak gauzatzeko beharrezkoak diren zubiak egin ahal izango dira.

1. JARDUERA UNITATEA. IRAMENDI A=1.118,65 m²

a.10.1.1.
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 999,24 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 400 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila S (edo E-S) + BS + 1S (estalkipekoa).

Eraikinaren gehienezko altuera: 9,5 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 7,50 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko dituen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta besteak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

2. JARDUERA UNITATEA. APETXEA-1 A= 1.142,40 m²

a.10.2.1
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 878,40 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 410 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 205 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila: PB + P1 + Estalkipekoa.

Eraikinaren gehienezko altuera: 8 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 6 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko dituen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta besteak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

3. JARDUERA UNITATEA. APETXEA-2 A=642,98 m²

a.10.3.1
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 782,93 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 300 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 144 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila: S.S + PB + P1 + Estalkipekoa.

Eraikinaren gehienezko altuera: 8 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 6 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko dituen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte, baita a.10.3.3.2 lursailarekin batera dauzkaten bide pribatuei dagokien zatia ere (planoen arabera).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

3. JARDUERA UNITATEA. APETXEA-2 A=1.642,98 m²

a.10.3.2
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 858,26 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 450 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 202 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila PB + P1 + Estalkipekoa.

Eraikinaren gehienezko altuera: 9,5 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 7,5 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko dituen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte, baita a.10.3.1 lursailarekin batera dauzkaten bide pribatuei dagokien zatia ere (planoen arabera).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

4. JARDUERA UNITATEA. MUTXE-1. A=1.654,78 m²

a.10.4.1
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 561,56 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 480 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 240 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila: PB + P1 + Estalkipekoa.

Eraikinaren gehienezko altuera: 8 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 6 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua, a.10.4.2. lursailera sarbidea emateko lagapenarekin

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko duen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta bestelakoak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

4. JARDUERA UNITATEA. MUTXE-1 A=1.654,78 m²

a.10.4.2
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 591,10 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 410 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 205 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila: PB + P1 + Estalkipekoa.

Eraikinaren gehienezko altuera: 8 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 6 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko duen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta bestelakoak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

5. JARDUERA UNITATEA. MUTXE-2 A=1227,50 m²

a.10.5.1
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 534,31 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 480 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 240 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila S + PB + P1 (estalkipekoa).

Eraikinaren gehienezko altuera: 7,5 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 5,50 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua, a.10.5.2. lursailera sarbidea emateko lagapenarekin.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko duen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta bestelakoak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

5. JARDUERA UNITATEA. MUTXE-2 A=1.227,50 m²

 

a.10.5.2
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 587,42 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 410 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 205 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila S + PB + P1 (estalkipekoa).

Eraikinaren gehienezko altuera: 7,5 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 5,50 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko duen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta bestelakoak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

6. JARDUERA UNITATEA. ESCOLAPIOS-1 A=2304,23 m²

a.10.6.1
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 1.274,12 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 400 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila S (edo E-S) + BS + 1S (estalkipekoa).

Eraikinaren gehienezko altuera: 9,5 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 7,50 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko duen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta bestelakoak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera). Egun lurrek duten egituraketa aldatzen duten elementu guztiek (euskarriak, harri-lubetak, ebetzeak, eta abar), proiektu bakoitzean zehatz-mehatz azalduko dira, baina Udalak horiek zuzentzearren egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzake (estetikagatik, edo inguruan duten eraginagatik eta abar,).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

7. JARDUERA UNITATEA. ESCOLAPIOS-2 A=938,12 m²

a.10.7.1
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 915,72 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 400 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila S (edo E-S) + BS + 1S (estalkipekoa).

Eraikinaren gehienezko altuera: 9,5 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 7,50 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko duen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta bestelakoak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera). Egun lurrek duten egituraketa aldatzen duten elementu guztiek (euskarriak, harri-lubetak, ebetzeak, eta abar), proiektu bakoitzean zehatz-mehatz azalduko dira, baina Udalak horiek zuzentzearren egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzake (estetikagatik, edo inguruan duten eraginagatik eta abar,).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

8. JARDUERA UNITATEA. ESCOLAPIOS-3 A=1.448,41 m²

a.10.8.1
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 1.396,93 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 400 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila S (edo E-S) + BS + 1S (estalkipekoa).

Eraikinaren gehienezko altuera: 9,5 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 7,50 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko duen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta bestelakoak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera). Egun lurrek duten egituraketa aldatzen duten elementu guztiek (euskarriak, harri-lubetak, ebetzeak, eta abar), proiektu bakoitzean zehatz-mehatz azalduko dira, baina Udalak horiek zuzentzearren egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzake (estetikagatik, edo inguruan duten eraginagatik eta abar,).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

9. JARDUERA UNITATEA IRIARTE A=539,98 m²

a.10.9.1
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 446,13 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 400 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila S (edo E-S) + BS + 1S (estalkipekoa).

Eraikinaren gehienezko altuera: 9,5 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 7,50 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 2.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko duen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta bestelakoak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

10. JARDUERA UNITATEA. KALEA-1 A=9.883,86 m²

a.10.10.1 lursailaren azalera: 1.106,45 m².

a.10.10.2 lursailaren azalera: 1.094,15 m².

a.10.10.3 lursailaren azalera: 994,79 m².

a.10.10.4 lursailaren azalera: 695,67 m².

a.10.10.5 lursailaren azalera: 630 63 m².

a.10.10.6 lursailaren azalera: 623,55 m².

a.10.10.7 lursailaren azalera: 944,88 m².

a.10.10.8 lursailaren azalera: 756,33 m².

a.10.10.9 lursailaren azalera: 819,47 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 3.600 m². jarduera osoan eta 400 m² lursail bakoitzean.

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila S (edo E-S) + BS + 1S (estalkipekoa).

Eraikinaren gehienezko altuera: 9,5 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 7,50 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 9 (etxebizitza 1 lursaileko).

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 18 (2 lursail bakoitzean).

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek jauduera unitateari dagozkion lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta gainontzeko lurrak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera). Egun lurrek duten egituraketa aldatzen duten elementu guztiek (euskarriak, harri-lubetak, ebetzeak, eta abar), proiektu bakoitzean zehatz-mehatz azalduko dira, baina Udalak horiek zuzentzearren egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzake (estetikagatik, edo inguruan duten eraginagatik eta abar,...).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

a.10.10.1
Eraikuntza Bakaneko Egoitza Lurzatia

Lurzatiaren azalera: 1.106,45 m².

—Eraikuntza baldintza partikularrak:

Lurzatiaren eraikuntza probetxamendua: 400 m².

Eraikuntzak lurzatian gehienez har dezakeen azalera (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikuntzaren gehieneko profila: S (edo ES) + BO + 1 (Estalkipea).

Eraikuntzaren gehieneko altuera: 9,5 m.

Teilategalen edo erlaitz horizontalen gehieneko altuera: 7,50 m.

—Erabilera baldintza partikularrak:

Erabilera nagusia: Etxebizitza.

Sustapen erregimena: Ekimen pribatua.

Gehieneko etxebizitza kopurua: 1.

Gutxieneko aparkaleku kopurua, lurzatiaren barruan: 2.

—Jabari baldintzak:

Jabari pribatua. Sarbidea, lurzatiak Iparraldeko mugan duen bidetik egingo da.

—Hiritartze baldintzak:

Jabeek, eraikuntza hartuko duen lurzatiaren barruko lursail guzti-guztiak hiritartuko dituzte eta (planoen arabera) bideak, espaloiak, pasealekuak eta abar hiritartzeko behar diren gainerako lursail guztiak laga beharko dituzte. Bidezko proiektuetan bereziki zehaztu beharko dira lurraren gaur egungo egitura aldatuko dituzten elementuak (eustormak, harri-lubetak, betelanak, eta abar). Udalak, nolanahi ere, (estetika arrazoiak edo mugakideekiko eraginak eta abar direla eta) bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaileak ezar ditzake.

—Jarduketa sistema:

Lankidetza.

a.10.10.2
Eraikuntza Bakaneko Egoitza Lurzatia

Lursailaren azalera: 1.094,15 m².

—Eraikuntza baldintza partikularrak:

Lurzatiaren eraikuntza probetxamendua: 400 m².

Eraikuntzak lurzatian gehienez har dezakeen azalera (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikuntzaren gehieneko profila: S (edo ES) + BO + 1 (Estalkipea)

Eraikuntzaren gehieneko altuera: 9,5 m.

Teilategalen edo erlaitz horizontalen gehieneko altuera: 7,50 m.

—Erabilera baldintza partikularrak:

Erabilera nagusia: Etxebizitza.

Sustapen erregimena: Ekimen pribatua.

Gehieneko etxebizitza kopurua: 1

Gutxieneko aparkaleku kopurua, lurzatiaren barruan: 2.

—Jabari baldintzak:

Jabari pribatua. Sarbidea, lurzatiak iparraldeko mugan duen bidetik egingo da.

—Hiritartze baldintzak:

Jabeek, eraikuntza hartuko duen lurzatiaren barruko lursail guzti-guztiak hiritartuko dituzte eta (planoen arabera) bideak, espaloiak, pasealekuak eta abar hiritartzeko behar diren gainerako lursail guztiak laga beharko dituzte. Bidezko proiektuetan bereziki zehaztu beharko dira lurraren gaur egungo egitura aldatuko dituzten elementuak (eustormak, harri-lubetak, betelanak, eta abar). Udalak, nolanahi ere, (estetika arrazoiak edo mugakideekiko eraginak eta abar direla eta) bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaileak ezar ditzake.

Jarduketa sistema:

Lankidetza.

a.10.10.3
Eraikuntza Bakaneko Egoitza Lurzatia

Lursailaren azalera: 994,79 m².

—Eraikuntza baldintza partikularrak:

Lurzatiaren eraikuntza probetxamendua: 400 m².

Eraikuntzak lurzatian gehienez har dezakeen azalera (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikuntzaren gehieneko profila: S (edo ES) + BO + 1 (Estalkipea).

Eraikuntzaren gehieneko altuera: 9,5 m.

Teilategalen edo erlaitz horizontalen gehieneko altuera: 7,50 m.

—Erabilera baldintza partikularrak:

Erabilera nagusia: Etxebizitza.

Sustapen erregimena: Ekimen pribatua.

Gehieneko etxebizitza kopurua: 1.

Gutxieneko aparkaleku kopurua, lurzatiaren barruan: 2.

—Jabari baldintzak:

Jabari pribatua. Sarbidea, a.10.10.2 lurzatiarekin partekatuko du.

—Hiritartze baldintzak:

Jabeek, eraikuntza hartuko duen lurzatiaren barruko lursail guzti-guztiak hiritartuko dituzte eta (planoen arabera) bideak, espaloiak, pasealekuak eta abar hiritartzeko behar diren gainerako lursail guztiak laga beharko dituzte. Bidezko proiektuetan bereziki zehaztu beharko dira lurraren gaur egungo egitura aldatuko dituzten elementuak (eustormak, harri-lubetak, betelanak, eta abar). Udalak, nolanahi ere, (estetika arrazoiak edo mugakideekiko eraginak eta abar direla eta) bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaileak ezar ditzake.

—Jarduketa sistema:

Lankidetza.

a.10.10.4
Eraikuntza Bakaneko Egoitza Lurzatia

Lursailaren azalera: 695,67 m².

—Eraikuntza baldintza partikularrak:

Lurzatiaren eraikuntza probetxamendua: 400 m².

Eraikuntzak lurzatian gehienez har dezakeen azalera (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikuntzaren gehieneko profila: S (edo ES) + BO + 1 (Estalkipea).

Eraikuntzaren gehieneko altuera: 9,5 m.

Teilategalen edo erlaitz horizontalen gehieneko altuera: 7,50 m.

—Erabilera baldintza partikularrak:

Erabilera nagusia: Etxebizitza.

Sustapen erregimena: Ekimen pribatua.

Gehieneko etxebizitza kopurua: 1.

Gutxieneko aparkaleku kopurua, lurzatiaren barruan: 2.

—Jabari baldintzak:

Jabari pribatua. Lurzati osoak sarbide bakar bat izango du.

—Hiritartze baldintzak:

Jabeek, eraikuntza hartuko duen lurzatiaren barruko lursail guzti-guztiak hiritartuko dituzte eta (planoen arabera) bideak, espaloiak, pasealekuak eta abar hiritartzeko behar diren gainerako lursail guztiak laga beharko dituzte. Bidezko proiektuetan bereziki zehaztu beharko dira lurraren gaur egungo egitura aldatuko dituzten elementuak (eustormak, harri-lubetak, betelanak, eta abar). Udalak, nolanahi ere, (estetika arrazoiak edo mugakideekiko eraginak eta abar direla eta) bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaileak ezar ditzake.

—Jarduketa sistema:

Lankidetza.

a.10.10.5
Eraikuntza Bakaneko Egoitza Lurzatia

Lursailaren azalera: 630,63 m².

—Eraikuntza baldintza partikularrak:

Lurzatiaren eraikuntza probetxamendua: 400 m².

Eraikuntzak lurzatian gehienez har dezakeen azalera (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikuntzaren gehieneko profila: S (edo ES) + BO + 1 (Estalkipea).

Eraikuntzaren gehieneko altuera: 9,5 m.

Teilategalen edo erlaitz horizontalen gehieneko altuera: 7,50 m.

—Erabilera baldintza partikularrak:

Erabilera nagusia: Etxebizitza.

Sustapen erregimena: Ekimen pribatua.

Gehieneko etxebizitza kopurua: 1.

Gutxieneko aparkaleku kopurua, lurzatiaren barruan: 2.

—Jabari baldintzak:

Jabari pribatua. Sarbidea, a.10.10.6 lurzatiarekin partekatuko du.

Hiritartze baldintzak:

Jabeek, eraikuntza hartuko duen lurzatiaren barruko lursail guzti-guztiak hiritartuko dituzte eta (planoen arabera) bideak, espaloiak, pasealekuak eta abar hiritartzeko behar diren gainerako lursail guztiak laga beharko dituzte. Bidezko proiektuetan bereziki zehaztu beharko dira lurraren gaur egungo egitura aldatuko dituzten elementuak (eustormak, harri-lubetak, betelanak, eta abar). Udalak, nolanahi ere, (estetika arrazoiak edo mugakideekiko eraginak eta abar direla eta) bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaileak ezar ditzake.

—Jarduketa sistema:

Lankidetza.

a.10.10.6
Eraikuntza Bakaneko Egoitza Lurzatia

Lursailaren azalera: 623,55 m².

—Eraikuntza baldintza partikularrak:

Lurzatiaren eraikuntza probetxamendua: 400 m².

Eraikuntzak lurzatian gehienez har dezakeen azalera (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikuntzaren gehieneko profila: S (edo ES) + BO + 1 (Estalkipea).

Eraikuntzaren gehieneko altuera: 9,5 m.

Teilategalen edo erlaitz horizontalen gehieneko altuera: 7,50 m.

Erabilera baldintza partikularrak:

Erabilera nagusia: Etxebizitza.

Sustapen erregimena: Ekimen pribatua.

Gehieneko etxebizitza kopurua: 1.

Gutxieneko aparkaleku kopurua, lurzatiaren barruan: 2.

—Jabari baldintzak:

Jabari pribatua. Sarbidea, a.10.10.5 lurzatiarekin partekatuko du.

Hiritartze baldintzak:

Jabeek, eraikuntza hartuko duen lurzatiaren barruko lursail guzti-guztiak hiritartuko dituzte eta (planoen arabera) bideak, espaloiak, pasealekuak eta abar hiritartzeko behar diren gainerako lursail guztiak laga beharko dituzte. Bidezko proiektuetan bereziki zehaztu beharko dira lurraren gaur egungo egitura aldatuko dituzten elementuak (eustormak, harri-lubetak, betelanak, eta abar). Udalak, nolanahi ere, (estetika arrazoiak edo mugakideekiko eraginak eta abar direla eta) bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaileak ezar ditzake.

—Jarduketa sistema:

Lankidetza.

a.10.10.7
Eraikuntza Bakaneko Egoitza Lurzatia

Lursailaren azalera: 944,88 m².

—Eraikuntza baldintza partikularrak:

Lurzatiaren eraikuntza probetxamendua: 400 m².

Eraikuntzak lurzatian gehienez har dezakeen azalera (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikuntzaren gehieneko profila: S (edo ES) + BO + 1 (Estalkipea).

Eraikuntzaren gehieneko altuera: 9,5 m.

Teilategalen edo erlaitz horizontalen gehieneko altuera: 7,50 m.

—Erabilera baldintza partikularrak:

Erabilera nagusia: Etxebizitza.

Sustapen erregimena: Ekimen pribatua.

Gehieneko etxebizitza kopurua: 1.

Gutxieneko aparkaleku kopurua, lurzatiaren barruan: 2.

—Jabari baldintzak:

Jabari pribatua. Lurzati osoak sarbide bakar bat izango du.

—Hiritartze baldintzak:

Jabeek, eraikuntza hartuko duen lurzatiaren barruko lursail guzti-guztiak hiritartuko dituzte eta (planoen arabera) bideak, espaloiak, pasealekuak eta abar hiritartzeko behar diren gainerako lursail guztiak laga beharko dituzte. Bidezko proiektuetan bereziki zehaztu beharko dira lurraren gaur egungo egitura aldatuko dituzten elementuak (eustormak, harri-lubetak, betelanak, eta abar). Udalak, nolanahi ere, (estetika arrazoiak edo mugakideekiko eraginak eta abar direla eta) bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaileak ezar ditzake.

—Jarduketa sistema:

Lankidetza.

a.10.10.8
Eraikuntza Bakaneko Egoitza Lurzatia

Lursailaren azalera: 756,33 m².

—Eraikuntza baldintza partikularrak:

Lurzatiaren eraikuntza probetxamendua: 400 m².

Eraikuntzak lurzatian gehienez har dezakeen azalera (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikuntzaren gehieneko profila: S (edo ES) + BO + 1 (Estalkipea)

Eraikuntzaren gehieneko altuera: 9,5 m.

Teilategalen edo erlaitz horizontalen gehieneko altuera: 7,50 m.

—Erabilera baldintza partikularrak:

Erabilera nagusia: Etxebizitza.

Sustapen erregimena: Ekimen pribatua.

Gehieneko etxebizitza kopurua: 1.

Gutxieneko aparkaleku kopurua, lurzatiaren barruan: 2.

—Jabari baldintzak:

Jabari pribatua.

—Hiritartze baldintzak:

Jabeek, eraikuntza hartuko duen lurzatiaren barruko lursail guzti-guztiak hiritartuko dituzte eta (planoen arabera) bideak, espaloiak, pasealekuak eta abar hiritartzeko behar diren gainerako lursail guztiak laga beharko dituzte. Bidezko proiektuetan bereziki zehaztu beharko dira lurraren gaur egungo egitura aldatuko dituzten elementuak (eustormak, harri-lubetak, betelanak, eta abar). Udalak, nolanahi ere, (estetika arrazoiak edo mugakideekiko eraginak eta abar direla eta) bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaileak ezar ditzake.

Jarduketa sistema:

Lankidetza.

a.10.10.9
Eraikuntza Bakaneko Egoitza Lurzatia

Lursailaren azalera: 819,47 m².

—Eraikuntza baldintza partikularrak:

Lurzatiaren eraikuntza probetxamendua: 400 m².

Eraikuntzak lurzatian gehienez har dezakeen azalera (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikuntzaren gehieneko profila: S (edo ES) + BO + 1 (Estalkipea).

Eraikuntzaren gehieneko altuera: 9,5 m.

Teilategalen edo erlaitz horizontalen gehieneko altuera: 7,50 m.

—Erabilera baldintza partikularrak:

Erabilera nagusia: Etxebizitza.

Sustapen erregimena: Ekimen pribatua.

Gehieneko etxebizitza kopurua: 1.

Gutxieneko aparkaleku kopurua, lurzatiaren barruan: 2.

—Jabari baldintzak:

Jabari pribatua.

—Hiritartze baldintzak:

Jabeek, eraikuntza hartuko duen lurzatiaren barruko lursail guzti-guztiak hiritartuko dituzte eta (planoen arabera) bideak, espaloiak, pasealekuak eta abar hiritartzeko behar diren gainerako lursail guztiak laga beharko dituzte. Bidezko proiektuetan bereziki zehaztu beharko dira lurraren gaur egungo egitura aldatuko dituzten elementuak (eustormak, harri-lubetak, betelanak, eta abar). Udalak, nolanahi ere, (estetika arrazoiak edo mugakideekiko eraginak eta abar direla eta) bidezkotzat jotzen dituen neurri zuzentzaileak ezar ditzake.

—Jarduketa sistema:

Lankidetza.

11. JARDUERA UNITATEA. EGUZKI-ALDE A=797,02 m²

a.10.11.1
Bizitegientzako Lursaila Eraikin Isolatuekin

Lursailaren azalera: 743,91 m².

—Eraikuntzarako baldintza bereziak:

Lursailaren aprobetxamendua eraikuntzarako: 400 m².

Lursailaren gehienezko okupazioa eraikineko (sestra gainean): 180 m², planoaren arabera.

Eraikinen gehienezko profila S (edo E-S) + BS + 1S (estalkipekoa).

Eraikinaren gehienezko altuera: 9,5 m.

Gehienezko altuera hegalkin edo erlaitz horizontaletara: 7,50 m.

—Erabilerarako baldintza bereziak:

Ohiko erabilera: Etxebizitza.

Promozio bidea: Ekimen pribatua.

Etxebizitzen gehienezko kopurua: 1.

Aparkatzeko tokien gutxieneko kopurua lursailaren barnealdean: 2.

—Jabegoari buruzko baldintzak:

Jabego pribatua.

—Hiritartzeari buruzko baldintzak:

Jabeek eraikinak hartuko duen lursailaren lur guztietan hiritartze lanak burutuko dituzte eta bestelakoak lagatuko dituzte bestelako hiritartze lanak gauzatzearren, besteak beste, errepideak, espaloiak, pasealekuak, eta abar (planoen arabera). Egun lurrek duten egituraketa aldatzen duten elementu guztiek (euskarriak, harri-lubetak, ebetzeak, eta abar), proiektu bakoitzean zehatz-mehatz azalduko dira, baina Udalak horiek zuzentzearren egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzake (estetikagatik, edo inguruan duten eraginagatik eta abar,...).

—Jokatzeko sistema:

Ordainketa.

HIRIGINTZAKO ONDAREAREN KATALOGOA

1.Memoria.

1.1.Katalogoaren Xedea.

Hirigintzaren antolamenduak duen xedeetako bat udalerriaren garapena bermatuko duten neurri egokiak finkatzea da, iraunkortasuna aintzat hartuz eta udalerria bera egungo egituraketara moldatuz etorkizunera begira arazo larririk sortu gabe.

Testuinguru horretan, arreta berezia jarri behar da ekimen berriek inolako ziorik gabe eta edozein modutan erkidegoarentzat, horien jabegoa eta balio ekonomiko zuzena alde batera utzita, balio berezia duten osagaiak deuseztatu ez ditzaten.

Horretarako, hirigintzari buruzko legeriak Katalogoak arautzen ditu, hirigintzako tresnak balira bezala, berauek gai horri buruz indarrean dagoen legeriaren baliabideen osagarri bihurtuz.

Zentzu horretan, agiri honek Orendaingo udalerrian natura, arkitektura eta historia dela eta, arreta berezia merezi duten ondasun eta osagaiak mugatzen ditu.

Ustez arkeologikoari buruzko baldintzak bete behar dituzten alor eta osagaiei dagokienez, 1997ko urriaren 31ko Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Zuzendaritzaren Erabakia bete beharko da.

1.2.Dokumentazioa jasotzeko iturriak.

Burututako zerrenda honako dokumentu hauten jasotako datu eta informazioaren arabera gauzatu da:

—Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren «Euskal Herriko Ondare Historiko-Arkitektonikoaren Behin behineko Inbentarioa».

—Foru Aldundiko Kultura Sailaren «Gipuzkoako Ondare Historiko-Arkitektoniko Higiezinaren Inbentarioa».

—Ustezko elementu arkeologikoei buruzko 1997ko irailaren 31ko Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Zuzendaritzaren Erabakia.

1.3.Bete beharreko legeria.

Lehen ere azaldu den bezalaxe, zio arkeologikoak direla eta, Katalogo honetan ageri den zerrendan sartutako presuntzio arkeologikoari lotuta dauden osagai eta alorrak babesteko legeria, 1997ko urriaren 31an hartutako erabakiaren bidez Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak prestatutako agirian xedatutakoa izango da.

Bestalde, ondoko zerrendan ageri diren osagai eta ondasunak proiektu honetan zehaztutako babes neurriek arautuko dituzte, hots, «Katalogatutako Hirigintzako Ondarea babesteko Arauak», baita gai honi buruz indarrean dagoen legeriak ere, hau da, 1990eko uztailaren 7ko Euskal Kultura Ondareari buruzko legea, eta abar.

2.Katalogoan ageri diren ondasun eta osagaien zerrenda.

2.1.Eraikinen ezaugarri nagusiak.

Orendaingo eraikinek egun duten egoera oso ezberdina batetik bestera. Batzuen barnealdea eraberritu egin dute, beroriei azpiegiturak eta leku nahikoa eskainiz egun eskatzen den erosotasun mailarekin bat etortzearren. Halere, oro har, ia hondatuta dauden edo berrikuntza lanak behar dituzten baserrien kopurua oso altua da. Era berean, gutxi bakar batzuetan berrikuntza kanpoaldean ere burutu da. Gehienetan horrelakoak mantentzeko burutu den lana teilatua konpontzean datza, askotan zurez eginiko elementuak osagai bera erabiliz eginiko beste batzuekin ordezkatu dira, edo bestela porlanezkoekin.

Eraikinen garaierari helduz gero, ia gehienak banaketa hau dute: Behe solairu edo soto antzekoa (bertako topografiaren arabera), etxebizitzaren solairua eta ganbara teilatupean. Etxebizitza gisa erabiltzen den solairuak ez du solairu osoa hartzen, askotan ganbararen luzapena balitz bezala erabiltzen delarik, nekazaritza eta abeltzaintza lantzeko hartzen diren eraikinak izanik, etxebizitzari atxikitako beste erabilerak gauzatzen baitira. Horrelakoetan ustiaketari egokitu zaizkion guneak oso garrantzitsuak dira.

Askotan bi solairuek kanpoaldetik ibilgailuentzako sarrera ere izaten dute, bertako topografia aprobetxatuz edo goiko solairuaren kasuan, gurdi eta traktoreentzako arrapalak eginez.

Etxaurreak gehienetan lauak dira, inolako balkoi edo hegalkinik gabe. Halere, etxalde nobleetan ezkaratz eta gune libreak aurki daitezke eguraldi txarra dela eta babesa aurkitzeko.

Materialei dagokienez, jatorrizko egitura zurezkoa da, zenbait kasutan hormigoiaz ordezkatu baldin bada ere. Kanpoko ormak harrizkoak dira eta teilatua, normalean, bi urentzako egituratua eta zeramikazko teila makurrez egina dago.

Etxaurreen kanpoaldean hutsuneak ere sumatzen dira, zenbait kasutan karez estaltzen badira ere. Zenbait etxaurretan zurezko egitura nagusia kanpoaldetik ere ikus daiteke adar korapilatsuak balitz bezala, sortutako hutsuneak adreiluz edo landutako harriez betetzen direlarik. Kanpoaldeko zurgintzako lan guztiak egurrez eginikoak dira.

Baserri askotan, eta denbora luzez, eraikin nagusiari erantsitako elementu osagarriak egin dira, batzutan etxebizitza bera eraikin horietan kokatuz eta baserriaren beste zati guztia abereen ukuilua eta belar eta lastoarentzako biltegia izanik. Era berean, normaltzat jo daiteke baserriek erantsitako lastategi handiak edukitzea, denak ere zurez bakarrik eraikiak.

2.2.Arreta bereziko eraikinak eta osagaiak.

Arreta bereziko eraikinei dagokienez, Euskal Herriko Ondare historiko-arkitektonikoari buruzko Inbentarioak aintzat hartuz, hots, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eginiko inbentarioak, Orendaingo udalerrian honako eraikin hauek ditugu:

—Udaletxea.

—Barberoetxe etxea.

—Apezetxea.

—Ama Birjiñaren Jasokundearen eliza.

—Sebastian deunaren baseliza.

—Gabilleko Gurutzea.

—Urkidi Baserria.

—Konde Baserria.

—Zutzarri Baserria.

—Jauregi Baserria.

—Errota Etxeberri Baserria.

—Uegun Errota.

—Baliarrain Errota.

—Lizarribar Baserria.

2.3.nteres berezia duten eraikinak eta elementuak babesteko erregimena

Orendaingo udalerrian egun dauden interes bereziko eraikin eta elementuak finka-tze-ari dagokionez, katalogoa egiterakoan oinarri-tzat hartu dira Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako Euskal Herriko ondare historikoa-artistikoaren Inbentarioa, eta Eusko Jaurlari-tzako Kultura Sailak Orendaingo udalerrirako egindakoa:

Bi babes erregimen hauek ezar-tzen dira:

—Babes hertsiko osagaiak.

Atal honetan sartzen diren osagaietan gauza daitezkeen jarduerak Berriztapen lanekin bat etor daitezke, Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 214/1996 Dekretuaren arabera, Berriztapen zientifiko eta Berriztapen kontserbatzaileekin alegia.

—Oinarrizko babesa duten osagaiak.

Atal honetan biltzen diren osagaietan jardueraren bat gauzatuz gero, horien bolumena, kanpoko itxura, banaketa tipologikoa eta oinarrizko egitura bere horretan mantentzea proposatzen da. Halako jarduerak aipatutako ekainaren 30eko 214/1996 Dekretuan Erreformatzat jotzen diren lanekin bat etorriko dira. Salbuespen gisa, berriztatze eta sendotze lanak burutu ahal izango dira, baldin eta ez badira oinarrizko ezaugarri tipologikoak eta formalak aldatzen, osagaiaren berezko balioa mantenduko dela bermatuz.

—Babes hertsia duten osagai arkitektonikoak:

Uegun Errota.

Jasokundearen Eliza.

Udaletxea.

—Oinarrizko babesa duten osagai arkitektonikoak:

Sebastian deunaren baseliza.

Lizarribar Baserria.

Baliarrain Errota.

Apezetxa.

Horrela, 2.2. atalean aipatzen diren eraikin eta osagaiei dagokionez, honako atal honetan sartzen ez direnei behintzat, oinarrizko babesa aplikatuko zaie, bestelako baldintzen eraginez babes handiago behar ez baldin badute, halako kasuetan azken hau aplikatuko baitzaie.

2.4.1997ko urriaren 31ko Erabakiak hartzen dituen alor eta osagaiak, Eusko Jaurlaritzaren Kulturak Sailak kaleratutako Erabakia alegia.

—«A» motako ustezko elementu arkeologikoak:

Jauregi Baserria.

Gorostegi Baserria.

Larreta Aruzkoa/Onuzkoa Baserria.

Abali Aundi Baserria.

Sebastian deunaren baseliza.

Lizarribar Baserria.

—«B» motako ustezko elementu arkeologikoak:

Ama Birjiñaren Jasokundearen eliza.

—«D» motako ustezko elementu arkeologikoak:

Molino Baliarrain Errota (1997an bota zuten Ibiurreko urtegia egiteko.)

Eremu horietan nahitaez bete beharko da uztailaren 3ko Ondare Kulturalari buruzko 7/1990 Legearen 49. Artikuluak xedatutakoa.

3.Hirigintzako Arauak. Katalogatutako Hirigintza Ondarea Babesteko Arauak.

3.1.Katalogoan ageri diren osagaien babeserako baldintzen mugaketa.

Hirigintzari buruz indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz finkatua izan denez, Katalogo honen xedea, batetik, Orendaingo udalerrian ditugun naturazko edo eraikitako osagai eta ondasunen zerrenda zehaztea da, natura, ekologia, historia, kultura edo artea dela eta, gorde eta babestu behar direnak, horiek hondatu edo deuseztatuko dituzten ekimenak indargabetuz.

Zerrenda hori katalogatutako osagaien listatuan aipatutako osagai eta ondasunek osatzen dute, agiri hau barne.

Agiri honetan eta indarrean dauden bestelako legezko xedapenetan finkatutako babes neurriek osagai eta ondasun horiek guztiak hartzen dituzte.

3.2.  Katalogatutako osagai eta ondasunen babeserako baldintzak.

Katalogatutako osagai eta ondasunetan ezin izango da berauek deuseztatu edo hondatu ditzaketen ekimenak burutu; halere baliorik gabeko gehigarriak edo osagaia eta ondasunen izaera kaltetzen dituzten eranskinak ezabatzeko lanak burutu ahal izango dira.

Udal baimena eskuratzeko eskaera luzatu aurretik, jabeak edo promotoreak Udalari galde egin diezaioke proiektatutako ekimenen egokitasunaz, hots, ea ekimenak zehaztutako babes neurriekin bat datozen, eta eraikinaren eta horren osagai ezberdinen zainketarako betebeharrak zehazteko bideaz.

Horretarako, Udalean aurreproiektua edo agiria aurkeztuko du, zehaztasun nahikoaz burutu beharreko lanaren oinarrizko ezaugarriak azaltzen dituen agiria alegia.

Kontsulta hori dela eta, Udalaren erantzunak ez du baztertzen baimen horri dagokion erabakian baldintza gehigarriak eransteko aukera.

Dena den, jabeak edo promotoreak zuzen zuzenean baimena eskuratzeko eskaera aurkez dezake, baina halere baliteke aurkeztutako proiektuak udal erabakian zehaztutako baldintzak bete behar izatea baliozkoa izan dadin, edo Udalak ekimenari ezezko erantzuna ematea, prestatutako txosten teknikoetan finkatu diren babeserako neurriekin bat ez etortzeagatik.

Kontsulta eta eraikin edo lanari buruzko proiektua, erakunde eskudunetara bidaliko dira -Eusko Jaurlaritzara zein Gipuzkoako Foru Aldundira-, beti ere landu beharreko ondasunak erakunde horien legeriaren babespean baldin badaude.

Katalogatutako ondasunetan burutu beharreko lanek beti ere aurreko ataletan aipatutako xedapenetan zehaztutako babes neurriak bete beharko dituzte.

Eraikinak edo osagaiak hondatutzat jotzearren, horiek guztiak 1990eko uztailaren 3ko Euskal Kultura Ondareari buruzko Legea bete behar dutenez, horren 36. artikuluan finkatutako baldintzak eta prozedurak bete beharko dira.

1997ko urriaren 11ko Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Zuzendaritzaren Erabakiak hartzen dituen alor eta osagaiek, arkeologiaren babeserako bertan zehaztutako neurriak ere bete beharko dituzte.